Aktivační vlastnosti osobnosti – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Luccy333

 

 

 

 

 • AKTIVITA (ČINNOSTI)
 • Vnější projev aktivace

  • JEDNÁNÍ

  Vnější, vědomý, volní projev aktivace

  • AKTIVAČNÍ ČINITELÉ = Vše, co vede člověka k aktivaci

  Vnější – heterogenní (společenské)

  Vnitřní – autogenní (biologické)

      Pohnutka, motiv =Uvědomělý impuls (činitel aktivace)

      Motivační činnost= Uvědomělé a záměrné vyvolávání pohnutek k aktivitě

   

  MOTIVACE

  • MOTIVY = psychologické příčiny reakcí, činností a jednání člověka zaměřené na uspokojování určitých potřeb
  • MOTIVACE

  z  latinského novel (= hýbám)

  hybné síly našeho chování nebo jeho příčiny

  jsou to vnitřní pohnutky k jednání

  rozdělení motivace:

  – vnitřní motivační dispozice – potřeby (impulsy)

  – vnější motivační popudy – incentivy (pobídky a cíle)

  – emoce, přání, postoje, hodnoty, které vyznáváme

  – vzájemnou interakci vzniká motiv jako pohnutka lidského chování

   

  MOTIV = mobilizace sil

  – na rozdíl od motivace není procesem

  – motivy jsou dispozice

  – má cíl, směr, intenzitu a trvalost

  – mezi základní motivy patří: potřeby, zájmy, návyky, cíle, přání, hodnoty, postoje, emoce

  RŮZNÉ ROZDĚLENÍ MOTIVŮ:

  • široké motivy

  perspektivní cíle

  • dílčí motivy

  konkrétnější cíle

  vedou k perspektivním

  • vyšší motivy

  sekundární, sociokulturní

  např. potřeba uznání

  • nižší motivy

  např. odstranění hladu

  • návyky = určité zafixované způsoby chování

  vznikají na základě motivů

  stávají se stereotypní

  • zvyky = kulturně podmíněné způsoby chování

    

  Dále rozlišujeme např. tyto motivy:

  • ZÁJMY = trvalejší kladný vztah člověka k  určité oblasti předmětů nebo činností.

  Jsou velmi silným motivem a výrazně člověka aktivizují a tím rozvíjejí jeho schopnosti

  – můžeme je rozlišovat podle oblasti zaměření (např. technické, sportovní, …) i podle stálosti, pestrosti, proměnlivosti

  – projevují se soustředěnou pozorností v  daném směru, poznáváním dané skutečnosti, uspokojením z  ní a nelibostí při jejím omezování

  • ZÁLIBY = silnější motivace než zájem

  vlastnost zaměřená více než kterákoliv jiná na prožívání vztahu k  určité činnosti

  vyhraněný, dlouhodobý a činorodý zájem, který přináší radost a uspokojení

  • IDEÁL = vzorový cíl

  např. ideál partnera, ideál způsobu života, …

  • ASPIRACE (= ambice) = úroveň vlastního výkonu, kterou jedinec očekává na základě výkonu předchozího

  snaha jedince se výrazně uplatnit, snaha o sebeuplatnění a vyniknutí

  někdy se označuje jako ctižádost

  • ŽIVOTNÍ PLÁNY = mnohé pohnutky našeho jednání a chování jsou závislé na životních cílech a plánech, které si vytvoříme
  • PUDY = vrozené biologické potřeby, označení pro energii nebo cílenou činnost až nutkání (např. pud pohlavní, pud mateřský)
  • POSTOJE = sklony člověka reagovat ustáleným způsobem na předměty, osoby a situace; odrážejí hodnotící vztah člověka k  dané skutečnosti
  • CÍL = uvědomělý směr aktivity, kterého chceme dosáhnout

   

  POTŘEBA

  • je projevem nedostatku nebo nadbytku něčeho, zcela konkrétního a pro člověka důležitého
  • neuspokojená potřeba se projevuje nespokojeností, napětím, nutí jedince k účelovému chování, jehož cílem je uspokojit svou potřebu

  DĚLENÍ POTŘEB:

  • a/ Primární

  – vývojově nižší

  – slouží k přežití, jsou vyvinuty u lidí i u zvířat

  – biologické potřeby

  – potřeby bezpečí

  • b/ Sekundární

  -vývojově vyšší

  – jsou charakteristické pouze pro člověka,

  -souvisí s vývojem CNS, slouží člověku, aby se mohl začlenit do společnosti

  – psychosociální potřeby

  Hierarchické uspořádání dle Maslowa

  • Abraham Maslow – americký psycholog, uspořádal potřeby podle jejich vývoje a důležitosti pro člověka
  • Potřeba vyšší se objevuje až po uspokojení potřeb nižších
  • V nemoci mohou potřeby – měnit své pořadí, či mohou vznikat potřeby nové

  Hierarchie potřeb je individuální

  • Fyziologické potřeby

  – vývojově nejstarší potřeby

  – společné pro lidi i zvířata

  – v souvislosti s neuspokojenou potřebou můžeme cítit: hlad, žízeň, bolest, horko, zimu, únavu, napětí, či nudu

  → do chování se tyto pocity promítají: podrážděním, neochotou, nepozorností, či agresí

  • Potřeby bezpečí a jistoty

  – soběstačnosti, nezávislosti, stability, klidu, ochrany, zdraví, informovanosti, řádu

  – v souvislosti s neuspokojenou potřebou můžeme cítit: ohrožení, nejistotu, chaos, strach z neznámého, závislost na druhých

  → do chování se tyto pocity promítají: strachem, nejistotou, zmateností, lítostí, nedůvěrou, zlostí, bojácností, stažením do sebe

  • Potřeby sounáležitosti a lásky

  – někam patřit, být pozitivně přijímán společnosti, komunikace, přátelství, kontaktu s druhými, důvěry, touha dávat a přijímat lásku

  – v souvislosti s neuspokojenou potřebou můžeme cítit: osamělost, nejistotu, pocit zbytečnosti

  • Potřeby sebeúcty

  – uznání, ocenění, respektu, intimity, svobody, soběstačnosti, neztrapnit se, neudělat ostudu, dát souhlas, sám se rozhodnout

  – Tyto potřeby vyplývají z touhy člověka být svým okolím kladně přijímán

  – v souvislosti s neuspokojenou potřebou můžeme cítit: pocity méněcennosti, nespravedlnosti, křivdy, ponížení, trapnosti, nezájmu, lítosti, beznaděje

  → do chování se tyto pocity promítají: odmítáním vyhovět, nadřazeností, agresivitou, apatii

  • Potřeby seberealizace

  – vnímat a poznávat, obklopovat se krásou, estetiky, kultury, tvořit, v něčem být dobrý, uznávaný


  —————————————————————————

   Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

   Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

   Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

  —————————————————————————

  Další podobné materiály na webu: