Občanské právo – maturitní otázka (2)

 

   Otázka: Občanské právo

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Tynka D.

 

 

 

 

OBČANSKÉ PRÁVO            

 • Soukromoprávní oblasti je občanské právo
 • Přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví
 • Občanské právo – upravuje vzájemné vztahy mezi občany navzájem
 1. FO a PO mezi občany
 2. Stát mezi občany

PRAMEN : Občanský zákoník

 

MAJETKOVÉ PRÁVO    

 • Majetková práva jsou rozdělena na absolutní a relativní podle jejich působení na účastníky právních vztahu

 

SCHÉMA MAJETKOVÉHO PRÁVA

Absolutní majetkové právo

1.věcná práva k věcem vlastním 2. věcná práva k věcem cizím 3.dědické právo
–        Držba

–        Vlastnictví

–        Spoluvlastnictví

–        Právo duševního vlastnictví

–        Právo stavby

–        Věcné břemeno

–        Zástavní právo

–        Zadržovací právo

 

                               Relativní majetkové právo

Obecná ustanovení o závazcích

 

1. Závazky z právních jednání 2. Závazky protiprávních jednání
–        Obsah

–        Vznik

–        Odpovědnost za vady

–        Změny závazků

–        Zajištění

–        Zánik

–        Darování   –   Licence

–        Koupě       –   Výprosa

–        Směna       –   Výpůjčka

–        Nájem       –   Zápůjčka

–        Pacht         –   Úvěr

–        Dílo

–        Odpovědnost za škodu

–        Odpovědnost za nemajetkovou újmu

 

Absolutní majetková práva

 • Působí všeobecně každé osobě takovým právem je vlastnictví
 • Vlastník má nad svým majetkem absolutní moc

 

 1. 1.     Věcná práva k věcem vlastním

Dražba – je ovládání věcí

držitel není vlastníkem, ale nakládá s věcí jako by mu patřila jeho držba je :

a)     Oprávněná (poctivá) – vlastník, dědic

 • Poctiví držitel – ten kdo věc koupil v dobré víře neví, že prodejce je zloděj, který věc ukradl

b)     Neoprávněná nebo nepoctivá držba – zloděj

 • Nálezce – který nalezenou věc neodevzdá je povinen vrátit věc buď polici,

majiteli nebo obecnímu úřadu

 • U movitých věcech je vydržecí doba (poctivá nepřetržitá držba) 3 roky a u nemovitých 10 let

Vlastnictví – nejvýznamnější absolutní právo zakotveno v listině práv a svobod

Nabytí vlastnictví  – Smlouvou – kupní nebo darovací

– Rozhodnutí státního orgánu – vyvlastnění

– Jinou skutečností – vyvlastnění

– Děděním

 • Vlastník pozemku – ovocné stromy u plotu které jsou na druhé straně jsou naše

–  úpravy pozemku musí být upraveny, tak by nevadili sousedovi

 

Spoluvlastnictví – vzniká buď : 1. Děděním

2. Společnou investicí

 • Podíl spoluvlastnictví podle toho kolik je osob 3 sourozenci

Právo duševního vlastnictví (autorská práva) – Autor má právo : 1. Rozhodovat o jeho uveřejnění

2. Udílet souhlas jeho užití

3. Mají právo na odměnu za tvůrčí práci

 

 • Podobnou ochranu má průmyslové vlastnictví (vynálezy, zlepšovací zařízení)

PRAMEN : Zákon o právu autorském

 

 1. 2.     Věcná práva k věcem cizím

Právo stavby – nabývá se : a) smlouvou mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku

b) vydržením

c) rozhodnutí orgánu veřejné moci (pozemek obce)

Věcná břemena – dělení : 1) pozemkové – celkem 10

a)     Inženýrské sítě ( společná studna)

b)     Cesty

c)     Pastvy

2) osobní – a)  užívací právo

                                                               b)  služebnost bytu i domu

c)  požívací právo – věc užívat a brát zní výnosy(plody v zahradě

jsou vlastníka)

 • Služebnost vzniká smlouvou, pořízením pro případ smrti, vydržením
 • Všechny body ve smlouvě musí být zapsány do Katastrálního úřadu
 • Služebnost zaniká : 1.  Změnou služebné věci (neslouží k původním účelům)
 1.                                  2.  Uplynutí doby
 2.                                  3.  Smrtí oprávněného člověka
 3.                                  4.  Zánikem PO (cestu používá firma)

Zástavní právo – zatavená může být každá věc, s kterou lze obchodovat (věci movité či nemovité, cenné

papíry)

–  zřizuje se zástavní smlouvou

 • Pokud dlužník věřiteli nezaplatí zástava se s peněží ve veřejné dražbě

Zadržovací právo – pokud dlužník věřiteli splatí pohledávku věc mu je navracená

 1. 3.     Dědické právoje souhrn právních norem, které upravují převod majetku zemřelého (zůstavitele) na               

jeho právního nástupce (dědic)

– dědit mohou FO i PO

– Odúmrť = nedědí-li žádný dědic pozůstalost připadá státu

– dědí se : 1. Na základě závěti (vyjadřuje přání zůstavitele)

2. Dědické smlouvy

3. Ze zákona (dědí příbuzný a blízké osoby podle dědických tříd)

 • Potomci jsou neopomenutelní dědici – mají právo na podíl z pozůstalosti, nezletilý dědic musí dostat   zákonného podílu

 

Oprávnění             pohledávka            – vyplívají ze smluv

Povinnost              dluh (závazek)

Oprávněná osoba           věřitel           – stojí proti sobě x

Povinná osoba            dlužník             – x

 

Relativní majetková práva

 

Obecná ustanovení o závazcích

 1. 1.     Obsah – a) něco dát – dům na základě kupní nebo darovací smlouvy

b) něco vykonat – podle smlouvy o dílo zhotovení výrobku

c)  něco strpět – umožnit užívání bytu podle nájemní smlouvy

 1. 2.     Vznik – a)  smlouva – pracovní, vznik závazků – vyplatit mzdu

                    b)  jiné právní jednání – vyhlášení veřejné soutěže  vznik závazků – poskytnout cenu

c)  jiné právní skutečnosti – způsobena škoda  uhradit škodu

 1. 3.     Odpovědnost za vady podle ujednání : 1. Podle povahy    

                                                  2. Podle účelu

3. Podle ujednání

 • Převodce je odpovědní za : a) vady faktické – věc je poškozena a nemůže sloužit svému

účelu)

b) vady právní – spočívá v tom že třetí osoba si na věc činí

nárok, protože převodce porušil její právo

Zcizení =  je legální převod majetku do cizích rukou

Odcizení = krádež

Převodce = neodpovídá za vady

 1. 4.     Změny závazků – týkají se : a)  obsahu

b)  účastníku

 • Zásadně se uskutečňuje dohodou účastníků
 1. 5.     Zajištění závazků – státem, pomocí : a)   Zástavního práva

                                                              b)   Zadržovacího práva

 • Dluh lze zajistit : 1.   Jistou
 1.                              2.   Ručením
 2.                              3.   Finanční zárukou
 3.                              4.   Zajišťovacím převodem

Regres = když ručitel dluh splní může od dlužníka požadovat náhradu

 1. 6.     Zánik závazků – 1.  Splnění závazků = dluh splacen
 2.                              2.  Dohodou
 3.                              3.  Nemožnost plnění
 4.                              4.  Uplynutí doby
 5.                              5.  Smrt dlužníka a věřitele

 

 1. 1.    Závazky z právních jednáních

Darování – Dárce         Obdarovaní

 • Darovací smlouvou – Dárce bezplatně předává věc obdarovaným, který dar přijímá při darování nemovitosti smlouva musí být vždy písemná

Koupě – Prodávající           Kupující

 • Kupní smlouva může být : 1.  Ústní
 1.                                            2.  Písemná – povinná při koupi nemovitosti musí být napsána v

Katastru nemovitosti

 • nepředá-li prodávající předmět ve správné: a)  Jakosti

b)  Dohodnuté množství

c)  Provedení práce nebo činnosti

 • při porušení smlouvy máme právo na : 1. odstranění vady dopravou
 1.                                                               2.  slevy s kupní ceny
 2.                                                               3.  dodání nové věci nebo chybějící věci
 3.                                                               4.  odstoupení od smlouvy (do 14 dní)

Směna – Směnou smlouvou se vyměňuje věc za věc

Nájem – Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a

nájemce se zavazuje platit nájemné

Pácht – Pachtovní smlouvou propachtovatel (pronajímatel) přenechává pachtýři (nájemci) věc k dočasnému

používání a pachtýř se zavazuje platit za pachtovné nebo poskytnout propachtovateli část výnosu

z věci.

 • Může se jednat o zemědělské půdy
 • Pacht neslouží pouze k užívání, ale poskytuje výnosy nebo plody

DíloSmlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednavatele dílo a objednavatel se zavazuje dílo

převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu

Licence – Licenční smlouvou poskytovatel dává nabyvateli oprávnění – licenci k výkonu práva duševního

vlastnictví za dohodnutou cenu

a)      Licenční smlouva autorská – využívá autorských práv a autorského zákona (literatura,

sochařství, malířství)

b)     Licenční smlouva k předmětům průmyslových práv – využívá zákona o vynálezech a

zlepšovacích návrhu

–  zákon o ochraně průmyslových vzorů

Patent = ochrana vynálezů a průmyslových vzorů

Výprosa – vzniká přenechání věci bezplatně k užívání bez ujednání na jakou dobu

–  kdo věc přenechal, může požadovat vrácení kdykoliv

Výpůjčka – vzniká přenechání věc bezplatně k užívání na dohodnutou dobu

– vypůjčitel není oprávněn přenechat užívání věci jiné osobě bez souhlasu půjčitele

Zápůjčka – přenechává zapůjčitel vydlužiteli zatupitelnou věc, aby ji použil a po čase vrátil (při peněžité

zápůjčce se sjednávají úroky při nepeněžité – větší množství věcí)

Úvěr – úvěrující se zavazuje úvěrovanému poskytnout peněžní prostředky a úvěrovaní je povinen vrátit tyto

prostředky do ujednané doby a zaplatit za něj úrok

 • Úvěry bankovní – poskytují bankovní domy (banky, spořitelny)
 • Úvěry nebankovní – lichváři (agentury, soukromé osoby)

Lichva = trestní čin, kterého se dopustí ten, kdo zneužije něčí rozumové slabosti nebo nezkušenosti a

poskytne mu službu za kterou požaduje příliš vysoký úrok

 

 1. 2.    Závazky z protiprávní jednání

Odpovědnost za škodu – škodou se rozumí znehodnocení, které lze vyjádřit penězi

Odpovědnost za nemajetkovou újmu – je protiprávní zásah do osobních práv člověka (oceňuje se a

odčiňuje penězi)

Obecná odpovědnost – má FO i PO

–  Odpovídá za : 1. Co sama způsobila porušením povinnosti

2. i za škodu, kterou při její činnosti způsobily jiné osoby

(zaměstnanci)

3. Každý je odpovědní také za škody způsobené jeho zvířaty nebo

věcmi (omítkou z neudržované stavby)

 

ODPOVĚDNOST

za majetkovou újmu

újma na osobních právech člověka

za škodu

na majetku

na zdraví


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: