Pomoc rodinám s dětmi – Sociální péče

 

Otázka: Pomoc rodinám s dětmi – prevence, programy

Předmět: Sociální péče

Přidal(a): Kopčík

 

Pomoc rodinám s dětmi – prevence, programy

Sociální služby zahrnují

a) sociální poradenství,

b) služby sociální péče,

c) služby sociální prevence.

 

Sociální poradenství zahrnuje

a) základní sociální poradenství,

b) odborné sociální poradenství.

 

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

 

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

 

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle zákona o soc.službách

– terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

– poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.

– Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

– Služba může být poskytována osobám anonymně.

 

– Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Lata je pražská nezisková organizace fungující již 15. rokem, která pomáhá ohroženým dětem a mladým lidem.

Posláním Laty je:

  • Pomáhat mladým lidem zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilovat jejich samostatnost.
  • K tomu využívají vrstevnickou podporu dobrovolníka a další navazující služby pro klienta a jeho rodinu.
  • Pomáhají se začleněním se do společnosti, s řešením problémů a obtížných nebo ohrožujících situací.
  • Vyrovnávají jejich znevýhodnění a posilují jejich dovednosti
  • Pracují s rodinou klientů, poskytují komplexní pomoc a podporu.

 

Základem poskytované služby je projekt Ve dvou se to lépe táhne, který pomáhá mladým lidem zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posiluje jejich samostatnost.

K tomu využívá vrstevnickou podporu dobrovolníka a další navazující služby pro klienta a jeho rodinu.

 

Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence)

  • dobrovolnický program určený dětem ve věku 6-15 let, které to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, než jejich vrstevníci.
  • je zaměřen na řešení sociálních a komunikačních obtíží dětí a funguje na principu přátelského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem. Odborně sestavená dvojice se schází nejméně po dobu deseti měsíců na jedno odpoledne v týdnu a věnuje se volnočasovým aktivitám, které si společně domlouvá.

 

Program KOMPAS – vznikl z klíčových slov: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce.

  • je sociálně-preventivním dobrovolnickým programem pro děti ve věku od 7 do 15 let.
  • Do programu jsou zapojovány děti:, které žijí pouze s jedním rodičem, pocházejí ze sociálně slabé rodiny, které se potýkají s problémy ve škole (např. málo kamarádů, špatné školní výsledky apod.), děti, které pocházejí z rodin cizinců či jiných etnik, děti, které se ocitly v náročné životní situaci (smrt někoho blízkého v rodině, rozvod rodičů apod.), děti s handicapem, nebo z rodiny, kde se vyskytuje handicap.
  • setkává skupina 6ti znevýhodněných dětí a 2 vyškolených dobrovolníků jednou týdně po dobu 5ti měsíců. Náplní těchto setkání jsou nejen hry, výlety a soutěže, ale i další aktivity zaměřené na získávání a rozvoj sociálních dovedností. Cílem programu KOMPAS je naplnit volný čas dětí tak, aby je oslovil a zaujal. Vychází se vždy ze zájmu a potřeb dětí zapojených do programu.
Další podobné materiály na webu: