Politologie – maturitní otázka ZSV (4)

 

   Otázka: Politologie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): julie

 

 

POLITOLOGIE, STÁT A NÁROD

 • věda o státě

 

Politologie jako věda

 • POJEM – POLIS – řecký městský stát

– LOGOS – věda, slovo, rozum, myšlení

 • DEFINICE – věda zabývající se studiem politiky a politických jevů ve státě
 • PŘEDMĚTobecně: politka, politcké jevy

konkrétně: moc ve státě, pol.systémy, pol. Strany, mezinárodní vztahy,   fungování státu

zákonodárná moc (senát + poslanecká sněmovna)

výkonná moc (prezident + vláda)

soudní moc (soudy) – ústavní, okresní, krajský, vrchní (Olomouc, Praha), nejvyšší

 • SMĚRY – NORMATIVNÍ – jaká by měla být politika, podle čeho by měla fungovat

– POZITIVNÍ (DESKRIPTIVNÍ) – jaká je politika, snaží se popsat skutečnou   politiku

– PROGNOSTICKÁ (PREDIKATIVNÍ) – jaká bude politika, na základě předchozích zkušeností předpovídá jaká bude ta politic. Skutečnost

 • CÍL – být objektivní a zároveň kritický
 • POLITOLOGIE x POLITIKA

– věda o politice                                   – zabývá se prakticky

– nemůže být bez politiky                     – může být bez politiky

– teoretická oblast                                – řízení státu

 

 • OSTATNÍ VĚDY

– filozofie

– sociologie – obě se zabývají mocí

– historie

– ekonomie – ekonom. úroveň podmiňuje preference voličů i jednání politiků

– právo – znalost práva je pro politologa nepostradatelná

– psychologie

 

 • VZNIK A VÝVOJ POLIT. MYŠLENEK (POLITOLOGIE)

1) Předvědecké období (antika) – do 19.st.

– STRAROVĚK – první politic. myšlenky o řízení státu jsou spjaty se vznikem prvních stát. útvarů

– Sokrates, Platon, Aristoteles

 • SOKRATES – zdůrazňoval nezbytnost vědomostí v politic. životě

– moudrost (sofia), vládnout (kratejn) = SOFOKRACIE (vláda moudrých)

– moudří byli filozofové, neuznávala demokracii

 • PLATÓN – monarchie – jeden král by měl být moudrý (monarcha)

– dílo Ústava – dobro znamená moudrost

– touha po moci = největší zlo

 • ARISTOTELES – v první řadě by měly vládnout zákony

– spis Politika

– člověk je tzv. zoon fyzei politikou = člověk je od přírody tvor společenský

– STŘEDOVĚK – v počátku pol. Myšlenky upadají a značného rozvoje dosáhla až v období renesance

 

 • AUGUSTIN AURELIUS – 5.st.nl.
 • spis O obci boží – stát světský a boží
 • teokracie
 • TOMÁŠ AKVINSKÝ – navazuje na Aristotela na jeho myšlenky a vkládá tam náboženský pohled (13.st.)
 • NICCOLO MACHIAVELLI – spis Vladař

–  politika by se neměla zatěžovat morálkou

– nenáviděl církev

– NOVOVĚK – rozvoj věd, myšlenky směřují k demokracii –Francie, osvícenské myšlenky – 18.st. – rozdělení moci na 3 složky ( moc rozdělili JOHN LOCK a CHARLES DE MONTESQUIEN) – zákonodárná

– výkonná

– soudní

 

2) Vědecké období – vznik politologie jako vědy – 20.st. v USA, v Evropě se rozvíjí po 2.sv.v.

– 1949 – byla formálně uznána jako samostatná věda a byl vymezen její obsah – 4. základní okruhy (konference v Paříži)

– POLITIC. TEORIE – jak má fungovat řízení státu

– POLITIC. INSTITUCE – veřejná správa, ústavy, formy vlády

– POLITIC. STRANY, SKUPINY, VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ

– MEZINÁRODNÍ VZTAHY – mezinárodní politika

 

Stát a národ

STÁT

 • POJEM z latinského STATÓ = status = řád (15. – 16.st.) v Itálii

 

 • DEFINICEstát je organizované společenství lidí žijících trvale na ohraničeném území

– stát je forma pol.organizace lidské společnosti, kt. Sdružuje obyvatele určitého území v právní celek. Vnější a vnitřní záležitosti si řeší každý stát sám.

 

 • ZNAKY – ORGANIZACE STÁTU (stát. orgán, stát. aparát)

– PRÁVO (zákony, předpisy) a PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA – právní samostatnost – může vstupovat do právních vztahů

– ohraničené ÚZEMÍ a OBYVATELSTVO

– STÁTNÍ SUVERENITA – určitá svrchovanost mocí nad obyvatelstvem země

 

 • FUNKCE

– VNITŘNÍ – Bezpečnostní – zajišťuje bezpečnost občanů uvnitř státu

– Právní – stát dává pravidla, zákony pro fungování

– Ekonomická- aby bylo hospodářství státu nejlepší

– Sociální – postarat se o slabší skupiny lidí (stáří, nemoc)

– Kulturní – péče o kulturní dědictví, rozvoj školství, vědy a výchovy

 

– VNĚJŠÍ – zabezpečuje vůči jiným státům – mezinárodní vztahy

–  Diplomaticko-politická – zajištění vztahů

– Hospodářská (ekonomická) – regulace zahraničního obchodu

– Bezpečnostní – obrana před případným napadením – NATO – 12.3.1999
Další podobné materiály na webu: