Psychické procesy – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Psychické procesy

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): mirka

 

 

 

 

1)Poznávací procesy

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly

– podnět-> počitek-> vjem

– podnět = to, co působí na naše smysly

– počitek = jeden znak určité věci (barva, tvar…)

– čití = vnímání jednoho počitku

– vjem = celý obraz, souhrn počitků

– smyslové klamy – vnímání části je ovlivněno vnímáním celku

– platí př.: zákon uzavřenosti, blízkosti, podobnosti

– př.:Müller-Lyerův klam

– analyzátor – zisk informací o vnějším světě (výsledek – počitek)

– složení – receptor (= smyslový orgán)

– dostředivé nervové vlákno

– mozkové centrum

– druhy – vnější – dálkové – zrakový, sluchový, čichový, vibrační

– dotykové – chuťový, tlakový, tepelný

– vnitřní – pohybu a rovnováhy – polohy, pohybu, rovnováhy

– útrobní – trávení, dýchání, únavy

– bolest spadá do všech kategorií

– podprahové podněty – pod hranicí našeho rozlišení

– podprahové vjemy – nejsme schopni si je v okamžiku jejich působení uvědomit

– individuální rozdíly – ovlivněny zkušeností

– druhy vnímání – analytické – vnímá detaily

– syntetické – vnímá objekty jako celky

– analyticko-syntetické – vnímá detaily i objekty

– emoční – vnímá podle citů, neobjektivní

 

– proces vnímání –

1) recepční analýza – rozbor situace pomocí receptorů

 

2) mozková analýza – dokončení recepční analýzy

– souvislost mezi pojmy

 

3) mozková syntéza – skládání pojmů v celkový obraz

– základní druhy vnímání – tvaru

– prostoru

– hloubky

– pohybu

– času (závisí na zkušenosti)

 

b) představy a fantazie

– představy = názorný obraz předmětů a jevů, které v danou chvíli nevnímáme

– jedinečné – jednotlivé věci

– druhy – zrakové

– sluchové

– pohybové

– smíšené

– obecné – přechod k pojmovému myšlení

– obecné označení př.: pes

 

fantazie = psychický proces, který nám umožňuje vybavovat si předměty a jevy,

které jsme nikdy nevnímali

– rekonstrukční – na základě popisu, not, grafu

– konstrukční – vytváříme něco, co ještě nebylo vytvořeno

– bdělé snění – představa o budoucnosti

 

c) myšlení a řeč

– myšlení = zobecněné a zprostředkované poznání podnětů a jevů na základě

 

pochopení vzájemných souvislostí

– pojmy k myšlení poskytuje vnímání a paměť

– druhy – vyšší (=abstraktní)

– bez praktické odezvy

– nižší (=konkrétní)

– praktické

– konvergentní (=sbíhavé)

– postupné řešení, předem dané možnosti

– divergentní (= rozbíhavé)

– nové, kreativní řešení problémů

– logika = nauka o správném myšlení

– zakladatel Aristoteles

– pojem-> soud-> úsudek

– pojem – základní jednotka poznání

– soud – vztah mezi 2 pojmy

– úsudek – vztah mezi dvěma soudy

– metoda -> sylogismus

– myšlenkové operace – indukce – obecný závěr z jednotlivostí

– dedukce – aplikace obecných tvrzení na jednotlivé

– analýza – rozdělení celku na části

– syntéza – sloučení jednotlivostí do celku

– abstrakce – podstatné znaky jevů, dáme na základě

 

Zobecnění do celku

-analogie – usuzování na základě podobnosti

– poruchy myšlení – ulpívavé myšlení

– zabíhavé myšlení

– paralogické myšlení (nenavazující myšlenky)

– symbolické myšlení

– řeč = prostředek dorozumívání, nástroj myšlení

– pojem – vyjádření podstaty jevu

– vztah mezi pojmy – podobnost, protikladnost, nadřazenost, souřadnost

– ovlivněny vzděláním, zkušeností, kulturou

– kognitivní mapa = soubor pojmů

– pojmové myšlení – v duchu si to říkáme

– poruchy řeči – koktavost

– němota

– porucha artikulace

– němota

– Wernickeovo centrum – při jeho porušení člověk normálně mluví, ale nechápe význam toho co říká on, nebo co mu někdo říká

– Brocovo centrum – při jeho porušení člověk chápe význam toho, co mu ostatní říkají, je schopný přemýšlet, ale není schopný mluvit


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: