Listina základních práv a svobod – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Listina základních práv a svobod

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Vadim

 

Listina základních práv a svobod

  • pojem a význam Listiny základních práv a svobod
  • struktura Listiny základních práv a svobod
  • charakteristika jednotlivých hlav (především hlava II. a III., V.)

 

Pojem a význam

Zákon 2/1993

Je usnesením Českou národní rady je publikována pod č. 2/1993 sb., ústavním zákonem 162/ 1998 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku ČR. Je ústavní normou a je závazná pro všechny subjekty. Její věcný obsah je z/ákladem pro rozhodování Ústavního soudu.

 

Význam: lidé jsou svobodni a rovní v důstojnosti a právech

– LZPS vychází z nepromlčitelnosti, nezrušitelnosti, nezadatelnosti

– nezcizitelnost základních práv a svobod

– je zárukou právních, politických a sociálních jistot občanů

– odpovídá mezinárodním paktům a pevně stojí na demokratičnosti, ústavnosti právního státu

Struktura: neoznačená preambule, 6 hlav, 44 článků, oddíly

Ústavní postavení člověka : – zásada rovnosti lidí v právech

– zásada svobody člověka v jednání, které není zákonem zakázáno

– zásada zaručení práv bez ohledu na náboženství, víry, barvy pleti, jazyka, politického smýšlení, kultury, národnosti, …

 

Hlava I. – obecná ustanovení

Lidé jsou svobodni a rovni v důstojnosti a právech. Každý může činit to, co není zákonem zakázáno, ale nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá. Základní práva a svobody se zaručují všem občanům bez rozdílu víry, pohlaví, rasy, …

 

Hlava II. – lidská práva a základní svobody

Oddíl 1.) základní lidská práva a svobody

Každý má právo na život, osobní svobodu, způsobilosti k právům, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Zákaz nucených prací a služeb, ochrana lidských práv, nedotknutelnost obydlí, svoboda pohybu a pobytu, ochrana listovního tajemství a jiných záznamů, svoboda vyznání, projevu, náboženství, víry. Právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti a ochrany jména.

Oddíl 2.) politická práva

Právo na informace, shromažďovat se, právo petiční, právo podílet se na veřejné správě, právo na odpor

 

Hlava III. – právo etnických a národnostních menšin

Příslušnost k národnostní a etnické menšině nesmí být nikomu na újmu. Občanům tvoříci národnostní a etnickou menšinu je zaručen všestranný rozvoj. Právo na vzdělání v jejich jazyce. Právo užívat jejich jazyk v ústředním jazyku.

 

Hlava IV. – hospodářská, sociální a kulturní práva

Právo na ochranu zdraví, právo na vzdělání, právo sdružovat se v odborech

Ochrana rodičovství, rodiny, dětí a mladistvých. Svobodná volba povolání, podnikání

 

Hlava V. – právo na sociální a jinou právní ochranu

Není trestu bez zákona. Právo na zákonného zástupce. Zákaz zpětné působnosti trestních předpisů (= retroaktivity). Právo na tlumočníka; rovnost účastníků řízení.

 

Hlava VI. – ustanovení společná


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: