Česká filosofie – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Česká filosofie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Barus

 

 

 

 

Filosofie = kritická rozumová věda
používá racionální postupy a metody
Většina věs vyvozených od fil.

 

Obory:
Ontologie= nauka o jsoucnu, jakožto jsoucnu
Gnozeologie = „poznání“
– kde jsou meze
– jestli poznáváme rozumem, nebo smysly

Axiologie = nauka o hodnotách
jak vzniká hodnocení

 

Č. F = srovnání se světovou filosofií
Česká — nevznikly žádné filosof. Systémy
žádné abstraktní myšlenkové struktury
není myšlenková originalita (jen příspěvky)
většina fol. Se věnuje i jiným oblastem
je prakticky zaměřená
spojeno s etikou a sociologií

 

Periodizace:
a) počátky české filosofie
b) období reformace
c) renesance – baroko
d) osvícenství
e) novověká

 

A) POČÁTKY ČESKÉ FILOSOFIE
– Založena Karlova Universita r. 1348
Janek Václav – vycházel z Aristotela
— konec 14. Stol.
Jan Wycliff – anglický teolog, učil na Oxfordské universitě
— Z jeho popudu vznikl první anglický  překlad bible

 

B) REFORMACE
Konrád Waldhauser – soustředil se na kritiku církve

Jan Milíč z Kroměříže – kazatel
-snažil se věci napravit fyzicky
–  velice populární, ačkoliv nedostudoval
– znal osobně papeže

Tomáš Štíný ze Štítného – nebyl bouřlivý
— řeči besední – pokus o výklad z tehdejší filosofie

Mistr Jeroným Pražský

 

Mistr Jan Hus – kazatel
– narodil se v husinci, studoval v Praze
–  jeho kázání poslouchali chudí i bohatí
– 1393-bakalář, studoval artistickou fakultu – učitel – děkan
–  chtěl se bít za ideály pravého křesťanství
–  kázal v Betlémské kapli, později byl jejím správcem
–  zprvu ho podporoval Václav 4.
–  1412-postavil se proti odpustkům, ale to se králi nelíbilo, neboť peníze z odpustků jdou k němu
– zasloužil se o rozvoj českého jazyka – zjednodušil ho a zavedl znaménka
– své spisy psal česky
– byl realista
– vycházek z Wicliffa
– při přijímání  – oplatka=Ježíšovo tělo, víno=Ježíšova krev
– Odešel na hrad Krakovec, v kostnici měl obhájit své učení, ale byl zajat aby své učení odvolal (v takovém případě by byl vězněn). On však neodvolal a tak ho nechali  upálit jako kacíře
– po své smrti považován za svědce
– jeho popel zadupán spolu s koňským popelem, pro jeho zneuctění a popel shozen do Vlaty – aby ho lid nemohl uctívat
— „Křesťan je ten, kdo se chová podle svatého písma (Bible)“
— písmo je absolutní autorita

 

Etika – nejvyšší hodnotou pro Husa byla pravda = písmo
Petr CHelčický – reformátor 15. St.
– na základě jeho myšlenek vznikla Jednota Bratrská
– ctnosti: pokora, odvrátit se z pozemských věcí a připravovat se do druhého života, zlo oplácet dobrem
– nezabiješ
– chtěl rovnost (Jednota Bratrská)

 

C) RENESANCE + BAROKO

Jan Ámos Komenský
– Český pedagog, humanistický filozof, spisovatel, teolog, polyhistor a reformátor
– učitel národů
– emigroval do Holanska (musel)
– Pocházel z českobratrské rodiny
– studoval v Německu

 

dílo:
r. 1935 – nalezen rukopis v archivu v Halle nad Saalou za K. života vyšly jen dvě části
– prolog- obrací se ke světům  Evropy

 

7 částí:

1. Panegersie – všeobecné probuzení
2. Panaugie – osvícení
3. Pansofie – vševěda
4. Panpaedie – vševýchova
5. Panglotie – všeobecný jazyk
6. Panarthosie – všeobecný jazyk
7. Pannuthesie – všeobecná výzva

 

Dílo určeno pro celosvětový koncil, o jeho svolání K. snil
– program, jak pomocí všeobecné výchovy, reformy věd, reformy náboženství ve smyslu tolerančním, vytvořením universálního jazyka, reform a státní správy = napravit lidské věci a zaručit věčný mír a spolupráci
1. a 2. Díl – výklad, co jsou lidské věci a jak jsou narušen, vyzývá všechny o nápravu ve všem a všemi prostředky

 

3. díl. – filozoficky nejvážnější
— veškeré jsoucno rozdělil na 7 stupňů světa
— čtyři jsou sestupné
— po nich nastává vzestup a pokračuje 3 větami, které čl. stvořil
— svět řemeslných výtvorů
—  svět morální – čl. ovládá, řídí a zlepšuje lid
— svět duchovní – čl. a Bh, postupně se čl. přibližuje k nekonečné bytosti

 

4. díl. – hlavní význam
— navrhuje na výsledky celé pedagogické tvorby a završuje ji ve smyslu universálnosti
— proces lidské výchovy  začíná už před narozením dítěte – až do smrti
— pozornost věnuje i volnému času

 

5. díl. — Věnováno zdokonalení všech národních jazyků
— vytvoření všeobecného, univerzálního jazyka

 

6. díl – náprava nutná ve 3 oblastech: náboženské, vzdělávací a politické
nutno zřídit 3 tribunály, které by sledovaly nápravu v těchto oblastech
— „soubor světla“ vzdělání
— má mít informace ze všech zemí o nových objevech – nezištná pomoc ostatním národům
Politika – nápravasprávy v každé zemi i mezinárodních vztahů
— každý má pracovat, někdo nemá trpět nouzí

 

7. díl – napomenutí a povzbuzení těm, kteří se budou podílet na budování vševědy a provádění všeobecné nápravy
= společenská utopie – nekoncipuje ideální stát jako osamělou obec na odlehlém ostrově, ale jako organizaci celosvětovou, zaručující mír, politickou a vědotechnickou spolupráci a tím stále stoupající blahobyt

 

Shrnutí:

– Synkretická filosofie – snaha o spojení úsilí pedagogického, pansofického a írénického
snaha o pokojné řešení a překonání všech konfliktů politických, sociálních a náboženských v jeden filosofický celek

 

3 zdroje poznání:
1. Smysly
2. Rozum
3. Víra

 

– vzájemně se doplňují, takže veškeré fil. Poznání vyúsťuje v Božím zjevení
– preference víry (hluboký prožitek, uznával i mistiku)
– Nepřijal teorii „dvojí pravdy“
– odmítal heliocentrizmus (slunce je středem vesmíru) i Decarta
– respektování přírody (makrokosmos) jako vzor pro člověka (mikrokosmos) – můžeme odhalit ideje, podle nichž byl stvořen svět
– Pansofie (vševědění) – má uvést v soulad všechny poznatky o přírodě, Bohu, člověku
předpoklad k reformě společnosti (nápravě věcí lidských)
– idea universální vědy
– z Pansofie pak výchovou reformaci vznikne pankarmanie (mír a jednota lidstva)

 

D) OSVÍCENSTVÍ – OBROZENÍ
— zdroj nejdříve přírodních věd, později humanitních (Dobrovský, Pelch, Dolner, Palacký)
Bernard Bolzano – otec Ital, matka Němka žijící v praze
— matematik, filosof, kněz a teolog
— byl ctěn a vážen
— doceněn až ve 20. St.
— zařazen do UNESCA jako významná osobnost
— 1805 byl jmenován na učitele na katedře pražské universitě
— podobný osud jako Hus
— myšlenka: miluj každého, jako sebe sama
— byl ovlivněn osvícenstvím
— studoval na gymnáziu
— zajímal se i o logiku
— velký vliv měla Kantova kritika čistého rozumu
— hluboce věřící člověk
— velký vliv na něj měla jeho výchova – byl zbožný po matce
— získal popularitu svými přednáškami
— přátelé: Josef Dobrovský a František Palacký
— měl příznivce i v místní šlechtě
— 1818 – těžké chvíle – ztratil místo na universitě
— nařčen ve spojení s Itali
— bylo mu zakázáno učit po celý život
— pobývat v Praze i na statcích u přátel
— Anna Hofmanová – manželka, věnoval ji jednu ze svých knih
— „Koho chce Bůh zničit, toho ranní rozumem
tvrdil, že víra jde spojit s rozumem
—  díla: Paradoxi nekonečna, Vědosloví, O nejlepším státě, kniha o logice, Athanaisia – (podtitul) aneb dílo pro nesmrtelnost duše
„O nejlepším státě“ : – lidé si budou rovni ve svobodách i majetku
– připoštěl, e dělníci mají právo na zlepšení podmínek

 

Flosofie: „český Leibniz“ – oba se domnívali, že základem jsoucna jsou Monády
Substance: – věční, nezničitelní, oduševnělí
– mají tendence se zdokonalovat
– otázka poznání
Etika: každý by měl myslet, jaké důsledky budou mít jeho činy na jednotlivce i na společnost

 

Augustin Smetana – profesor na pražské filos. Fakultě
— původně katolický kněz a stal se z něj ateista
— dílo: „Vznik a Zánik ducha“, „Obrat a vyústění dějin Filosofie“
— dějiny myšlení = boj mezi konečnem a nekonečnem
— konečno = právo, náboženstvé
— nekonečno = umění, láska =- vývoj ke svobodě
— navazoval na německého fyl. G. Hedera – „budoucnost patří Slovanům“


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: