Schizofrenie – maturitní otázka ZSV

 

Otázka: Schizofrenie

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): balip

 

 

 

 

= je to závažné psychotické onemocnění. Narušuje schopnost nemocného srozumitelně jednat a chovat se v souladu s okolnostmi. Projevuje se výraznými poruchami myšlení, vnímání a efektivity. Tato nemoc nesnižuje IQ a není to rozštěp osobnosti.

Vyskytuje se asi u 1% populace a začíná obvykle u mužů mezi 17.-30. A u žen mezi 20-40. rokem věku.

Snižuje kvalitu lidského života a mění se vztah nemocného ke skutečnosti, hodně se odcizuje ostatním lidem.

Příčiny:

Etiologie i přes četné pokroky zůstává neznámá. Onemocnění vzniká vzájemným působením vnitřního (genetika) a vnějšího faktoru zátěže. Byly zformulovány etiologické hypotézy:

– infekční

– genetické

– biochemické

– metabolické

– prenatální a perinatální (během porodu)

– psychologické (selhání psychologických obranných procesů a zhroucení mezilidské komunikace)

Příznaky:

Nemoc postihuje několik složek – myšlení, emoce, jednání i celkovou souhru psychických funkcí. Hovoříme o dezintegraci (rozkladu) psychiky. I když někdy končí úpadkem osobnosti, nejedná se o poruchu organickou nýbrž funkční.

Produktivní příznaky (v psychice je něco patologického navíc)

– v myšlení – mnohomluvnost

– ve vnímání – bludy (paranoidní) a halucinace

– v citové oblasti – úzkost a zloba, nálada je nepřiměřená situaci

– v chování – agresivita, neklid, echolálie (pořád o něčem mluví dokola) a bizarní projevy, jsou samotáři, uzavření, větší riziko sebevraždy.

Neproduktivní příznaky ( útlumové příznaky)

– útlum v myšlení až mutizmus (nemluví)

– stupor (ztuhne) až negativizmus

Osobnost nemocného může už před propuknutím nemoci vykazovat určité zvláštnosti – uzavřenost, omezené sociální vztahy, nevypočitatelnost v chování.

Diagnostická kritéria pro schizofrenii:

– slyšení vlastních myšlenek, odnímání, vysílání myšlenek

– bludy, často trvalého rázu (nadlidské síly, schopnosti)

– halucinatorní hlasy (stále komentují chování nemocného, rozmlouvají o něm)

– přetrvávající halucinace různé formy

– zárazy nebo vkládání do toku myšlenek (s následnou irelevantní řečí či neologizmy)

– katatonií jednání (vzrušivost, mutizmus, sopor)

– sociální stažení

– výrazné změny chování v osobním chování (ztráta zájmů, nečinnost, ztráta vztahů)

– apatie, ochuzení řeči, zploštělost citů

Formy schizofrenie:

  1. Paranoidní – nejčastěji, převládají bludy paranoidního obsahu, obvykle jsou přítomny halucinace, především sluchové + žárlivost + nikdo mě nemiluje

  2. Hebefrenií – změny efektivity, nezodpovědné, nepředvídatelné chování, klackovité chování (nevychovanost, nezdvořilost, neomalenost), pseudofilozofování. Vyskytuje se u adolescentů nebo u mladých jedinců.

  3. Katatonií – v popředí jsou katatonií projevy : stupor, negativizmus, vosková ohebnost, excitace ( zvýšená podrážděnost)

  4. Simplexní – rozvíjí se plíživě, typické jsou poruchy emotivity : vyhasnutí a oploštění, chorobné uzavření, neschopnost plnit sociální požadavky a role. Nebývají přitom bludy ani halucinace

Průběh a prognóza:

Třetina pacientů vede běžný život, třetina má neustálé příznaky – ale je schopna žít normálně, třetina má postižení trvalé – častá hospitalizace. Asi 10% je odkázáno na život v ústavu.

Průběh může být:

– epizodický, v mezidobých jsou zbytkové příznaky

– epizodický, v mezidobých bez příznaků

– jedna epizoda s úplnou úzdravou (remisí – už je vyléčen)

– jedna epizoda s částečnou úzdravou (už to nebude těžký průběh)

– kontinuální (chronický) průběh kdy příznaky stále trvají ( a stále se zhoršuje)

Vyšetřovací metody:

– psychiatrické vyšetření

– psychologické a sociální

– pomocná zobrazovací vyšetření (CT, NMR, SPECT mozku, EEG)

– pozorování člověka

– somatické vyšetření

Léčba:

  1. Farmakologická – antipsychotika, neuroleptika. Podávání léků je dlouhodobé, nepřerušované, někdy celoživotní. V akutní fázi je dobré podávat léky injekčně (protože pacienti léky nepolykají, myslí si, že jsou jed)

  2. Elektrokonvulzivní terapie

  3. Psychosociální léčba – edukace rodiny o nemoci a léčbě, individuální a skupinová terapie, nácvik komunikačních – sociálních dovedností, pracovní rehabilitace

Klient v remisi (období bez akutních příznaků) je v domácí péči a dochází pravidelně k ambulantním kontrolám. Klienti s atakou nemoci jsou hospitalizováni na psychiatrickém (obvykle uzavřeném) oddělení. Klienti s těžkým průběhem jsou hospitalizováni v psychiatrických ústavech.

Problémem je ztěžující získávání informací kvůli jeho poruchám myšlení a emotivity. Při sběru informací bychom měli taktním způsobem ověřovat jejich pravdivost.

OSE péče u klienta se schizofrenií

Sleduje:

– projevy onemocnění a jejich průběh

– výskyt bludů a jejich význam

– halucinace

– chování klienta, případně tendence k násilí (a sebepoškozování)

– stav vědomí

– užití ordinovaných léků (kontrola dutiny ústní)

– účinky léků

– komunikaci – její úroveň a zhoršování

– úroveň spolupráce klienta

– fyziologické funkce

– předměty a věci v okolí klienta (kontrola po návštěvách, náhodné kontroly v průběhu dne)

– k nebezpečným předmětům mohou patřit velké ostré předměty, skleničky od parfému, provazy, elektrické spotřebiče, jehlice na pletení, spony do vlasů…

Poloha, pohybový režim:

– dbej na dodržování bezpečnostních opatření

– dbej, aby klient dodržoval režim, který mu řekl doktor

Hygienická péče:

– zhodnoť úroveň soběstačnosti klienta

– dle potřeby aktivizuj

– zajisti bezpečnost klienta

Výživa:

– zhodnoť úroveň soběstačnosti a úroveň výživy

– pravidelně kontroluj hmotnost pacienta (kvůli lékům se přibírá)

– pokud nemá pacient nějaký jiný problém, je dieta 3

– sleduj bilanci tekutin – čaj a minerální vody

Vyprazdňování:

– zhodnoť úroveň soběstačnosti pacienta

– sleduj pravidelnost

Spánek a odpočinek:

– pečlivě monitoruj délku a kvalitu spánku

– zajisti dostatečné množství spánku a odpočinku (aktivní i pasivní)

Rehabilitace:

– dle ordinace prováděj dechová a kondiční cvičení

– dbej na pravidelný pohyb klienta

Psychosociální potřeby:

– poskytni klientovi informace dle svých kompetencí

– umožni kontakt s rodinou

– zajisti maximální psychickou pohodu, projevuj empatii, hovoř s pacientem o jeho pocitech

– podporuj aktivní zapojení do léčby

– předcházej rozvoji hospitalizmu

– zapojuj klienta do společenského dění (hry…)

 


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: