Občanské a pracovní právo – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Občanské a pracovní právo

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): pinkfloyd

 

 

 

 


Občanské právo
1.Občanské právo – řeší a upravuje právní vztahy osob, občanů, jednotlivců
2. Nový občanský zákoník ( NOZ ) – platí od 1.1.2014
struktura: à zanikl zákon o rodině àrodinné právo
– absolutní majetková práva
– relativní majetková práva
– ustanovení společná, přechodná, závěrečná
3. Subjekty občanského práva:
                    a)fyzická osoba – nabytí svéprávnosti v 18ti letech
–  výjimky: zplnoletnění – od 16ti let
                                                                    emancipace – starší 16ti let
– schopnost postarat se o sebe + souhlas
zák. zástupce
                    b)právnická osoba – uměle vytvořené útvary sledující soukromé či veřejné zájmy
– korporace – obchodní společnost
– fundace – nadace, fondy
– ústavy – správní subjektivita
                    c)stát– státní úřad
4. Právní zastoupení – udělení plné moci k právnímu zastupování druhého člověka
( manželé, nepřítomnost )
zmocnitel   = osoba pověřující
zmocněnec = osoba pověřená
5. Občanské právní vztahy: a)věci – nehmotné povahy – produkty, myšlení
–  hmotné povahy – movitost, nemovitost
                                                  b)získání věci – koupě, dědictví, dar, výhra, restituce
                                                  c)vlastnické právo – svobodné užívání, nakládání s vlastnictvím
– neomezovat ostatní ( v nakládání s věcí )
– právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho
vlastnického práva neoprávněně zasahuje
                                                  d)spoluvlastnictví– společný majetek manželů po sňatku
–  předmanželská smlouva
– společné jmění může vzniknout jen mezi
manžely
– podílové spoluvlastnictví ( firma )
– spoluvlastníci se považují za jedinou osobu
– každý spoluvlastník má právo k celé věci
( omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka )
e)
věcné břemeno – majitel nemovitosti musí konat v prospěch
druhé osoby à oprávněná osoba
àdoživotní užívání nemovitosti ( dům ),
průchod přes nemovitost

6. Občanské smlouvy a dědické právo
a)
smlouvy – vícestranný právní úkon, vznikají práva a povinnosti mezi občany
                    b)typy/druhy smluv: àkupní smlouva – prodávající se zavazuje, že za určitý
obnos převede vlastnická práva
kupujícímu
-darovací smlouva – dárce bezúplatně přenechá věc
obdarovanému
-smlouva o dílo – zhotovitel se zavazuje objednavateli,
že provede práci za určitou odměnu
-nájemní smlouva – pronajímatel přenechá nájemci za
úplatu věc k dočasnému používání
                      c)dědické právo = souhrn právních norem upravujících přechod práv a závazků
ze zemřelého na právního zástupce
dědictví podle zákona6 dědických skupin:
-manžel, manželka, děti
-manžel, manželka, lidé, kteří žili
se zesnulým ( 1 rok ve společné
domácnosti )
-sourozenci
-sourozenci, prarodiče
-prarodiče
-děti dětí sourozenců
– dělení ze závěti – závěť je právní akt a máme právo ji sepsat
formyà vlastnoručně psaná s vlastním podpisem a datem
– elektronicky, vlastní podpis + podpisy dvou svědků,
sepsána u notáře
– výjimky: v případě ohrožení života možná ústní forma
závěti před třemi svědky nebo sepsání před
kapitánem lodi nebo letadla
neopomenutelný dědic – děti !!!
zvláštní ustanovení:
                                                                  a)vzdání se dědictví
                                                                  b)odmítnutí dědictví – dědic může odmítnout písemně
do jednoho měsíce
                                                                   c)vydědění – spáchání trestného činu
– dlouhodobý prokazatelný nezájem
– neposkytnutí pomoci v nemoci nebo nouzi

Pracovní právo
1. Upravuje pracovně právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
Řídí se zákoníkem práce, zákon 262/2006
2. Základní pojmy z oblasti pracovního práva:
                 a)zaměstnanec –  osoba starší 15ti let ( v ČR ), ukončená školní docházka
                b)zaměstnavatel – fyzická i právnická osoba
                c)zaměstnání – určitý druh ekonomického zapojení člověka domů
               d)nezaměstnanost – poměr nezaměstnaných ve společnosti, kteří hledají práci ( % )
3. Základní práva a povinnosti vyplývající z tohoto pracovního vztahu:
                a)povinnosti zaměstnavatele – povinnost vytvářet vhodně pracovní podmínky
–  dbát na bezpečnost práce‘
–  povinnost vyplácet mzdu
–  má právo kontroly práce zaměstnance
                b)povinnost zaměstnance      –  dodržovat pracovní dobu
– dodržovat zásady bezpečnosti práce
– povinnost starat se o svěřený majetek
4. Pracovní poměr smlouvy:
              a) pracovní smlouva – dohoda může proběhnout ústně, ale prac. smlouva písemně
– povinné body : náplň práce, místo výkonu, den nástupu práce
– nepovinné údaje: mzda, odpovědnost za škodu, pracovní doba
dovolená, pracovní doba ne/určitá
– nárok na 3 měsíce zkušební doby
– podpisy, dvě kopie ( zaměstnanec, zaměstnavatel )
               b) dohoda o pracovní činnosti – podle zákona max. 20 hodin týdně
                c)dohoda o provedení práce – časově omezený pracovní úkon
5. Ukončení pracovního poměru:
                a) dohoda oboustranná
                b) ukončení pracovního poměru ve zkušební době ( 3 dny předem )
                c) výpověď – písemnou formou ( lhůta 2 měsíce ), zdůvodnění zaměstnavatele
                d) okamžité zrušení –„na hodinu“ – závažný důvod
–  nevyplacení mzdy do 15 dnů po době její splatnosti
– nevyplacení mzdy, úraz, lékařský posudek zaměstnance
– spáchání trestného činu, výše trestu rok nepodmíněně a více
– spáchání trestného činu na pracovišti ( výše trestu 6 měsíců
nepodmíněně )
6. Mzda– za výkonnou práci náleží člověku
formy: àčasová mzda – určitý počet odpracovaných hodin
à úkolová mzda – za počet odpracovaných jednotek
à podílová mzda – podíl z té činnosti a výnosu ( firma.. )
– minimální mzda v ČR: 8 500,-
– výplata se vyplácí zpětně
7. Dovolená
– po 60 odpracovaných dnech nárok na dovolenou
– minimum 4 týdny/rok, zaměstnavatel by měl umožnit alespoň 2 týdny v celku
8. Pracovní podmínky mladistvých
– snížená pracovní doba na 6 hodin, nehmotná odpovědnost
– neměli by mít noční službu a pracovat přes čas
9. Ženy – v době těhotenství fyzicky nenáročná práce
– matky samoživitelky mají nárok na úpravu pracovní doby do 15 let věku dítěte
– ženy, které mají dítě do 8 let, by měly být vysílány na služební cesty pouze s jejím
souhlasem
10. Zaměstnání handicapovaných jedinců
– vytvoření podmínek a vyhrazení počtu pracovních míst


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: