Pracovní a rodinné právo – maturitní otázka

 

   Otázka: Pracovní a rodinné právo

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Hana

 

RODINNÉ PRÁVO

 • předpisy upravující vztahy manželů, rodičů a dětí, mezi blízkými příbuznými, vztahy při náhradní výchově a při ochraně zájmů dětí

 

Zásady

 • vzájemná pomoc, solidarita
 • ochrana zájmů nezletilých dětí
 • právy nelze volně disponovat – vzdát se jich, převést
 • rodinné vztahy patří do soukromého práva (účastníci jsou si rovni), státní úřady ale mohou zasahovat za účelem ochrany zájmů nezletilých dětí

 

Manželství

 • hlavní účel = založení rodiny, výchova, podpora
 • veřejný a slavnostní akt
  • radnice, úřad = občanský sňatek
  • církevní orgán = církevní sňatek

 

Sňatek

 • snoubenci prohlásí, že vstupují do manželství
 • musí se rozhodnout o příjmení
 • předloží průkazy totožnosti
 • prohlásí, že jim nejsou známy žádné další překážky

 

Překážky:

 • nezletilost (pod 15)
 • omezení svéprávnosti
 • pokud už jsme registrovaní partneři nebo manželé (= bigamie)
 • příbuzenství (ne předek a potomek, příbuzní na základě osvojení)
 • poručík a poručenec, pěstoun

 

Povinnosti a práva manželů:

 • platí zásada rovnosti v povinnostech a právech
 • vzájemná povinnost:
  • účty
  • společné soužití
  • věrnost
  • respekt k důstojnosti druhého
  • podpora
  • udržování rodinného společenství
  • vytváření zdravého rodinného prostředí
  • společná péče o děti
  • dohody v záležitostech rodiny
 • manželé se v běžných záležitostech mohou zastupovat
 • mají vzájemnou vyživovací povinnost

 

Manželské majetkové právo

 • společné jmění manželů
 • součástí je to, co manželé (nebo 1 z nich) získali do vlastnictví během trvání manželství
 • výjimky: věci osobní potřeby, dary, dědictví, náhrada újmy apod.
 • součástí jmění jsou i dluhy (výjimka – pokud dluh vznikl bez vědomí druhého z manželů a nebyly to běžné potřeby)
 • manželé si mohou ujednat majetkový režim odlišný od zákonného (formou veřejné listiny)
 • dluh, který vznikl jednomu z manželů může být uspokojen ze společného jmění manželů

 

Zánik manželství

 • jen ze zákonných důvodů
 • rozvod nemusí být proveden v případě, že je to v zájmu nezletilého dítětě či manžela, na kterém by byla rozvodem spáchána újma
 • soud manželství rozvede, pokud se manželé dohodnou

 

Příbuzenství

 • rodina = manželé a děti (ostatní = příslušníci domácnosti)
 • vztah osob na základě pokrevního pouta nebo vzniklý osvojením
 • příbuzenství v přímé linii mezi osobami co pochází jedna z druhé
 • příbuzenství ve vedlejší linii – osoby mají společného předka, ale přitom nepochází jeden z druhého (sourozenci)

 

Švagrovství

 • mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela jsou vztahy švagrovské, nikoli příbuzenské

 

Poměry mezi rodiči a dítětem

 • narozením dítěte vzniká jeho příbuzenský vztah k rodičům
 • rozsah práv a povinností je stejný, ať už jde o manželské nebo nemanželské dítě
 • matka je jistá
 • otec je „nejistý“ – určování otcovství, případně popírání otcovství v případě pochybností podrobně definují paragrafy 776 až 793

 

Rodiče a dítě

 • dítě je povinno dbát svých rodičů
 • rodiče jsou povinni pečovat o zdraví svých dětí a o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, zajišťovat výchovu, vzdělání, spravovat jmění potomka, dokud dítě nebude plně svéprávné
 • životní úroveň dítěte má být stejná jako životní úroveň rodičů
 • dítě je povinno zajistit svým rodičům slušnou výživu

 

Náhradní výchova

 • péči o dítě, o které se z různých důvodů nestarají rodiče, musí zajistit stát
 • takové děti se umisťují buď do domácnosti nebo do tzv. výchovných zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy…)
 • trend: méně ústavní a více rodinné péče

 

Neústavní možnosti

 • osvojení (adopce) – přijetí cizí osoby za vlastní
 • poručenství – náhrada rodičovské zodpovědnosti bez vyživovací povinnosti
 • opatrovnictví – doplňuje poručenství – opatrovník je většinou jmenován jen k určitému pracovnímu jednání (složitá správa majetku)
 • pěstounství – nahrazují chybějící nebo nepečující rodiče či poručníka, má přednost před ústavní péčí

 

Osvojení

 • přijetí cizího dítěte za vlastní
 • při splnění podmínek
 • osvojitel: zletitý, svéprávný, dobrý rodič, dobrý zdravotní stav, nejlépe manželé, rozdíl 16 let – soudní rozhodnutí
 • dítě se z právního hlediska stává dítětem osvojitelů, rodiče mají veškerou zodpovědnost
 • poměr mezi jeho původní rodinou a dítětem zaniká

 

Poručenství

 • soudním rozhodnutím, do plnoletosti
 • má rodičovskou zodpovědnost, ale nemá vyživovací povinnost
 • osoba navrhovaná rodiči/příbuznými
 • nezletilého zastupuje, vychovává, ochraňuje majetek
 • v neběžných záležitostech rozhoduje soud

 

Opatrovnictví

 • doplňuje poručenství
 • většinou je jen k určitému právnímu jednání (složitá správa majetku)
 • charakteristika shodná s poručenstvím

 

Pěstounství

 • když nemůže pečovat ani rodič, ani poručík
 • rozhodnutím soudu
 • přednost před ústavní péčí
 • jen občan ČR, manželé
 • nárok na odměnu a úhradu potřeb

PRACOVNÍ PRÁVO

 • souhrn norem o pracovních vztazích a vztazích, které s nimi souvisejí (dovolená, pracovní poměr, odpovědnost za škodu)
 • prameny: Listina základních práv a svobod, Zákoník práce (a dále např. zákon o zaměstnanosti, mzdě apod.)

 

Právo na zaměstnání (svoboda volby)

 • souvisí s úřady práce
  • určeny tomu, kdo nepodniká nebo usiluje o práci, ale nemá pracovní možnosti → zprostředkuje pracovní uplatnění (nabídka vhodných prac. míst)
 • nyní se o to starají i agentury
 • možnost rekvalifikace (změna kvalifikace)
 • hmotné zabezpečení (podpora) – při ztrátě zaměstnání / bez zaměstnání (obvykle polovina platu, ale má to strop) – ten kdo podniká nárok nemá → lze to vyplácet maximálně 6 měsíců, pak správa sociálního zabezpečení

 

 • při ztrátě práce do 7 dnů nahlásit

 

Účastníci pracovně-právních sporů

 • individuální pracovní právo = zaměstnanec – zaměstnavatel a zaměstnanci navzájem
 • kolektiní = vztahy mezi odbory a zaměstnavateli

 

Zaměstnavatel

 • každá osoba s právní subjektivitou (firma i jednotlivec)

 

Zaměstnanec

 • pracovněprávně (fyzicky) způsobilá fyzická osoba, od 15 let, do práce NE dřív, než skončí povinná školní docházka

 

 • mladistvý zaměstnanec – 15-18 let
 • musí být souhlas rodičů
 • nemá hmotnou zodpovědnost
 • nesmí pracovat od 22h do 6h

 

Pracovní poměr

 • všechny vztahy, které se řídí podle norem pracovního práva (-smlouva)

 

Druhy:

podle délky pracovní doby:

 • plný úvazek (40h/týdně)
 • zkrácený úvazek

 

podle doby ukončení

 • na dobu neurčitou (nároky na odstupné atd.)
 • na dobu určitou

 

 • poměr podle vztahů 2 nebo více prac. poměrů jednoho zaměstnance (hlavní a vedlejší / souběžné / vedlejší činnost)

 

 • poměr vzniká:

a) prac. smlouvou k danému dni

b) jmenováním

c) volbou

 

Pracovní smlouva (písemná)

 • aby byla platná: den nástupu do práce, místo výkonu, druh práce (+ podpisy atd.)

 

Zkušební doba

 • max 3 měsíce
 • můžou nás vyhodit, můžeme odejít bez důvodu
 • součástí smlouvy i další ujednání: o mzdě, ubytování, kvalifikaci, rozvržení pracovní doby, ale i jiné → záleží na dohodě

 

Změny prac. poměru

 • týkají se například druhu / místa
 • dvoustranný právní akt – dohoda
 • musí písemně
 • zákoník povoluje i jednostranné změny → zaměstnavatel může převést na jinou práci (př. špatné počasí)
 • MUSÍ, když je žena těhotná (např. farmacie)
 • není možné bes souhlasu zaměstnance na jiné místo

 

Skončení prac. poměru

 1. právní úkony

a) dvoustranné – dohoda o rozvázání pp

b) jednostranné – výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkuš. době

 

 1. události

a) uplynutí dohodnuté doby

b) skončení dohodnuté práce

c) smrt zaměstnance

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

 • písemná
 • pokud zaměstnanec žádá zaměstnavatele, musí uvést důvody

 

Výpověď

 • musí podat jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec
 • vždy písemná a prokazatelně doručená
 • poměr končí uplynutím výp. doby (2 měsíce)
 • VL běží od 1. dne následujícího měsíce
 • pokud se organizace přemisťuje – nadbytečnost zaměst. – 3 měsíce
 • zaměstnavatel musí výpověď vždy zdůvodnit podle zákoníku práce, ale může dát i bez odůvodnění (??????)
 • někteří zaměstnanci v ochranné vazbě (těhotné, člověk v době prac. neschopnosti) → nesmí dostat výpověď

 

Okamžité zrušení P.P

 • písemné, odůvodněné, doručené
 • může jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel
 • Zaměstnavatel: když je zaměstnanec odsouzen za trestný čin nebo porušení prac. kázně zvlášť hrubým způsobem
 • Zaměstnanec: když mzda není vyplacena ani 15 dní od lhůty splatnosti nebo nemůže konat práci bez vážného ohrožení zdraví

 

Práce konané mimo pracovní poměr

 • malý rozsah, příležitostně, nepravidelně
 • místo prac. smluv se uzavírají dohody
 • Dohoda o provedení práce (do 100h)
 • Dohoda o pracovní činnosti (písemná, přes 100h)

 

Pracovní řád a pracovní kázeň

 • povinnost dodržovat prac. řád a zákoník
 • pracujeme svědomitě a řádně
 • dodržovat pracovní dobu
 • řádně hospodařit se svěřeným majetkem… atd.

 

Pracovní doba

 • max 40h týdně
 • přestávky min. 30 minut (na jídlo), nesmí být na začátku ani na konci směny, nejpozději po 4,5h nepřetržité práce, není placená

 

Práce přesčas

 • nad rámec stanovení pracovní doby
 • jsou limity
 • dny pracovního klidu (So, Ne, Svátky)

 

Noční práce

 • 22-6h (nesmí ti do 18 let)

 

Dovolená

 • zákonem 4 týdny (20 prac. dnů)
 • kdy a v jakém rozsahu rozhoduje zaměstnavatel
 • po nástupu do práce nárok až po určité odpracované době
 • více dnů dovolené: horníci, učitelé, strojvůdci
 • nárok na dovolenou lze přesunout z 1 kalend. roku do druhého, ale jen částečně
 • zákony nutí zaměstnavatele k tomu, aby si zaměstnanec dovolenou vybral, nikoliv nechal proplatit

 

Odměňování práce

 • určeno zákonem o mzdě (fabrika), o platu (v rozpočtových organizacích – úřad), o minimální mzdě

 

Mzda

 • různé části
 • např. základní / tarifní mzda, příplatky, mimořádné odměny
 • v době dovolené se dostává průměrná mzda vypočítaná za předchozí kalendářní čtvrtletí (bez příplatků)
 • v penězích (české měně) / naturální mzda (na naturáliích se musí domluvit + to musí být jen část mzdy)
 • mzda je obvykle vyplacena na účet

 

Nárok na náhradu mzdy (cca 60%)

 • ze strany zaměstnance: když daruje krev, vykonává veřejnou funkci či poskytuje 1. pomoc, školení, studium při zaměstnání (v zájmu zaměstnavatele), svatba, úmrtí, stěhování, vyhledání nového místa, narození dítěte
 • překážky na straně zaměstnavatele: prostor, nepříznivé povětrnostní podmínky

 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • zaměstnavatel – povinnost poskytovat bezplatně ochrané prostředky, seznamovat zaměstnance s bezp. předpisy, ověřovat, jestli je chápou a dodržují, zjišťovat a odstraňovat příčiny úrazů / nemocí z povolání
 • zaměstnanec – dodržovat předpisy bozp, používat ochranné prostředky, dodržovat zákazy (např. kouření), účastnit se školení a výcviku, oznamovat závady na pracovištích…

 

Pracovní podmínky

 1. rovnoprávnost můžů a žen, rospektována s přihlédnutím k biologickým rozdílům → zákony upravují i podmínky pro zaměstn. těhotných žen a matek pečujících o malé děti

→ Mateřská dovolená

 • 28 týdnů
 • nástup krátce před porodem (cca 14 dní)
 • dostává část svého platu (asi 75%)

→ Rodičovská dovolená

 • může jít i otec
 • až 4 roky
 • stejný objem peněz rozpočítaný do toho, jak dlouho tam budete

 

 1. Mladiství (15-18)
 • zakázány práce pod zemí, riziková pracoviště (riziko úrazu, ohrožení spolupracujících)
 • nesmí uzavírat dohody o hmotné zodpovědnosti
 • nesmí pracovat přesčas a v noci (ale jsou výjimky)
 • zaměstnavatelé musí spolupracovat se zák. zástupci

 

Odpovědnost zaměstnance za škodu

 • povinnost předcházet škodám na zdraví a majetku
 • zaměstnanecje odpovědný za každou škodu, krom škody vyplývající z hospodářského rizika
 • zaměstnavatel oprávněn kontrolovat (nošení věcí do práce, prac. oděv)
 • zaměstnavatel musí při uplatnění nároku na náhradu škody prokázat zaměstnancovu vinu

 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

 • obecná: musí poučit, dát prac. oděv atd. – neoprávněná výpověď
 • zvláštní druhy odpovědnosti:
 1. při prac. úrazech a nemocech z povolání
 2. za škodu na odložených věcech zaměstnanců
 3. při odvracení škody
 • náhrada škody – většinou finančně
 • porušení předpisů, opilost apod. zaměstnavatele zbavují odpovědnosti za náhradu škody

 

Odborové organizace (= organizace zaměstnanců)

 • zaměstnanci se zde mohou sdružovat
 • poslání: prosazovat a hájit zájmy zaměstnanců vůči zaměstnavatelům
 • zastupuje nejen své členy, ale i ostatní zaměstnance
 • zaměstnavatel musí s odborovými organizacemi jednat

 

Kolektivní vyjednávání, informování zaměstnanců

 • uzavírání smluv mezi odbory a zaměstnavateli
 • smlouvy bývají ze zákona účinné 1 rok (ale jde se domluvit)
 • smluvami se zakládají právní vztahy zvané kolektivní pracovní právo
Další podobné materiály na webu: