Sociální psychologie – maturitní otázka ZSV (2)

 

   Otázka: Sociální psychologie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Adelheidis

 

 

 

 

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE

= zkoumá tu část prožívání, chování a jednání čl, kt. vzniká v důsledku vnějších podmětů ze spol.

= popisuje, jak se člověk stává společenskou bytostí, vytváří vztahy k lidem a působí na své okolí

 

 • KOMUNIKACE

= dorozumívání a přenos informací mezi lidmi

= 2 stránky = VERBÁLNÍ = komunikace slovní (slovo = verba) = mluvená a psaná

= NEVERBÁLNÍ = řeč našeho těla (gesta, postoj, mimika, tón a intonace hlasu

= neverb. je důležitější (70-80%) =  vnímáme očima – 7% slova, 38% tón, 55% řeč těla

= když jsou tyto 2 stránky v rozporu dochází k nedorozumění a konfliktu

= např. děti nechápou ironii

= KONFLIKT =  zákonitý (nevyhneme se mu) posouvá vývoj dopředu – hledání spol. řešení

= 2 stránky = RACIONÁLNÍ JÁDRO = podstata sporu, 2 různá stanoviska

= IRACION. SLOŽKA = emociální, rozumově neopodstatněné

argumenty, převládají negativ. emoce

= 2 způsoby řešení = konstruktivní = držet se jádra a zachovat chladnou hlavu

= obě strany se domluví na kompromisu

= destruktivní = hádka, argumenty někoho jiného nebo co

s tím nesouvisí, vydírání, popření a únik

řešením (tichá domáctnost), fyzic. agrese

 

 • ASERTIVITA

= způsob sebeprosazení = prosadit svůj názor bez emocí a agresivity (asert= vytrvat)

= metody = „zaseknutá gramodeska“ = trváme na svém, bez ironie a sarkasmu opakuju 1 větu

= neříkej ano, když myslíš ne = je blbý říci ne, tak řeknu ano a pak jsem naštvaná na

sebe i na ně

= chyby = agresivní jednání = vydírání, vůči sobě i jiným (když to uděláš, zabiju se)

= manipulativní jednání = dealeři, splachovací lidi, dokola nabízí věc co i nechci

= neurotické jednání = vylévání vzteku na ostatní, i když je naštván sám na sebe

= správný postup = říci jasně, co chci, nenechat se odbýt, výměnný obchod něco za něco

= podpořit požadavek racionálními argumenty

 

 • TRÉMA

= stav bojové pohotovosti před mimořádným výkonem (když se musíme reprezentovat)

= klepání rukou (studené, potí se), rudnutí, zrychlení dechu a tep. frekvence, sucho v puse

= organismus se připravuje – mozek chce kyslík (odkrví se např. prsty)

= řešení = cukr, čokoláda, talismany, rituály, trénink (postupná příprava), psychická podpora

 

 • STRES

= povel k akci – k útoku nebo útěku

= dříve se dostavoval při horožení života, ale nyní častěji – chováme se jako by šlo o život

= zdroje = časová tíseň, příliš vysoké cíle a nároky, špatné prostředí (hluk,…)

= obrana = lépe si zorganizovat čas, snížit cíle a nároky, vyhýbat se skuteč. nárokům

 

 • FRUSTRACE

= člověk není schopen řešit problémy, nemůže uspokojit své potřeby a dosáhnout vytčeného cíle

= blokáda na cestě k cíli = hledá únikovou cestu (drogy, alkohol, agrese, sebevražda, výmluvy)

 

SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM

= zjišťování veřejného mínění – sociologové používájí různé metody a techniky

= RESPONDENTI = účastníci průzkumu, tvoří vzorek společnosti

= podle vzniku = náhodný = nespolehlivé, na ulici

= reprezentativní = přesně kopíruje složení spol., spolehlivý

= ve státě 10 % nezaměst. i respon. bude

10% nezaměst.

= výběrový = jen pro urč. skupinu např. důchodci

= metody: pozorování, experiment, anketa, dotazník, rozhovor

 

 • ROZHOVOR

= vždy předem připravený a řízený

= extrémem je Sokratovský rozhovor = řečník si na otázky sám odpovídá

 

 • POZOROVÁNÍ

= 2 typy = VNITŘNÍ = sociolog se  zapojí do skupiny

= VNĚJŠÍ = tajně pozoruje, aby neovlivnil skupinu (skryté okénko)

 

 • EXPERIMENT

= připraví se urč. situace a sleduje se jak se lidé zachovají

= skrytá kamera, na ulici se zhroutí člověk – chování lidí na vesnici a ve městě, i v psychologii

 

 • ANKETA

= písemná či ústní, 1 jednoduchá otázka a čl. odpovídá vlastními slovy (= otevřená otázka)

= špatně se vyhodnocuje

 

 • DOTAZNÍK

= nejčastější, nejsložitější, nejobjektivnější, písemný, většinou anonymní, více otázek méně

    prostoru pro vlastní vyjádření

= otázky = testové = přerdtištěné odpovědi a výběr a,b,c,d,…

= uzavřené = ano – ne popř. nevím

= polouzavřené = nejčastější = ano – spíše ano – nevím- spíše ne – rozhodně ne

= nebo 2 krajní varianty a zařadit se mezi ně (1 2 3 4 5 6 7)

= škálovací = seřazujeme dané hodnoty podle pořadí (oblíbenost předmětů,…)

= křížové = kontrolní, prověřovací, ptáme se znovu na to samé ale jinak

 

 • FÁZE PRŮZKUMU

= PŘÍPRAVA = stanovit cíl, otázku, hypotézu ( náš předpoklad, kt. si chceme ověřit), metodu,

potřebujeme peníze = rozpočet

= ověřená hypotéza = vědecká teorie

= REALIZACE = terénní práce (sběr dat v terénu) a statistické zpracování

= ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA = analýza = zpracování, rozbor, na jejím základě se hypotéza potvrdí

VERIFIKACE, nepotvrdí FALSIFIKACE

= fáze = popis DESKRIPCE toho co nám vyšlo

= vysvětlení EXPLANACE proč to tak je

= závěr FAKTOROVÁ ANALÝZA = návrh řešení

= SOCIOTECHNIKA = aplikace, provedení výsledků „Na základě průzkumu vláda rozhodla, …“
Další podobné materiály na webu: