Globální problémy lidstva – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Globální problémy lidstva

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): EvaLe

 

 

 

 

Globalizace

– termín popisující soubor změn ve společnosti a ve světové ekonomice, které jsou důsledkem prudkého nárůstu objemu světové ekonomiky a sbližování kultur

– proces, v jehož rámci dochází k užšímu propojování ekonomik jednotlivých států

– projevuje se v ekonomice (snadnější obchod, propojení trhů), kulturní oblasti, vzdělání (snadnější výměna informací)

– globalizační proces je přirozený, nevyhnutelný a do jisté míry očekávatelný

– je to zčásti přírodní proces, ale člověk na něm má značný podíl a mohl by jej zpomalit

-> souvisí s průmyslovou činností, například s využitím alternativních zdrojů energie místo spalování fosilních paliv, ale i se způsobem života (využívání automobilů)

– globalizace je otázkou teprve 2. poloviny 20. století (rozvoj vědy a techniky)

– problémy neomezující se jen na jednotlivou zemi nebo kontinent, ale jsou celosvětové a jejich řešení je důležité pro celé lidstvo (globální problémy= problémy celého lidstva)

 

Projevy globalizace

 • nebezpečí válečného konfliktu, hrozby válek
 • růst lidské populace
 • skleníkový efekt, úbytek ozonové vrstvy
 • civilizační choroby
 • devastace životního prostředí (kácení deštných pralesů, znečišťování půdy)
 • chudoba, hlad, nedostatek vody, povodně, zemětřesení, vulkanická činnost, sucha, tání ledovců
 • rasismus, netolerance odlišného náboženství
 • ekonomická krize

 

Vliv globalizace na Českou republiku

projevy globalizace v české ekonomice ve 2. polovině 90. let

 • výrazný příliv zahraničního kapitálu
 • stabilní měna
 • odbourání některých jistot sociálního státu
 • větší možnosti pro export českých podniků

 

Ochrana životního prostředí

– činnost člověka zajišťující obnovu a udržení rovnováhy v přírodě

– musíme chránit životní prostředí před negativními vlivy

– strategie „trvale udržitelný rozvoj“- má uspokojit potřeby lidstva, aniž by ohrožoval potřeby do budoucna, usiluje o harmonii mezi člověkem a přírodou

– například vyhlašování chráněných území, červená kniha chráněných druhů, snižování emisí, třídění odpadu, recyklace, obnova surovin, snaha o udržení rovnováhy v přírodě

– na rostoucím znečištění se podílí především průmysl a zemědělství (používání hnojiv a chemikálií, elektrárny, domácí topné systémy, továrny, spalovací procesy v automobilech a letadlech)

– veliké riziko katastrof u jaderných elektráren

 

Válka a mírové iniciativy

– ozbrojený konflikt je částečně politický konflikt se střetem vojenských sil minimálně dvou států

– současná ohniska napětí a konfliktů jsou především v tzv. třetím světě, ale i na Balkáně či na Kavkaze

-> současné ekonomické problémy těchto zemí, které se vymanily z různých nadvlád, jsou obrovské, nerozvinutá ekonomika i životní návyky obyvatelstva brání demokratickému vývoji, moci se zde ujímají silou-> obyvatelstvu slíbí jednoduché vyřešení všech problémů a poté postupují násilím ve svůj prospěch=> tento proces končí většinou humanitární katastrofou

– nejvýznamnější ohniska napětí

 • Afghánistán- problematika terorismu, měli vydat teroristy, pak 11. září a od 2001 válka
 • Írák- 2003, vpád amerických jednotek s cílem odstranit Saddáme Husajna a nastolit demokracii
 • Severní Korea- soudruzi chtějí ukázat, jakou mají moc
 • Izraelsko- Palestinský konflikt, Irán, Čína

– i přes pomoc různých vojenských a humanitárních misí, např. OSN, se situace ve většině míst nelepší

 

Boj s civilizačními chorobami

– choroby, které jsou především spojeny s životním stylem moderní doby

– např. cukrovka, AIDS, infarkty, mozkové příhody, rakovina, obezita, bulimie

– díky cestování lidí se choroby přenáší po celém světě

– existuje mnoho nemocí, které není schopná lékařská věda léčit

– velký rozdíl mezi zeměmi třetího světa (zdraví lidí je dlouhodobě výrazně horší než ve vyspělých zemích- nemají prostředky na osvětu a léky) a vyspělými státy

– vyspělé země-> stárnutí populace, civilizační choroby

-> jedná se hlavně o choroby, které jsou spojeny s životním stylem moderní doby (rakovina z kouření)

-> příčiny vzniku chorob- přejídání, nedostatek pohybu, stres a nadměrná konzumace alkoholu

-> lidé vědomě přijímají jedy ve formě drog, alkoholu, tabáku a zneužívání léků

 

Výživa a životní styl

– výživa a životní styl jdou spolu ruku v ruce

– spousta lidí trpí poruchami příjmu potravy (obezita, anorexie, bulimie)

– správný životní styl nezajišťuje nejen výživa, ale i dostatečný pohyb

 

Klady globalizace

 • připojení světa
 • cestování
 • technologický pokrok
 • mezinárodní vztahy
 • snažší obchodování
 • ekonomická pomoc rozvojovým oblastem

 

Zápory globalizace

 • chudoba
 • zánik tradičních kultur
 • ztráta individuality
 • válečné konflikty
 • terorismus
 • devastace životního prostředí
 • růst populace
 • kriminalita
 • prohlubování rozdílů mezi vyspělými a rozvojovými státy

 

Sociální důsledky globalizace– vyspělé země spotřebují většinu produkce x chudoba v zemích třetího světa, vyčerpání zdrojů, nedostatek potravin i vody

Instituce, které jsou výsledkem globalizace– McDonald, Mezinárodní měnový fond

Mezinárodní měnový fond– poskytuje úvěry státům (prohlubuje jejich zadluženosti), chce jednotnou měnu (nevýhodné pro některé státy)
Další podobné materiály na webu: