Problematika metod sociální péče – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Problematika metod sociální péče

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Kenzi Scissorhands

 

 

 

 

Pojmy
sociální – společenský
sociální politika – řídí jí MPSV, souhrn zásad směrujících k odstranění nebo zmírnění vad společenského života
socializace – začlenění člověka do společnosti, začíná narozením a končí smrtí, člověk si osvojuje schopnosti, vědomosti, komunikaci…, když socializace neprobíhá správně vznikají u člověka poruchy chování
disociální chování – probíhá v pubertě, objevují se problémy jako vzdorovitost a negativismus
asociální chování – jedinec porušuje mravní normy společnosti
antisociální chování – jedinec porušuje mravní i právní normy společnosti
sociální péče – snaží se odstranit nebo zmírnit problém nebo postižení u klienta, formy kterými odstraňujeme postižení jsou dávky, poradenství, služba
sociální práce – konkrétní práce sociální pracovníka s klientem

 

Funkce sociální práce
preventivní – předcházíme vzniku sociálního problému, formou přednášek, filmů, časopisů, letáků, peer-program (skupina, 15-20 let)
paliativní – zmírňujeme a odstraňujeme dopad postižení u klienta formou dávek, služeb, poradenství
kurativní – (nápravná, resocializační), opětovné začlenění člověka do společnosti, může být použit nátlak

 

Vědy spolupracující se sociální péčí
lékařství – první pomoc
právo – listina základních práv a svobod, úmluva o právech dítěte, zákony
informační technologie – práce na PC
pedagogika – známe výchovné postupy, jsme schopni sestavit denní plán, umíme doporučit vhodné vzdělávání
psychologie – víme jak s lidmi zacházet, dokážeme reagovat na danou situaci, jsme empatičtí
speciální pedagogika – víme jak výchovně působit na postiženého jedince

 

Podoby speciální pedagogiky
somatopedie – osoby se zdravotním a tělesným postižením
tyflopedie – osoby se zrakovým postižením
surdopedie – osoby se sluchovým postižením
etopedie – osoby s poruchami chování
psychopedie – osoby s mentálním postižením
logopedie – osoby s vadou řeči

U těchto lidí uplatňujeme individuální přístup.

 

Historický vývoj v Anglii
16.století
největší problém s chudobou, začali se stavět útulky pro chudé
vyšel zákon, který měl lidem zabezpečit práci a slušný výdělek
vyšel zákon, aby se tuláci, bezdomovci a chudí lidé shromažďovali na okrajích měst a tam měli povoleno žebrat

 

19.století
velká myšlenka, že chceme pomoci všem
Octavia Hillová – založila komunitní práci, pracovala s větší skupinou lidí nebo s větším územním celkem, řešila bytovou problematiku, vystavovala hřiště pro chudé děti, zakládala kluby
motto: “Chudí lidé nepotřebují peníze, ale potřebují přítele.”
Elizabeth Fryová – pracovala s odsouzenými ženami, organizovala výuku jejich dětí, pro vězenkyně organizovala kurzy šití

 

Historický vývoj v Americe
hlavním tématem byla individuální práce s jedincem, cílem bylo poznat charakter člověka
Jane Addamsová – nositelka Nobelovy ceny míru za rok 1931, zabývala se problematikou přistěhovalců, založila pro ně dům, kde mohli překonávat své životní situace, také řešila prostituci a tuberkulózu
Richmondová – řešila individuální životní situace jednotlivce, člověka brala jako člena rodiny, zkoumala sociální role v rodině, tvrdila že rodina může člověka dostat výš
Robinsonová – kritizovala paní Richmondovou, zabývala se prostředím ve kterém se klient nachází, zdůrazňovala že vztah mezi klientem a pracovníkem by měl být profesionální, klienta brala jako osobnost, individualitu
Hollisová – vyučovala sociální práci na VŠ, založila sociální diagnózu => pojmenovat problém, hledat příčiny problému, klady a zápory problému, plán práce (řešení)

 

Historie sociální práce v ČR
Středověk
pomoc poskytovala církev, zřizovala útulky pro chudé, postižené, sirotky, rodiny bez otce
vznikali špitály
13.-14.století – církev se starala o nejpotřebnější občany, díky tomu město začalo poskytovat bezplatnou lázeňskou péči

 

Renesance a osvícenství
v 16.století vznikali sirotčince
zákon, že žebráci mohou žebrat jen na vyhrazeném území
v roce 1620 vznikla největší Pražská nemocnice “Milosrdných bratří”, v jednom úseku pouze zdravotní péče a v druhém sociální péče
významná představitelka Marie Terezie, zabývala se problematikou školství, zavedla základní školství, povinnou školní docházku, školy vyššího stupně, univerzitní studia a učitelské ústavy
v roce 1789 vznikl v Praze na Karlově náměstí chorobinec, starali se tam o duševně nemocné, o staré muže a ženy, otevřena porodnice, vznikl Pražský nalezinec => útulek pro nemanželské děti
Rakousko-Uherská monarchie

 

1.světová válka
v roce 1868 vznikl zákon, že obec má povinnost pečovat o chudé, zajišťovat jim výživu, ošetření v nemocnici, pomáhat jim s péčí o děti
v roce 1881 vznikl občanský zákon, který upravuje postavení dítěte v rodině (právo na výživu, výchovu, má opatrovatele)
v roce 1883 první opatrovna pro chlapce
v roce 1902 první dávka pro pěstouny, příspěvek na dítě v cizí péči
v roce 1918 vznik samostatné republiky do roku 1945, závislí na dovozu potravin, objevili se patologické jevy – alkoholismus, prostituce, rozvody, trestná činnost mladistvých
většina dělníků žila na pokraji nouze
k odstranění těchto problémů vzniklo Ministerstvo sociální péče – rozdělovali potraviny, pečovali o válečné poškozence, nezaměstnané, chránili děti, mláděž a ženy, chudinská péče, zavedli sociální pojištění – garantovalo pomoc v nemoci a invaliditě
Alice Masaryková – založila vyšší školu pro sociální péči, studovala se pouze jeden rok, později už dva roky po maturitě
1932-1948 vycházel časopis Sociální pracovnice

 

Od 2.světové války až po součastnost
50.léta – období komunismu
sociální péče šla do úpadku, protože se věřilo, že budou odstraněny třídní rozdíly
sociální péče měla hlavně finanční účel – lidem bylo poskytováno minimální sociální zabezpečení, člověk byl závislí pouze na státu
pouze 1 škola se zaměřením na sociální péči
nebyl dán prostor neziskovým organizacím

 

60.léta
sociální politika byla centrálně řízena státem
byla snaha obnovit ve školství obory sociální péče, ale zabránil tomu vpád sovětských vojsk
v roce 1969 vznikla společnost sociálních pracovníků, až do roku 1990 se snažili obnovovat sociální péči

 

70.-80.léta
fungovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
vznikali posudkové komise, komise sociálního zabezpečení => nárok na důchod, pracovní úrazy, invaliditu…
dávková komise => rozhodovala o tom, zda máme nárok na dávku a v jaké výši
komise pro rodinu a děti => potraty, rozvody, problematika s výchovou dětí
objevuje se zde znovu sociální práce
řeší se problematika alkoholismu, vězňů, romů => první novinové články o drogové problematice, prostituci, alkoholismu, finanční nouzi
začali se znovu objevovat pomaturitní obory sociální péče

 

90.léta až současnost
obnovilo se studium sociální péče na VŠ
začali se řešit nové sociální problémy – finanční problémy, nezaměstnanost, bezdomovectví, přistěhovalci, rasismus, násilí, sexuální zneužívání, týrání dětí, drogová problematika, prostituce
zákon o sociálních službách
Etický kodex
Etické zásady
nezávislost – sociální pracovník se řídí platnými zákony a vyhláškami a vede klienta k nezávislému životu, vedeme ho aby převzal zodpovědnost sám za sebe
demokracie a lidská práva – sociální pracovník se řídí a dodržuje základní listinu práv a svobod a dodržuje úmluvu o právech dítěte
protidiskriminační přístup – sociální pracovník přistupuje ke všem stejně, co se týče pohlaví, sexuální orientace, náboženství, barvy pleti nebo národnosti
sebeurčení – sociální pracovník nesmí používat nátlak, vyjímkou je kurativní funkce
spoluúčást klientů – sociální klient spolupracuje se sociálním pracovníkem, pokud klient odmítá spolupráci, pracovník se ho může vzdát, vyjímkou je soudně nařízený klient
ochrana integrity klienta – povinnost mlčenlivosti, nesmíme vynášet problémy ven, klienta informujeme o všech krocích, které provádíme v jeho případu
odpor proti násilí – sociální pracovník stojí proti rasismu, fašismu, xenofobii a nacionalismu
osobní zodpovědnost – sociální pracovník se zavazuje k tomu, že nebude hájit své známé ani příbuzné, rozhoduje kdy terapie začne a kdy skončí, vždy hájí děti a seniory
osobní ochrana – sociální pracovník dodržuje duševní hygienu, pečuje o sebe jak po fyzické tak i psychické stránce

rasismus – nenávist mezi rasami
xenofobie – strach z cizinců, nesnášenlivost vůči jejich tradicím, kultuře
nacionalismus – národovectví, týká se celých společenských skupin
fašismus – v čele státu požaduje silného vůdce, manipuluje s fakty, využívá násilí, usiluje o samostatný stát

 

Pravidla chování sociálního pracovníka
ve vztahu ke klientovi
vedeme klienta, aby převzal zodpovědnost sám za sebe, přistupujeme k němu tak, abychom zachovali jeho důstojnost, nepoužíváme diskriminaci a snažíme se abychom klientovi poskytli služby a dávky na které má nárok
ve vztahu k zaměstnavateli
máme povinnost dodržovat veškeré povinnosti, které nám vycházejí z pracovní smlouvy a prezentujeme zaměstnavatele, dodržujeme nejlepší postup při práci
ve vztahu ke kolegům
respektujeme své kolegy, jejich postupy práce, spolupracujeme s nimi, respektujeme názory i když jsou odlišné od našich, nevyměňujeme si názory před klientem
ve vztahu k odbornosti povolání
snažíme se zvyšovat prestiž, zvyšujeme úroveň svých znalostí, zabraňujeme aby sociální práci vykonával nekvalifikovaný pracovník
ve vztahu ke společnosti
povinnost informovat veřejnost o tom, co nabízíme, snažíme se aby byli spravedlivě rozděleny dávky a služby, snažíme se o zlepšení kvality života obyvatelstva


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: