Sociální útvary – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Sociální útvary

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Adelheidis

 

 

 

 

SOCIÁLNÍ ÚTVARY

= skupiny, společenství, které vznikají v rámci každé vrstvy, jsme jejich součástí

 

  • RODINA

= zákl. stavební jednotka společnosti, zákl. socializační skupina

= její roli zpochybňoval Platón (člověk nejdříve myslí na blaho rodiny – politici by neměli mít rodinu, ale společné manželky a děti), podle Marxe tu je člověk na práci = jesle, aby děti nebránily v práci matkám, v socialismu v 50., 60. létech organizace, aby rodina děti nekazila

= funkce : EMOCIÁLNÍ = nenahraditelná, citová, dítě se musí citům naučit (nejsou vrozené), potřebuje lásku, porozumění, bezpečnost, chybí-li = citová deprivace

= 1 měsíc v ústavu = 1 rok než se v adopt. rodině přizpůsobí

VÝCHOVNÁ = socializační, rodina = 1. model soc. vztahů, vybaví nás 1. soc. statusem = zařazení do urč. skup., předávání zákl. soc. poznatků a dovedností

= zajišťuje proces akulturace = předávání zákl. kultur. hodnot (řeč,vztah

= nahraditelná, ale důležitá  k nábož., zvyky,…..)

EKONOMICKÁ = r. = zákl. ekonom. jednotka, představa o penězích, během let se mění, nahrazuje ji stát příspěvky, ale nenaučí nás o peníze pečovat

BIOLOGICKÁ = reprodukční = též není nenahraditelná ( jako výchovná, ekonom.)

 

= nejstarší typ MATRIARCHÁT = hl. slovo matka (dárkyně života) v neolitu změna (zeměd.)

= PATRIARCHÁT = přelom neolitu a eneolitu, již nešlo o přežití, potřeba fyz. síly = muž, malé domy (dříve velké), páter = otec

 

= POLYGAMIE = víceženství, bigamie = 2 ženy, všechny rovnoprávné, spokojené,

= MONOGAMIE = 1 žena = zákl. společ. norma křesťanství, u nás zákon, Břetislavova dekreta

 

  • KOMUNITA

= menší společ. útvar, uzavřená až izolovaná skupina

= v raném středověku = v Německu marky, u Slovanů vesn. občiny = izolované, soběstačné

= ve vrcholném stř. rozvoj měst = překonání izolace

= nyní = odvykací programy, nábož. organizace = sekty (snaha Hippies, ale nepovedlos se)

 

SEKTY

= nepřátelství vůči okolnímu světu, v rozporu s běžně uznávanými tradicemi, spíše ateisté se stanou obětí, autoritárství = 1 nezpochybnitelný vůdce, tresty, pocit pronásledování – satan

útočí prostřednictvím nejbližších = odluka od rodiny, jde jim o spasení, velmi přísná pravidla každodenního života, peníze dostane vůdce, vymývání mozků = stávají se závislými

 

= SCIENTOLOGOVÉ = není spojena s Bohem, ale s IQ – pozvou nás na testy, máme hledat stresory a zapisovat je do deníku – ztrácíme blízké, zakl. spisovatel

Habart, členy např. Tom Cruise, John Travolta

 

= JEHOVISTÉ = Svědkové Jehovovi, Bůh Jehove, vlastní Bible, odmítání transfúze, neuznávají

svátky, narozeniny, Vánoce

 

= HAREKRIŠNA = 1700x za den opakují mantru „Harekrišna, háre,…“, vegeteriáni, oranž., hind.

 

= MOONISTÉ = Církev sjednocení, korejec Moon dostal od Boha za úkol vybudovat velkou rodinu, odevzdání majetku, přivést 3 nováčky, vyberou mu pravéhio muže, ženu a davové svatby, po svatbě 3 roky pracovat bez platu v továrnách moonistů

= velmi bohatá sekta

 

= MORMONI = vlastní stát Utah – v 19. stol. se J. Smithovi zjevil anděl, vydali se na cestu a založili Salt Lake City, přísný život, nekouří, nepijí alkohol ani čaj, bez rozvodu, magic. prádlo, které nesundávají, odvádí 10 % platu

 

= SATANISTÉ = není povolena, uctívají satana, zlo, 2 mírné proudy a tzv. tvrdé jádro = rituály

 

  • SOUSEDSTVÍ

= sociál. síť, vazby vzájemné pomoci, trvalejší vztahy, není to uzavřenost a pevnost jako u kom.

 

  • AGREGÁT

= neorganizovaný soc. útvar založený na prostorovém principu = velké množství lidí bez uspořádání, kteří se náhodně nahromadí na 1 místě (město, studenti 1 školy, hlouček u nehody)

= zvláštním typem je DAV = pocit anonymity, ztrácí se individualita a racion. myšlení, podléhání emocím, skvělá manipulace davem = demonstrace

 

= PASIVNÍ = publikum vážné hudby, přednášky, sport. utkání když se ještě nic neděje

= AKTIVNÍ = ztrácí se morálka = davová psychóza

= ÚTOČNÝ = nejhorší, mají cíl, oběť, při rasových problémech

= DRANCUJÍCÍ = získávací = např. při demonstracích

= ÚNIKOVÝ = propuká panika, všichni chtějí ven (ušlapání,…), pud sebezáchovy

= EXPRESIVNÍ = demonstrace, původně racion. myšlenka, ale stačí malý impuls a vyprovokují se, např. Sládkovci

= francouz Le Bon = teorie davového chování a klasifikace davu

 

= NÁHODNÝ = nebylo to v plánu, vznikl náhodně, lidé ve frontě, při katastrofě

= STRUKTUROVANÝ = funguje urč. organizace, někdo to svolá a připraví za urč. cílem

= bohoslužba, demonstrace

= NEZÁKONNÝ = svolaný, ale nepovolen (policie je může rozehnat), Skeanheadi, věz. vzpoura

= nebezpečí sociál. patologie = masové výtržnosti

 

  • SOCIÁLNÍ SKUPINY

= menší společenství lidí, do kterých člověk během života vstupuje, relativně stabilní

= společné zájmy, cíl, organizace

= podle vnit. organizace a vztahů = FORMÁLNÍ = daná pravidla, řád, hierarchie, škola, voj. rota

NEFORMÁLNÍ = autorita vzniká přirozeně, bez organizace,

  • osob. vztahy, přátelé, vznik spontální

 

= PRIMÁRNÍ = v 1. fázích života, málo početné, blízké vztahy které dlouho přetrvávají, počátek socializace, rodina, spolužáci, děti na písku

= SEKUNDÁRNÍ = větš. formální, vazby volnější, vznikají účelově – vyšší stupeň organizace

= dobrovolné = polit. strana, hasiči, SŠ, VŠ, odbory, kroužky

= nedobrovolné = ZŠ, vojna, vězení

 

= MALÉ = 3 – 30 členů, podle rusa Makarenka ideální 7 – 15 pak už se vydělují menší skupiny

= urč. spol. zájem, vliv os. vlastností a vazeb, přirozená autorita, členové se znají

= VELKÉ = nad 30 členů, navzájem se os. neznají, příslušnost si uvědomí až při nějaké události

= škola, zaměstnanci továrny, etnikum, polit. strana

 

= ČLENSKÉ = nemusíme v podstatě nic dělat, abychom tam patřili – jsme tam teď – třída, rodina

= REFERENČNÍ = cizí, chceme se tam dostat a musíme splnit urč. podmínky – VŠ, parta (různé rituály), reprezentační tým

 

SOCIOGRAM

= zjišťuje a vyjadřuje vztahy v jednotlivých skupinách

= odhalí skutečnou podstatu vztahů – různé testy

= při neúspěchu sport. týmu, šikaně ve třídě, ve vězení při vzpouře

 

INSTITUCE

= volnější soc. útvar, kt. přispívá ke stabilitě společn., ale nedává přísný systém, racion. zdůvodněna jejich existence a podepřeny zákony, během let se vyvíjeli

= neuvědomujeme si, že nás ovlivňují , ale umožňují nám lidsky přežívat – osa kultury, základ lid. způsobu řešení problémů

= náboženství, školství

 

ORGANIZACE

= konkr. strukturovaný útvar s přísným systémem s jasným cílem a řízením, na veřejnosti

vystupuje jako 1 celek, konkr. projev instituce = podmnožina

 

BYROKRACIE

= z fran byro = úřad, kancelář, stůl

= úřednický aparát = skupina lidí, která uskutečňuje státní správu

= nutná, ale udržet ji v únosné míře – tendence neustále růst (nové úřady a staré se neruší)

= moderní, racion. forma správy založená na rozdělení kompetencí, pravomocí a na rozhodování podle jasných, daných pravidel = pouze teorie

= vznik přelom 17., 18. stol. – budování moder. států
Další podobné materiály na webu: