Občanské právo – maturitní otázka (5)

 

Otázka: Občanské právo

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a):  –

 

 

 

Odpovědnost a postavení jedince ve společnosti, jeho sociální zařazení a odraz chování v občanském právu

SOCIALIZACE JEDINCE – zákonitosti socializace, sociální prostředí, sociální role a sociální učení, sociální pozice.

OBČANSKÉ PRÁVO – vlastnictví, závazkové a dědické právo, odpovědnost za škodu. Občanské soudní řízení.

 

Občanské právo

= souhrn právních norem upravujících majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti

= nejstarší a nejrozsáhlejší právní odvětví

= patří převážně do SOUKROMÉHO PRÁVA (rovnost účastníků, většinou se řídí dispozitivními práv. normami)

Dispozitivní právní norma: právní norma, od jejíchž dispozic je možné se odchýlit – adresáři takové normy si mohou dohodnout vlastní pravidla, pokud tak neučiní, platí dispozitivní právní norma (objevují se převážně v soukromém právu)

opakem dispozitivní normy je norma kogentní

= pro občany platí zásada: to, co není zákonem zakázáno, je povoleno

=pro právnické osoby (státní instituce, firmy): co není zákonem povoleno, je zakázáno

 

PRAMENY OBČANSKÉHO PRÁVA

 • Ústava ČR
 • Nový Občanský Zákoník: přijat 2013, účinný od 1. 1. 2014, dříve platil OZ z roku 1964, který byl ale po roce 1989 upraven a v roce 1992 novelizován pro podobu demokracie
 • Autorský zákon
 • Zákon o vynálezech
 • Zákon o ochraně osobních údajů a další..

 

FYZICKÁ OSOBA – občan, jednotlivec, má právní subjektivitu (od 2014 právní osobnost), způsobilost k právním úkonům, plnou způsobilost získá FO dosažením 18 let, popřípadě ten, kdo je soudem zplnoletěn (= minimálně 16 let)

 • Způsobilost k právním úkonům lze omezit – OMEZENÍ SVÉPRÁVNOSTI (nelze však člověka úplně zbavit svéprávnosti, jako tomu bylo doposud)

Změny 2014:

Předčasná zletilost – už 16 letech může člověk požádat o přiznání zletilosti, ale musí přesvědčit soud o pádných důvodech, může se stát zcela svéprávným, uzavírat smlouvy i podnikat (ulehčení podnikání mladistvým)

Svéprávnost – nelze člověka zcela zbavit svéprávnosti, jen ji omezit, v přesně vymezeném rozsahu a na vymezenou dobu

 

PRÁVNICKÁ OSOBA – uměle vytvořený subjekt, sdružení osob nebo majetku nebo jednotka územní samosprávy

 • Právnická osoba má právní subjektivitu(=osobnost)
 • Např.: akciová společnost, společnost s ručením omezeným, družstvo, obec, vysoká škola, …

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (2014)

1. vlastnické právo

2. dědické právo

3. závazkové právo

4. rodinné právo (nově od r. 2014)

 

VLASTNICKÉ PRÁVO

= zajišťuje moc vlastníka nad věcí (movitou či nemovitou)

= zaručeno právo na nějakou věc

= obsahem je oprávnění věc držet, užívat, používat, s věcí nakládat a to zcela volně vyjma omezení stanovených zákonem

A) přímo ze zákona

B) rozhodnutím soudu

C) vyvlastněním

 

VLASTNICTVÍ

a) movité – přemístitelné

b) nemovité – propojeno se zemí (domy, pozemky)

 

Nabytí vlastnictví:

 • Převodem neboli smlouvou (kupní, darovací, směnná)
 • Přechodem (děděním)
 • Originálně (vznik nové věci)
 • Rozhodnutím státního orgánu

= smlouva o nemovitosti musí být PÍSEMNÁ, u movitých věcí nemusí (+zápis do katastru nemovitostí)

 

Zánik vlastnictví:

 • Smlouvou
 • Opuštěním věci
 • Zánikem věci
 • Smrtí vlastníka
 • Rozhodnutím soudu
 • Vydražením
 • Zrušením či vypořádáním podílového spoluvlastnictví

= ochrana majetku

 • Svépomocí
 • Obrátit se město, obec
 • Soudní ochran

IMISE: neoprávněný zásah do sousedského práva (hluk, strom, kouř,..)

VYVLASTNĚNÍ: zabavení majetku státem, ale musí být nahrazeno penězi, pouze z vážných důvodů, nejčastěji státní zájmy (např.: stavba dálnice)

 

SPOLUVLASTNICTVÍ: vlastnické právo k nějaké věci mají dvě nebo více osob

a) společné

– v manželství, druh s družkou, veškerý majetek nabytý v manželství je společný (vyjma věci získané darem a dědictví, věci osobní potřeby)

– po rozvodu právo na ½ majetku

– rozsah společného jmění mohou manželé upravit dohodou (písemnou a notářsky ověřenou)

– společné jmění manželů zaniká rozvodem, následuje soudní vypořádání

b) podílové

– každý vlastník vlastní jemu náležející podíl

– platí princip majorizace (- podle velikosti podílu se určuje hlasovací právo)

– akciová společnost

PŘEDKUPNÍ PRÁVO: spoluvlastník má přednost v koupi před cizí osobou

IDEÁLNÍ POLOVINA: záleží na domluvě spoluvlastníků

DRŽBA: faktické ovládání věci, držitel může i nemusí být vlastníkem věci

a) oprávněná

– držitel nakládá s věcí v dobré víře, že je jejím vlastníkem nebo detentorem (vypůjčení věci, pronajmutí, při koupi domu od člověka, který dům nevlastnil, ale my si myslíme, že ano)

– zákonem chráněná

b) neoprávněná

– krádež, nevracený nález

– např.: nalezení psa a vědomé nenahlášení obecnímu úřadu

 

VĚCNÁ PRÁVA K CIZÍM VĚCEM

 zástavné právo: zástava=věc určená k zajištění pohledávky (např.: hypotéka: ručíme domem)

věcné břemeno: právo, které omezuje právo vlastníka ve prospěch někoho jiného; například: před zahradu vede pěšina, kterou užívá soused, v koupeném domě žije člověk, kterého nesmíme vystěhovat

a) něco trpět

b) něčeho se držet

c) něco konat

vydržené právo: nabytí vlastnického práva k věci na základě její držby po dobu stanovenou zákonem; souvisí s OPRÁVNĚNOU držbou; u nemovitosti více jak 10 let, u movitosti více jak 3 roky

 zadržovací právo: právo věřitele zadržet věc, kterou by jinak byl povinen vydat, aby tímto zadržením zajistil svou pohledávku u dlužníka (předmětem zadržení je vždy jen movitá věc)

 

DĚDICKÉ PRÁVO

= týká se přechodu majetku ze zemřelé osoby (zůstavitele) na osoby pozůstalé (dědice)

= lékař napíše doklad, informace pro soud

= soud rozesílá notářům, ti kontaktují příbuzné

= dědí se dvojím způsobem:

 • ZE ZÁVĚTI
 • ZE ZÁKONA

Závěť má přednost!

1. DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI

dokument sepsaný vlastní rukou a vlastnoručně podepsaný s datem, nebo za účasti svědků či ve formě notářského zápisu

– závětí se ustanoví dědici, jejich podíly, věci a práva, která jim náleží

 neopomenutelný dědic

– nárok na majetek mají všechny děti, i nenarozené, i nevlastní dítě, pokud je adoptované

– nezletilí dědici musí zdědit alespoň tolik, kolik jim přiznává zákon, zletilí alespoň polovinu dědického podílu ze zákona

– dědí se i dluhy, v plné výši

= potomka je možné vydědit (nemá zájem se stýkat se zůstavitelem, vede nezřízený život,..)

VYDĚDĚNÍ zbavení nároku na dědictví, musí být závažný důvod

– potomek se o zůstavitele nestará v době nemoci; byl odsouzen za úmyslný trestný čin v trvání více než 1 rok; o zůstavitele neprojevuje zájem; trvale vede nezřízený život

– listina o vydědění musí mít všechny náležitosti závěti a musí v ní být uveden důvod!

– nelze vydědit manžela/manželku

předmanželská smlouva

 • Upravuje budoucí majetkové vztahy v manželství
 • Je nutné, aby byla uzavřena notářským zápisem
 • Uzavřením smlouvy se manželé zavazují, že si v případě rozvodu nebudou nárokovat jmění partnera
 • Nabývá platnosti v den uzavření sňatku

2. DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA

= dříve 4 skupiny dědiců, dnes 6

1) manžel + děti (stejným dílem)

2) manžel + rodiče zemřelého + lidé, kteří s ním žili alespoň rok ve společné domácnosti (přičemž manžel dědí vždy nejméně polovinu, ostatní zbytek stejným dílem)

3) sourozenci + lidé, kteří se zemřelým žili nejméně rok v domácnosti

4) stejným dílem prarodiče + jejich děti

5) prarodiče

6) sestřenice a bratranci

= pokud není žádný dědic a nikdo se o majetek nepřihlásí, propadá majetek po 10ti letech státu

= vlastnické právo přechází na dědice dnem smrti zůstavitele

= dědit mohou osoby fyzické i právnické

= dědic odpovídá za náklady spojené s pohřbem a za dluhy

= dědic se může dědictví vzdát

ZMĚNY 2014

podmínka v dědickém právu

 • Zákoník posiluje vůli zůstavitele posílením závěti a zavedením dědické smlouvy
 • Majetek se tak může odkazovat např. s podmínkou, že potomek bude dědit, až poté, co dostuduje VŠ

více dědiců

 • Okruh dědiců se rozšiřuje ze 4 do 6 skupin
 • Nově mohou dědit i prarodiče a sestřenice s bratranci
 • Když zemře člověk s majetkem v zahraničí bez dědiců, připadne majetek státu

konkrétní odkaz

 • Bude možné odkázat konkrétní části majetku konkrétním osobám či institucím (peníze-charita)

svěřenecký fond

 • Část majetku může být převedena do svěřeneckého fondu, o ten se stará správce, než děti dosáhnou 18 let věku

dluhy zemřelého

 • Nově přebírá dědic, pokud dědictví přijme, dluhy v plné výši, nikoliv jen do výše zděděného majetku

   

ZÁVAZKOVÉ PRÁVO

= upravuje vztahy, v nichž určitá osoba je oprávněna žádat splnění nějaké povinnosti od osoby jiné (týká se FO i PO)

= v případě nedodržení se obracíme na soud, stát

= souhrn právních norem v závazkových vztazích: DLUŽNÍK – POHLEDÁVKA(dluh) – VĚŘITEL

dluh: určitá povinnost vlastníka

= obsahem může být

a) dát

b) vykonat

c) strpět

d) nekonat

 

vznik závazků

1. na základě smlouvy

a) kupní

– u nemovitostí písemná

b) darovací

– bezúplatné přenechání věci, ale jelikož se obdarovaný nechová k darovateli vhodně, může dar darovatel požadovat zpět

c) smlouva o dílo

– zhotovitel se zavazuje objednavateli, že mu na své nebezpečí zhotoví dílo za dohodnutou cenu

d) smlouva o půjčce

– pronajímatel přenechá nájemci za úplatu věc, aby jí nájemce užíval, končí uplynutím dohodnuté doby, dohodou, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy

2. z právních úkonů

3. jinak, např.: způsobením škody, bezdůvodným obohacováním

 

zánik závazků

1. splněním (řádně a včas)

2. jinak

– dohodou (změnou, prominutím)

– zánikem předmětu

– smrtí účastníka (majetkové závazky přechází na dědice)

– výpovědí

– kompenzací

-neuplatněním práva (promlčení, prekluze)

PREKLUZE: právo zaniká, splnění závazku by bylo bezdůvodné obohacení, např.: restituce, záruční doba – nemůže vyvolat soudní proces

PROMLČENÍ: doba, během které se člověk může odvolat a uplatnit své právo; právo promlčením nezaniká, ale zaniká právo dovolání se; obecná promlčecí lhůta = 3 roky; 10 let pro úmyslné zničení, úmyslné bezdůvodné obohacení, věcné břemeno; 2 roky pro náhradu škody (ode dne, kdy to poškozený zjistí, musí být ale znám pachatel); promlčují se všechna majetková práva s výjimkou vlastnického

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

= spočívá v odpovědnosti nahradit způsobenou škodu

škoda: znehodnocení vyjádřitelné v penězích

a) na majetku

b) na zdraví

c) na cti

odpovědnost:

1. obecná – každá F i P osoba

2. zvláštní – odpovědnost má i člověk, který škodu nezpůsobil, ale nese zodpovědnost za toho, kdo jí způsobil (nezletilí, s omezenou svéprávností)

náhrada škody

 • Poskytnout protihodnoty poškozenému osobou, která za škodu odpovídá, při škodě na majetku se hradí zpravidla jen škoda skutečná, v penězích
 • Výjimečně se hradí ušlý zisk
 • Bolestné, to určuje soud, náklady na léčení, v případě smrti též náklady na výživu pozůstalých a na pohřeb

bezdůvodné obohacení

 • Majetkový prospěch bez právního důvodu

1. plnění bez právního důvodu (např.: záloha za kupní cenu, když k uzavření smlouvy nakonec nedojde)

2. plnění z neplatného právního úkonu (předání peněz na základě neplatné smlouvy)

3. plnění z právního úkonu, který propadl (při prekluzi)

4. plnění získané z nelegálních zdrojů (trestná činnost, překupnictví)

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ

= postup soudu v součinnosti s účastníky řízení za účelem spravedlivé ochrany práv a oprávněných zájmů účastníka

= civilní

= týká se občanského, pracovního, rodinného a obchodního práva

= probíhá mezi 2 osobami (FO i PO), není přítomen státní zástupce jako u trestního řízení

Pramen: občanský soudní řád obsahuje ustanovení o pravomoci a příslušnosti soudu, účastníků, průběhu a ukončení řízení

Průběh

1. stupeň – okresní soudy

2. stupeň – krajské soudy (odvolání)

= v řízení většinou jeden soudce = SAMOSOUDCE (ne senát)

řízení se zahajuje na písemný návrh účastníka, který žádá, aby soud rozhodl:

a) o osobním stavu (otcovství, manželství, osvojení)

b) o splnění povinnosti

c) o určení, zda jde o právní vztah či právo

– návrh musí obsahovat přesné označení účastníků, vylíčení hl. skutečností, navrhované důkazy i návrh rozsudku

účastníci:

a) navrhovatel (žalobce)

b) odpůrce (žalovaný)

c) soudce

d) advokáti (nemusí být)

(- řízení lze zahájit i bez návrhu – péče o nezletilého)

= jednání jsou veřejná, neveřejná jsou, pokud se jedná o řízení s nezletilými, tajné případy

= nezletilý musí mít zmocnitele (u sazby nad 5 let právník)

= pokud jsme předvolání svědčit, jsme povinni vypovídat, odmítnout můžeme, pokud bychom poškodili sebe nebo blízké

= křivá výpověď je trestný čin

= soudní výlohy platí prohrávající

rozhodnutí soudu

 • Usnesení (o zastavení řízení ve smíru)
 • Rozsudek (rozhodnutí o věci samé)

= Průběh podobný jako u správního řízení

odvolací prostředky: ODVOLÁNÍ, OBNOVA ŘÍZENÍ, DOVOLÁNÍ(=mimořádný op)

SOCIALIZACE JEDINCE

= proces začleňování se člověka do společnosti  uskutečňuje se prostřednictvím sociálního učení

= proces přeměny biologické bytosti v bytost společenskou (sociální)

= bez lidské společnosti bychom jako druh vyhynuli

= tento proces je nejintenzivnější u malých dětí + probíhá během celého života

Primární X Sekundární socializace

Problémy se socializací  příkladem mohou být „vlčí děti“ – Indie 1920

 avšak i když jsou děti v lidské společnosti a jsou zanedbané, nedochází k socializaci

 neadekvátně socializovaný člověk ve společnosti těžko přežívá, má problémy s druhými i se svojí identitou

IDENTITA= vědomí vlastního já, jaká jsem osobnost, uvědomění si sama sebe

Proces socializace  v jeho průběhu si děti osvojují a poznávají

1. kulturní normy a hodnoty

2. osvojují si mateřský jazyk

3. užívání předmětů denní potřeby

4. vývoj sebekontroly

5. získání základních poznatků o přírodě a společnosti

6. osvojení sociálních rolí přiměřených k věku a pohlaví

 cílem socializace je zespolečenštění člověka tak, aby byl schopen vycházet s ostatními a aby mohl existovat ve společnosti

 pokud proběhne socializace úspěšně, tak se člověk v soukromí chová tak, jako na veřejnosti

∆ sociálně narušení jedinci: např.: bezdomovci; nedokáží respektovat normy většiny

Sociální učení  probíhá pouze ve společnosti

 • Způsob, kterým se jedinec přizpůsobuje požadavkům svého prostředí
 • – osvojuje si názory, postojem a hodnoty skupiny, ve které se vyvíjí

1. učení nápodobou – imitace

– týká se vnějších forem

– vyskytuje se u zvířat

– nejstarší v historii společnosti i ve vývoji jednotlivce

– zejména od raného dětství

– řeč, mimika, gotika, práce, sport

– nápodobou se přejímá i sympatie/antipatie

– i při vzniku alkoholismu

– děti předškolního věku – velice vnímavé

2. učení ztotožněním – identifikace

– ztotožnění se s určitým modelem

– vnitřní charakteristiky osobnosti (názory, postoje)

3. učení přímým vedením

– slovní intrukce

– u malých dětí- oblékání, mytí

4. učení pod vlivem poučování

– dítě je schopno chápat naše vysvětlení a důvody, proč se má v určitých situacích daným způsobem chovat

– využití vlastních zkušeností, emocionálně přitažlivé

5. sociální zpevňování

posilování žádoucího chování dítěte odměnou

– tlumení nežádoucího chování trestem

– formativní vliv na osobnost

– pochvala- zpevnění, posílení, pozitivní motivace

sociální odměna: pochvala

-sociální trest: projev nesouhlasu, zamítnutí

6. observační učení

– jedinec se učí i tehdy, když se nachází v pozici pozorovatele

– založeno na pozorování druhých

7. anticipační učení

– jednotlivci i skupiny projevují očekávání, jak se jedinec bude chovat

– vliv na utváření sebepojetí

– dítě se postupně s očekáváním identifikuje
Další podobné materiály na webu: