Profese spjaté s výkonem práva – maturitní otázka

 

   Otázka:Profese spjaté s výkonem práva

   Předmět: ZSV/Právo

   Přidal(a): Zuzana Dorážková

 

 • probační úředník
 • ombudsman
 • státní zástupce

 

1) Soudce

 • Právem pověřená osoba, která vystupuje ve sporu jako třetí osoba a spor rozsuzuje. Jsou to ústavní činitelé nezávislí na vládě, prosazují státní moc.
 • Rozsudky jsou podloženy zákony ČR.
 • Podmínky pro výkon:
  • Věk minimálně 30 let. Bezúhonný, svéprávný občan ČR s magisterským vzděláním na státní vysoké škole v ČR.
  • Složení justiční zkoušky
   • přístup ke zkoušce umožněn po třech letech praxe asistenta soudce (případně lze uznat i jinou praxi)
  • Jmenováni prezidentem ČR bez časového omezení (max. 70 let, výjimku může udělit ministr spravedlnosti).
  • Nově jmenovaní soudci jsou většinou přiděleni na okresní soud.
  • Soudci se zabývají buďto trestním nebo soukromým/civilním/správním právem.
  • Podjatost soudce = neschopnost objektivně a nestranně rozhodnout v určité věci
  • Neslučitelnost funkce:
   • Poslanec, senátor, prezident, nesmí působit ve státní správě s rozhodující mocí (výjimky), nesmí vykonávat jinou výdělečnou činnost.
  • Kárná řízení:
   • Nastává, pokud se soudce dopustí prohřešku
   • Senát rozhoduje a trestá (strhnutí platu, důtka, odebrání funkce)
   • Koná se u Nejvyššího správního soudu
  • Černý talár s fialovým lemováním.

 

2) Státní zástupce

 • Právník, který je přiřazen k určitému státnímu zastupitelství a který vykonává jeho úkoly.
 • Dozoruje na vyšetřování policisty, hájí zájmy státu v soudním řízení, podává obžalobu, podává návrhy na zahájení soudního řízení, může působit na úrovni města/obvodu/okresu nebo státu. Když stát někoho žaluje, musí to udělat státní zástupce.
 • Podmínky pro výkon:
  • Věk nejméně 25 let. Svéprávný, bezúhonný občan ČR s magisterským vzděláním v oblasti práva na české vysoké škole.
  • Složení závěrečné zkoušky a slibu po třech letech praxe – právní čekatel.
  • Souhlas se jmenováním do funkce a s přidělením k určitému státnímu zastupitelství.
 • Jmenován ministrem spravedlnosti na dobu neurčitou. Funkce zaniká nejpozději na konci roku, ve kterém dosáhne 70 let.
 • Povinnosti:
  • Postupovat podle svého nejlepšího svědomí, nesmí se nechat ovlivnit třetími stranami, zachovávat úctu k ostatním zástupcům, povinnost dále se vzdělávat v oboru, zachovávat mlčenlivost.
  • Nesmí vykonávat jinou placenou funkci, kromě správy vlastního majetku, činnosti vědecké/pedagogické…
 • Kárné řízení (důtka, snížení platu, odvolání z funkce).
 • Černý talár s tmavě červeným lemováním.

 

3) Advokát

 • Svobodné povolání, poskytování právních služeb, zastupování, sepisování smluv, za úplatu.
 • Nezávislost na státu, závaznost na příkazy klienta (ale nesmí to být v rozporu s právem).
 • Musí být pojištěn proti škodám klienta (3 miliony).
 • Zákonná povinnost mlčenlivosti.
 • Podmínky pro výkon:
  • Členství v České advokátní komoře
   • Sdružení advokátů, na základě žádosti, sídlo v Praze, členství povinné
  • Trestně bezúhonný, svéprávný, vystudované právo na české VŠ, advokátní zkouška a slib.
  • Tři roky praxe – advokátní koncipient.
 • Způsob výkonu:
  • Samostatně
  • Jako účastník sdružení advokátů
  • Jako společník obchodní společnosti
 • Advokát ex offo:
  • Obviněný musí mít ze zákona advokáta, pokud si jej sám nezvolí, je mu přidělen. Když člověk spor prohraje, musí ho zaplatit.
 • Kárná řízení:
  • Pokuta, pokud je vyhozen advokátní komorou, už nesmí být znovu advokátem
 • Advokát v civilních věcech bez taláru, v trestních věcech (a u Nejvyššího, Ústavního a Nejvyššího správního soudu) černý talár se světle modrým lemováním.

 

4) Notář

 • Osoba pověřená státem k sepisování veřejných listin, přijímání úschov a k některým dalším úkolům. (Soudní komisaři v dědickém řízení, sepisování závětí, dědických smluv, majetkových smluv, sepisují notářské zápisy, provádějí protestaci směnek, vydávají výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů, osvědčují splnění formalit ve vztahu k evropským společnostem).
 • Podmínky pro výkon:
  • Občan ČR, svéprávný, bezúhonný, vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru práva.
  • Alespoň pětiletá notářská praxe (notářský koncipient, kandidát, případně lze akceptovat jinou praxi).
  • Notářská zkouška a slib
 • Notářská komora České republiky
  • Sídlo v Praze, 8 regionálních notářských komor (sněm, prezidium, prezident, komise)
 • Jmenován ministrem spravedlnosti na návrh Notářské komory České republiky.
 • Omezený počet, určuje ministr spravedlnosti.
 • Notář může zaměstnávat koncipienta, kandidáta, tajemníka a další pověřovat je úkoly při výkonu svého povolání.
 • Neslučitelnost funkce:
  • Nesmí vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku, výkonu funkce poslance, senátora nebo zastupitele obecního nebo krajského zastupitelstva, činnosti vědecké, publikační, pedagogické, tlumočnické, umělecké…
 • Kárná řízení:
  • V případě závažného nebo opakovaného porušení nebo zanedbání povinností.
  • Narušení důstojnosti notářského povolání.
  • Písemné napomenutí, pokuta až do stonásobku minimální výše měsíční mzdy, odvolání z funkce.
  • Po odvolání nemůže být pět let znovu notářem.

5) Exekutor

 • Svobodné právnické povolání, které podle exekučního řádu zajišťuje provádění exekucí.
 • Podmínky pro výkon:
  • Svéprávný, bezúhonný občan ČR, české vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, alespoň tříletá praxe, exekutorská zkouška.
 • Jmenován ministrem spravedlnosti po složení slibu.
 • Co dělá?
  • Běžná exekuce k vymožení zaplacení částky, obstavení účtu, srážky z příjmu, prodej movitých a nemovitých věcí.
  • Exekuce ke splnění jiné nepeněžní povinnosti (vyklizení, odebírání věcí, rozdělení společných věcí, provádění prací a výkonů.
  • Exekuce na obchodní podíly, patenty, licence, ochranné známky, akcie.
  • Oprávnění vést exekuci prodejem zástavy.
  • Odměnu soudního exekutora hradí dlužník.
 • Sdruženi v Exekutorské komoře ČR
  • Do 2012 Brno, nyní Praha
  • Správa soudních exekutorů a dohled nad jejich činností.
 • Kárná řízení:
  • Porušení právních nebo stavovských povinností exekutora, narušení důstojnosti povolání, ohrožení důvěry ve výkon exekuční činnosti.
  • Speciální kárný senát Nejvyššího správního soudu
  • Písemné napomenutí, veřejné napomenutí, peněžitá pokuta, odvolání.

 

6) Ombudsman

 • Mimosoudní kontrolní úřad, který je státem pověřen k řešení stížností jednotlivců na jednání veřejné správy.
 • Oficiálně Veřejný ochránce práv.
 • Podmínky pro výkon:
  • Volen parlamentem na návrh prezidenta a senátu (na šest let), měl by být politicky nezávislý.
  • Může mít všeobecnou nebo regionální působnost.
 • Nemá oprávnění měnit či rušit státní rozhodnutí, může provádět vlastní šetření. Může podat návrh k nápravě, nebo poskytnout stěžovateli doporučení, jak v dané věci postupovat.

7) Probační a mediační služba

 • Organizační složka ČR, která provádí úkony probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení, ochranu komunity a prevenci kriminality.
 • Probace = dohled nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu těch alternativních trestů, ve kterých byly uloženy nějaké povinnosti nebo omezení, dále sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
 • Mediace = forma mimosoudního řešení sporu za účasti 3. nezávislé osoby (mediátora), která podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými.
 • Dohled nad činností provádí ministerstvo spravedlnosti.
 • Dělí se na úředníky a asistenty, v čele spojí ředitel.
 • Podmínky pro výkon:
  • Úředníci:
   • Bezúhonný, svéprávný, magisterské vzdělání ve společenskovědní oblasti, složení odborné zkoušky.
  • Asistenti:
   • Věk 21 let, svéprávnost, bezúhonnost, středoškolské společenskovědní vzdělání.
Další podobné materiály na webu: