Psychické procesy – maturitní otázka

 

   Otázka: Psychické procesy

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): mirka

 

 

1) Poznávací procesy

A) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly

 • podnět-> počitek-> vjem
 • podnět = to, co působí na naše smysly
 • počitek = jeden znak určité věci (barva, tvar…)
 • čití = vnímání jednoho počitku
 • vjem = celý obraz, souhrn počitků
 • smyslové klamy – vnímání části je ovlivněno vnímáním celku
 • platí př.: zákon uzavřenosti, blízkosti, podobnosti
 • př.: Müller-Lyerův klam
 • analyzátor – zisk informací o vnějším světě (výsledek – počitek)
 • složení – receptor (= smyslový orgán)
 • dostředivé nervové vlákno
 • mozkové centrum
 • druhy – vnější – dálkové – zrakový, sluchový, čichový, vibrační
 • dotykové – chuťový, tlakový, tepelný
 • vnitřní – pohybu a rovnováhy – polohy, pohybu, rovnováhy
 • útrobní – trávení, dýchání, únavy
 • bolest spadá do všech kategorií
 • podprahové podněty – pod hranicí našeho rozlišení
 • podprahové vjemy – nejsme schopni si je v okamžiku jejich působení uvědomit
 • individuální rozdíly – ovlivněny zkušeností
 • druhy vnímání – analytické – vnímá detaily
 • syntetické – vnímá objekty jako celky
 • analyticko-syntetické – vnímá detaily i objekty
 • emoční – vnímá podle citů, neobjektivní

 

Proces vnímání

 • 1) recepční analýza – rozbor situace pomocí receptorů
 • 2) mozková analýza – dokončení recepční analýzy
  • souvislost mezi pojmy
 • 3) mozková syntéza – skládání pojmů v celkový obraz
  • základní druhy vnímání – tvaru
  • prostoru
  • hloubky
  • pohybu
  • času (závisí na zkušenosti)

 

B) představy a fantazie

 • představy = názorný obraz předmětů a jevů, které v danou chvíli nevnímáme
 • jedinečné – jednotlivé věci
 • druhy – zrakové
 • sluchové
 • pohybové
 • smíšené
 • obecné – přechod k pojmovému myšlení
 • obecné označení př.: pes

 

Fantazie = psychický proces, který nám umožňuje vybavovat si předměty a jevy, které jsme nikdy nevnímali

 • rekonstrukční – na základě popisu, not, grafu
 • konstrukční – vytváříme něco, co ještě nebylo vytvořeno
 • bdělé snění – představa o budoucnosti

 

c) myšlení a řeč

 • myšlení = zobecněné a zprostředkované poznání podnětů a jevů na základě

 

Pochopení vzájemných souvislostí

 • pojmy k myšlení poskytuje vnímání a paměť
 • druhy – vyšší (=abstraktní)
 • bez praktické odezvy
 • nižší (=konkrétní)
 • praktické
 • konvergentní (=sbíhavé)
 • postupné řešení, předem dané možnosti
 • divergentní (= rozbíhavé)
 • nové, kreativní řešení problémů
 • logika = nauka o správném myšlení
 • zakladatel Aristoteles
 • pojem-> soud-> úsudek
 • pojem – základní jednotka poznání
 • soud – vztah mezi 2 pojmy
 • úsudek – vztah mezi dvěma soudy
 • metoda -> sylogismus
 • myšlenkové operace – indukce – obecný závěr z jednotlivostí
 • dedukce – aplikace obecných tvrzení na jednotlivé
 • analýza – rozdělení celku na části
 • syntéza – sloučení jednotlivostí do celku
 • abstrakce – podstatné znaky jevů, dáme na základě

 

Zobecnění do celku

 • analogie – usuzování na základě podobnosti
 • poruchy myšlení – ulpívavé myšlení
 • zabíhavé myšlení
 • paralogické myšlení (nenavazující myšlenky)
 • symbolické myšlení
 • řeč = prostředek dorozumívání, nástroj myšlení
 • pojem – vyjádření podstaty jevu
 • vztah mezi pojmy – podobnost, protikladnost, nadřazenost, souřadnost
 • ovlivněny vzděláním, zkušeností, kulturou
 • kognitivní mapa = soubor pojmů
 • pojmové myšlení – v duchu si to říkáme
 • poruchy řeči – koktavost
 • němota
 • porucha artikulace
 • němota
 • Wernickeovo centrum – při jeho porušení člověk normálně mluví, ale nechápe význam toho co říká on, nebo co mu někdo říká
 • Brocovo centrum – při jeho porušení člověk chápe význam toho, co mu ostatní říkají, je schopný přemýšlet, ale není schopný mluvit
Další podobné materiály na webu: