Myšlení a řeč – maturitní otázka ZSV

 

Otázka: Myšlení a řeč

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Adelajd 

 

 

 

 

  • zprostředkovaný způsob poznávání předmětů a jevů na základě pochopení jejich vzájemných vztahů a souvislostí

  • nejvyšší a z vývojového hlediska nejmladší poznávací proces

Formy myšlení:

  • Pojem – odraz obecných a podstatných vlastností předmětů a jevů ve vědomí člověka

    většinou ve formě slova

    třeba: kočka

  • Soud – vyjádření vztahu mezi dvěma pojmy

    ve formě věty

    Kočka je savec. Savci jsou živé bytosti

  • Úsudek – nejvyšší formou myšlení – vztah mězi dvěma nebo více soudy

    vznikají nové soudy

    z toho vyplývá – Kočky sají mléko, protože jsou savci.

    z nich vychází úsudek = předpoklad – premisa

Myšlenkové operace:

  • Analýza

    myšlenkové rozdělení celku na části, myšlenkové odlišení jednotlivých stránek předmětů a jevů

    rozdělení celku na části

  • Syntéza

    myšlenkové spojování jednotlivých částí, vlastností nebo vztahů předmětů a jevů skutečnosti v celek – s analýzou dohromady analyticko-syntetická činnost

    složení části na celek

  • Srovnání

    zjišťování podrobností a rozdílností různých předmětů a jevů

    podobnosti x rozdíly

    vede ke klasifikaci, třídění

  • Abstrakce

    vyčleňování podstatných a obecných vlastností předmětů a jevů

    vyčlěňování podstatných znaků

  • Zobecňování

    myšlenkové zjišťování a spojování společných a podstatných vlastností předmětů a jevů určité skupiny

    generalizace – spojování podstatných vlastností

  • Indukce

    myšlenkové vyvozování obecného tvrzení na základě znalosti jednotlivých případů

    delfín, kočka a kráva jsou savci

  • Dedukce

    aplikace obecného poznatku, pravidla na konkrétní příklad, problém

    mezi savce patří delfín, kočka a kráva

  • Analogie

    myšlenkové vyvozování nového poznatku o nějakém předmětu nebo jevu na základě jeho podobnosti s jinými předměty

    na základě zkušenosti dělám jiné věci stejně jako tu samou věc dřív

Typy myšlení:

  • Praktické – řeší praktickou činnost – oprava věcí

  • Názorné, konkrétní – využívání názorných představ – šachy – promýšlím dopředu tahy

  • Abstraktní, teoretické – uplatňujeme denně

Další dělení:

  • Konvergentní – sbíhavé myšlení

    řešení problémů, kde je jedno správné řešení

  • Divergentní – rozbíhavé myšlení

    tvořivé problémy, několik řešení, kreativita, originalita, umění

Vlastnosti myšlení:

  • přesnost

  • rychlost

  • pružnost

  • samostatnost

  • hloubka

  • kritičnost

  • tvořivost

Problém:

  • je to situace, úloha nebo činnost, kterou má člověk vyřešit či vykonat, při čemž mu nejsou známy cesty řešení

  • uplatnění myšlení – řešení problémů

Fáze řešení problému:

  • Seznámení se s problémem – píšu test z psychologie

  • Rozbor problému – budu se učit ve středu

  • Vlastní řešení problému – zvolím řešení – vhledem (aha efekt), pokus-omyl, postupná plánovitá myšlenková činnost – využívání analýz a syntéz

  • Nalezení řešení problému/konstatování neúspěchu – písemka

  • Kontrola vyřešení problému – při neúspěchu evaluace, zdokonalené řešení – známka – buď dobré nebo špatné

Řeč:

  • prostřednictvím řeči se uskutečňuje myšlení

  • řeč = nástroj myšlení x jazyk = nástroj řeči

  • slouží k dorozumívání, komunikaci, kooperaci

  • nástrojem řeči – jazyk – systém slov a znaků

  • učení řeči – nápodobou (děti opravovat, nežvatlat na ně)

  • patlavost – dyslálie

  • neumí říkat R – rotacismus

  • neumí říkat Ř – rotacismus bohemicus (může být naparaveno v dospělosti)

  • koktavost – balbuties

  • naučení řeči – 5-6 věku dítěte (při neosvojení do 6 let se už nikdy nenaučí mluvit)

  • 3 stránky řeči:

  • fonetická – zvuková

  • lexikálně/sémantická – význam slov

  • gramatická/mluvnická – co je obsahem a formou řeči

Typy řeči:

1) Vnitřní – myšlenkové pochody v naší hlavě, většinou navenek nevyjadřujeme

2) Vnější – komunikace

  • Verbální

  • mluvená – zdůrazňování hlasem, možnost reagovat na druhého x málo času na výběr slov

  • psaná – možnost přípravy, objektivnější

  • Nonverbální

  • gesta

Vývoj řeči:

  • člověk – 40 000 – 200 000 slov

  • fonémy = hlásky – první rok života

  • morfémy = slova

  • skladba/syntax = věty

 


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: