Normální a patologické jevy, sociální patologie – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Normální a patologické jevy, sociální patologie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): kryska

 

 

 

 

Sociologické jevy
 společnost se opírá o normy a stojí na lidské solidaritě (soudržnosti)
– to, co je ve společnosti zvyklé a osvědčené, přípustné, správné a žádoucí
– vymezují normalitu
– zvyky (tradice), mravní obyčeje (úzus), zákony (konvence), tabu
 

a) právní (psané) – právní předpisy
b) etické (nepsané normy) – pravidla chování, etika, etiketa

 

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické –
homosexualita, nahota)

 

negativní sociální jevy – nežádoucí jevy, nemůžeme z nich nikoho vinit (rozvodovost, pokles natality)

 

sociální kontrola – soubor mechanismů, které zajišťují řád, a stabilitu společnosti (i sebeobrana)
a) formální – zajišťují dodržování pravidel ve společnosti (soudy, policie…)
b) neformální – očekávání jiných lidí (rodina, sousedé…)
c) morální klima – jaká je solidarita ve společnosti (pouštím staré lidi sednout)

 

sankce – postih, trest při porušení pravidel; zajišťuje stát (pokuty, vězení); na hraně zákona jsou měkké
drogy, prostituce (spory o to, zda-li by měly být legalizované)

 

deviace – (široké pojetí) odchylka od normy; nerespektování požadavků
a) primární – reakce na bezprostřední zážitek (frustrace, alkohol, reakce na smrt blízkého)
a) sekundární – reakce na chování druhých lidí (disidenti), ovlivňuje nás prostředí

 

patologický jev
– zabývali se jimi Robert Merton, Émile Durkheim
– jev, který je pro společnost nebezpečný a škodlivý, všechny druhy kriminality
– ohrožuje jedince a stabilitu společenského řádu
– při překročení následuje trestní sankce + individuální dopad (např. alkoholismus)

 

anomie – stav společnosti, kdy přestávají platit dodržované normy; absence solidarity, (Durkheim)

 

vztah k normám společnosti zařazujeme do pěti skupin (Robert Merton)
a) konformita – souhlasí s hodnotami i prostředky
b) inovace – souhlasí s cíli, ale hledá jiné postupy pro dosažení cíle
c) ritualismus – nemá vztah s cíli, ale lpí na osvědčených postupech (úřady)
d) únik – člověk nesouhlasí s cíli, ani prostředky a uzavírá se do sebe (alkoholici, narkomani, izolace)
e) vzpoura (rebelie) – jedinec nesouhlasí ani s cíli, ani s prostředky a bouří se proti současnému stavu
– záporná (anarchisté) i kladná (chartisté)

 

příčiny deviace
a) biologické teorie – sklony k deviaci jsou připisovány urč. tělesnému typu; moc chromozomu Y
b) psychologické teorie – děti si díky problémovým vztahům rodičů nevytvoří vztah k normám
c) sociologické teorie – deviace je v daném okamžiku výhodná (není riziko) nebo je vliv prostředí

 

sociální patologie jako věda
– zabývající se všemi projevy chování, které společnost klasifikuje jako nežádoucí, protože
porušuje sociální, morální a právní normy společnosti (kriminalita, extremismus, vandalství…)

 

lidé porušující řád se sdružují do skupina a společenství (gangy, podsvětí, extrémistické strany, sekty)
– vytvářejí si svůj vlastní systém norem a posuzují svět odlišně
a) Party a gangy
 stabilní skupiny dětí a pubescentů, kteří se vymezují svým vztahem ke společnosti
 potřeba úniku z dosahu dospělých a touha být mezi svými
 gang – členové naleznou společného nepřítele, integrují se a stanoví si vůdce
b) Věznice
 škola zločinu i stanice, kam se recidivista vrací mezi své
 zde se každý naučí delikventnímu chování a uvědomí si, že žije pro to být kriminálníkem
c) Podsvětí
 souhrnný výraz pro sociální sítě, kruhy a organizace, které ve skrytu vykonávají nelegální činy
 černý trh, pašování, vyděračství, prostituce, drogy

 

Formy deviantního chování
a) kriminální chování
 jedinec je zahrnut do světa, kde převažují pobídky k porušování zákona
 učí se jim od starších nebo od vrstevníků
b) Rasismus
 vytěsňování velkých společenských skupin
 často součástí vládnoucí ideologie (nacismus)
 staví na stereotypu (ustálené předsudky), který upírá vybrané skupině lidské kvality

 

Drogy
– omamné látky (sušené, přírodní, syntetické), mají psychotropní účinky nebo člověka povzbuzují
1. tolerované
2. netolerované
– toxikoman – uživatel drog a pachatel trestných činů s drogami souvisejících
– závislost (toxikomanie) – touha užívat drogu, rychle roste a přichází sociální i biologická devastace
a) psychická – příjemné stavy
b) fyzická – adaptace organismu na látku a selhávání bez ní (abstinenční příznaky)

 

 druhy drog:
a) konopné drogy – marihuana, hašiš, hašišový olej
– měkká droga – startovací
– z pryskyřice
– kouření, žvýkání
– tělesná a duševní pohoda, přeludy, „smích“, apatie, nával hladu
– neplodnost, impotence
b) stimulanty – pervitin, amfetamin, kokain (i koka), crack
– Jižní Amerika
– pocit síly a sebevědomí, euforie, klid, nespavost
– silná psychická závislost
– užívá se šňupáním
c) halucinogenní amfetaminy – extáze (stimulant), XTC
– prášky
– halucinace
– poškození mozku, jater, paranoia, dehydratace
d) halucinogeny – LSD, PCP (Andělský prach), Mescalin
– tekutiny v papírku, pilulky, prášek
– agrese, halucinace
e) opiáty – opium, morfin (tlumí bolest), heroin
– nezralé makovice
– pilulky jako součást léků, kouření, nitrožilně (~ přenos nemocí)
– uklidnění, netečnost, lhostejnost
– rychlé zvyknutí si
f) těkavé látky – toluen, benzín, ředidla (legálně se prodávají; největší úmrtnost)
– čichání
– euforie a veselost
– malátnost, nevolnost, blábolení, zvracení
g) tlumivé léky – rohypnol, diazepam (na předpis; sedativa)
– podobné alkoholu
– fyzická závislost
– předávkování = smrt
– poškozují mozek, játra, ledviny

 

 Alkohol
– lehce dostupná a stará droga (poprvé se s ní setkáme do 6 let)
– alkoholik – člověk, který nadměrně užívá alkohol; porucha zdraví a společenských vztahů (4 – 5 %)
– alkoholismus – návyk nadměrného užívání alkoholu
– abstinent (3 roky nepil) 9 %; konzument (málo pije/střídmě pije do 0,6 ‰); piják (abuzéři,
příležitostní, pravidelný) 50 %; alkoholik (závislý)
 poruchy trávení, nechutenství, cirhóza

 

 Kofein
 alkaloid v kávě, čaji, kakau, kole – odvar
 stimulační účinky
 proti únavě (3 šálky)

 

 Tabák
– nikotinismus (tabakismus) – konzumace přírodních látek obsahujících nikotin
– cigarety, šňupací tabák, žvýkací (horníci)
– ovlivňuje mě kolektiv
– legálně od 18 let
– 2. nejrozšířenější po alkoholu
– plicní a dýchací potíže (kašel, bronchitida), srdeční potíže, nebezpeční zejm. v těhotenství
– proti: náplasti, trubičky, žvýkačky

 

 Zákony upravující drogy
– zákon č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku (od 1. 1. 2010) – nedovolená výroba a držení psychotropních
látek
– § 284 – 289


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: