Myšlení a řeč – maturitní otázka ZSV

 

Otázka: Myšlení a řeč

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Adelajd 

 

 

 

 

 • zprostředkovaný způsob poznávání předmětů a jevů na základě pochopení jejich vzájemných vztahů a souvislostí

 • nejvyšší a z vývojového hlediska nejmladší poznávací proces

Formy myšlení:

 • Pojem – odraz obecných a podstatných vlastností předmětů a jevů ve vědomí člověka

  většinou ve formě slova

  třeba: kočka

 • Soud – vyjádření vztahu mezi dvěma pojmy

  ve formě věty

  Kočka je savec. Savci jsou živé bytosti

 • Úsudek – nejvyšší formou myšlení – vztah mězi dvěma nebo více soudy

  vznikají nové soudy

  z toho vyplývá – Kočky sají mléko, protože jsou savci.

  z nich vychází úsudek = předpoklad – premisa

Myšlenkové operace:

 • Analýza

  myšlenkové rozdělení celku na části, myšlenkové odlišení jednotlivých stránek předmětů a jevů

  rozdělení celku na části

 • Syntéza

  myšlenkové spojování jednotlivých částí, vlastností nebo vztahů předmětů a jevů skutečnosti v celek – s analýzou dohromady analyticko-syntetická činnost

  složení části na celek

 • Srovnání

  zjišťování podrobností a rozdílností různých předmětů a jevů

  podobnosti x rozdíly

  vede ke klasifikaci, třídění

 • Abstrakce

  vyčleňování podstatných a obecných vlastností předmětů a jevů

  vyčlěňování podstatných znaků

 • Zobecňování

  myšlenkové zjišťování a spojování společných a podstatných vlastností předmětů a jevů určité skupiny

  generalizace – spojování podstatných vlastností

 • Indukce

  myšlenkové vyvozování obecného tvrzení na základě znalosti jednotlivých případů

  delfín, kočka a kráva jsou savci

 • Dedukce

  aplikace obecného poznatku, pravidla na konkrétní příklad, problém

  mezi savce patří delfín, kočka a kráva

 • Analogie

  myšlenkové vyvozování nového poznatku o nějakém předmětu nebo jevu na základě jeho podobnosti s jinými předměty

  na základě zkušenosti dělám jiné věci stejně jako tu samou věc dřív

Typy myšlení:

 • Praktické – řeší praktickou činnost – oprava věcí

 • Názorné, konkrétní – využívání názorných představ – šachy – promýšlím dopředu tahy

 • Abstraktní, teoretické – uplatňujeme denně

Další dělení:

 • Konvergentní – sbíhavé myšlení

  řešení problémů, kde je jedno správné řešení

 • Divergentní – rozbíhavé myšlení

  tvořivé problémy, několik řešení, kreativita, originalita, umění

Vlastnosti myšlení:

 • přesnost

 • rychlost

 • pružnost

 • samostatnost

 • hloubka

 • kritičnost

 • tvořivost

Problém:

 • je to situace, úloha nebo činnost, kterou má člověk vyřešit či vykonat, při čemž mu nejsou známy cesty řešení

 • uplatnění myšlení – řešení problémů

Fáze řešení problému:

 • Seznámení se s problémem – píšu test z psychologie

 • Rozbor problému – budu se učit ve středu

 • Vlastní řešení problému – zvolím řešení – vhledem (aha efekt), pokus-omyl, postupná plánovitá myšlenková činnost – využívání analýz a syntéz

 • Nalezení řešení problému/konstatování neúspěchu – písemka

 • Kontrola vyřešení problému – při neúspěchu evaluace, zdokonalené řešení – známka – buď dobré nebo špatné

Řeč:

 • prostřednictvím řeči se uskutečňuje myšlení

 • řeč = nástroj myšlení x jazyk = nástroj řeči

 • slouží k dorozumívání, komunikaci, kooperaci

 • nástrojem řeči – jazyk – systém slov a znaků

 • učení řeči – nápodobou (děti opravovat, nežvatlat na ně)

 • patlavost – dyslálie

 • neumí říkat R – rotacismus

 • neumí říkat Ř – rotacismus bohemicus (může být naparaveno v dospělosti)

 • koktavost – balbuties

 • naučení řeči – 5-6 věku dítěte (při neosvojení do 6 let se už nikdy nenaučí mluvit)

 • 3 stránky řeči:

 • fonetická – zvuková

 • lexikálně/sémantická – význam slov

 • gramatická/mluvnická – co je obsahem a formou řeči

Typy řeči:

1) Vnitřní – myšlenkové pochody v naší hlavě, většinou navenek nevyjadřujeme

2) Vnější – komunikace

 • Verbální

 • mluvená – zdůrazňování hlasem, možnost reagovat na druhého x málo času na výběr slov

 • psaná – možnost přípravy, objektivnější

 • Nonverbální

 • gesta

Vývoj řeči:

 • člověk – 40 000 – 200 000 slov

 • fonémy = hlásky – první rok života

 • morfémy = slova

 • skladba/syntax = věty

 


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: