Psychologie jako věda – maturitní otázka (5)

 

   Otázka: Psychologie jako věda

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): sissi

 

 

Psychologie – Psyché= duše

 • Logos= věda

= věda o duši

 • Předmětem je zkoumání duševního života člověka, zákonitosti psychicky, prožívání a chování

 

Historie:

STAROVĚK:

 • pokládali duši za hmotnou
 • Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží,…)
 • Aristoteles (3. st. př. n. l.):
 • napsal první spis „O Duši“
 • tvrdil, že duše je nehmotná
 • ale zastával názor, že tělo a duše patří k sobě
 • nejpodstatnější znak je vnímání

 

STŘEDOVĚK:

 • Převažuje křesťanská ideologie
 • Pro křesťany má duše jiné poznání, je na těle nezávislá, nesmrtelná, ale tělem proniká a oživuje ji

 

19. STOLETÍ:

 • 1879- W. Wundt- 1. Psychologická laboratoř v Lipsku= počátek psychologie jako vědy
 • Psychologie se oddělila od filozofie
 • Pojem duše se bral jako nevědecký→nahradil ho pojem osobnost
 • Pojem „duše“ se zachoval hlavně v teologii

 

20. STOLETÍ:

 • Psychoanalýza
 • Behaiverismus
 • Tvarová psychologie
 • Humanistická psychologie
 • Kognitivní psychologie
 • Transpersonální psychologie
 • Postavení v systému věd:
 • Psychologie se rozděluje na základní, speciální a aplikované obory
 • Lidská psychika i chování je podmíněno jak biologicky, tak společensky, proto stojí psy na rozhraní těchto věd

 

Psychologické disciplíny:

 • Základní psy disciplíny popisují a třídí základní psychické jevy, zkoumají jejich vztahy a zákonitosti
 • Speciální obory psy se úžeji zabývají vždy některou oblastí problematiky oboru (např. psychologie nemocných, dějiny psychologie,…)
 • Aplikované obory psy uplatňují psychologické poznatky v nejrůznějších oborech lidských činností v praxi (v dopravě- psy dopravy, ve výchově a vzdělávání- pedagogická psychologie)

 

Základní obory:

 • Obecná psy: obecné poznatky o psychice člověka; má význam při zpracování základní teoretických otázek
 • Psychologie osobnosti: zabývá se strukturou, vývojem a dynamikou osobnosti
 • Sociální psy: zabývá se vlivem společenských faktorů a vzájemné společenské interakce na lidskou psychiku
 • Vývojová psy: studuje fylogenetický (vývoj druhu) i ontogenetický (vývoj lidské psychiky)= od početí po smrt

 

Aplikované obory:

 • Soudní psy (forenzní): zájem o chování a prožívání lidí v situacích regulovaných právem
 • Klinická psy: stará se o diagnózu, terapii i prevenci duševních poruch a chorob; zkoumá vztah pacient- lékař, pacient- nemocnice
 • Lékařská psy: působením lékařské péče na psychiku člověka
 • Pedagogická psy: zkoumá psych. základy, činitele a zákonitosti výchovy, vyučování a vzdělávání
 • Psychoterapie: praktická činnost, využívá psych. poznatků k léčení a studuje možnosti odstranění duševních poruch
 • práce: řeší otázky bezpečnosti práce, prac. kolektiv, studuje vliv prac. prostředí na prac. výkon

 

Speciální obory:

 • Dějiny psy: zkoumá vývoj psych. myšlení během času od nejstarších dob
 • ZOO psy: zabývá se psychikou zvířat různého stupně vývoje
 • Patopsychologie: zájem o změny (chorobné) psychických jevů

 

Metody psychologického výzkumu:

 • Metodologie psy: věda o metodách; musí dbát na to, aby dovedla jevy, kt. Chce zkoumat:
  • Odpozorovat
  • Popsat
  • Zobecnit
  • Vyvodit z těchto zobecnění zákonitosti
  • Potvrdit je experimentem
  • Prakticky je ověřit a využít v činnosti lidí

 

 • Metody: jsou prostředky, jimiž výzkum dochází ke svému výsledku
 • Metodika: soubor metod, jež psy využívá- obsahuje metody výzkumné a diagnostické
 • Výzkumné metody: zahrnují všechny zákl. metody používané ostatními vědními disciplínami (pozorování, experiment, rozhovor, dotazník, rozbor a popis produkce člověka)
 • Diagnostické metody: zjišťují aktuální duševní stav

 

Pozorování

 • Základem je vždy systematičnost, musíme vědět, co chceme pozorovat
 • Zachycuje spontánní, přirozené chování, skutečnost, do které výzkumný pracovník nijak nezasáhl
 • Extrospekce- pozorování chování druhých lidí
 • Introspekce- pozorování vlastního nitra

 

Experiment

 • Jde v něm vždy o zásah do pozorovaného jevu
 • Experimentátor kontroluje a mění prostředí (nezávisle proměnná) a sleduje, jak se takovými zásahy mění psychická reakce(závisle proměnná)
 • Situace je vždy stejná mění se například prostředí osob nebo chování experimentátora
 • Laboratorní- odehrává se v laboratoři, využívá se různých měřících aparatur
 • Přirozený- na pracovišti, ve školní třídě, zásahy do přirozeného prostředí nebývají výrazné

 

Rozhovor

 • Účelem je dozvědět se něco o tom, s kým mluvíme, o jeho povaze nebo potížích
 • Je metodou tváří v tvář
 • Musí být stejně dobře naplánován jako pozorování (musí směřovat k danému cíly, někdy využívá zvláštních aparatur nebo technik)
 • Součástí je i nonverbální chování respondenta (náš cíl) a pozorování všech jeho reakcí
 • Podmínky: navázáni kontaktu, přátelský tón, vyvarovat se hodnotících soudů a gest, nesugestivní otázky (nepodněcující), provést záznam

 

Dotazník

 • Prostředek k získání velkého množství dat v krátké době
 • Tvoří jej soubor otázek, jejichž úkolem je odpovědět na dané otázky zaškrtnutím nabízené alternativy, odpovědí nebo volným vepsáním textu
 • Rozlišujeme 3 typy dotazníků:
  • Anamnestický– týká se různých životních událostí, například klíčových bodů v dětství nebo v dospívání, jeho funkce je především orientační
  • Zájmový- slouží ke zjišťování zájmů, které profilují (určují) celkové zaměření osobnosti, bývají konstruovány formou hry
  • Osobní dotazník- je určený ke zjišťování povahových vlastností

 

Psychologické testy

 • Jsou dodržována určitá pravidla, užívány jednotné pomůcky a předepsaným způsobem vyhodnoceny získané informace
 • Zjišťuje úroveň nebo stav určitých psych. funkcí, vlastností nebo jejich obsah
 • Příklad: -testy inteligence– používá se jich pro diagnostiku a výzkum schopností, zkoumaná osoba má za úkol řešit zadání různého druhu

               -projekční testy- respondent promítá do testové situace vlastní zážitky a těžkosti, vztahy a přání, city, představy; například test inkoustových skvrn- podstatou je výpověď o tom jaké konkrétnosti mu připomínají; hodnocení produkce- volná kresba, slovní produkce, písemný projev, výtvory z hmot…..
Další podobné materiály na webu: