Standardy kvality sociálních služeb

 

   Otázka: Standardy kvality sociálních služeb

   Předmět: Společenské vědy – sociologie

   Přidal(a): Mandarinka007

 

 

Standardy kvality sociálních služeb

 • SQSS § 99 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
  • ,,souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů…“

 

Hlavní úkol:

– zajištění ochrany zranitelných osob před neodborně poskytnutou službou, porušováním práv a zneužíváním personálu

– zachování autonomie, důstojnosti, dodržování lidských práv

– SQSS popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba

– soubor měřitelných a ověřitelných kritérií

– povinnost dodržovat SQSS poskytovatelům sociálních služeb vyplývá z povinnosti služeb v ustanovené písm. h) § 88 zákona o sociálních službách

– SQSS vycházejí především ze základních zásad zákona uvedených v § 2

– Příloha 2 vyhlášky č. 505/2006 sb., která provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

– kontrola nad dodržováním SQSS prováděna inspekcí poskytování sociálních služeb

 

3 základní kategorie SQSS

1) Procedurální

 • nejdůležitější
 • poskytují podrobný systematický návod, jak mají poskytované služby vypadat, vymezují přesný rámec sociálních služeb, který musí být dodržen
 • co musí mít poskytovatel zpracováno a zjištěno k poskytování služeb v potřebné kvalitě
 • ochrana práv uživatelů služeb (1. – 8. standard)

2) Personální

 •  personální obsazení (9, 10 standard)

3) Provozní

 • podmínky provozování sociální služby
 • podmínky k rozvoji jejich služeb (11. – 15. standard)

 

Standard č.1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

 • a) poslání, cíle a zásady, poskytované služby a okruh osob, kterým je služba určena, v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje
 • b) poskytovatel má vytvářet podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace
 • c) písemné zpracování pracovních postupů
 • d) utváření, uplatňování vnitřních pravidel pro ochranu před předsudky a negativním hodnocením

 

Kritéria

 • zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob…

 

Poslání sociální služby

 • vývěsní štít organizace, motto
 • sociální začleňování a prevence sociálního vyloučení

 

Cíle a sociální služby

 • – základem strategického plánování organizace, upřesňují směřování organizace na určitou dobu
 • – vedou k naplňování poslání organizace, k sociálnímu začleňování
 • – vychází z cílů uživatelů sociálních služeb

 

SMART

 • cíle: konkrétní, měřitelné, akceptovatelné, realistické, definované v čase
 • Specific
 • Measurable
 • Agreed
 • Realistic
 • Timely

 

Okruh osob

 • cílová skupina uživatelů služby
 • informuje o tom, komu je služba poskytována

 

Definice cílové skupiny:

 • jasná a srozumitelná informace:
 • konkrétní vyjádření
 • věkové rozmezí
 • pohlaví (viz. azylové domy)

 

Zásady poskytované soc. služby

 • principy fungování poskytované sociální služby vzhledem k naplňování poslání organizace

 

Uplatnění vlastní vůle uživatele

 • v čem se uživatelé mohou rozhodnout
 • vyjadřování vůle uživatelů

 

Pracovní postupy:

 • zpracované pracovní postupy – základní činnosti a výkony

 

Předsudky a negativní hodnocení:

 • poskytovatel sociálních služeb je povinen předcházet a odstraňovat možné situace, ve kterých by mohlo docházet k vytváření předsudků nebo negativnímu hodnocení uživatelů sociální služby, v důsledku jeho poskytování
 • netykat, nenosit na vycházky ústavní oblečení, neškatulkovat

 

Standard č.3 – Jednání se zájemcem o sociální službu

 • vnitřní pravidla písemně, srozumitelně
 • vnitřní pravidla pro postup odmítnutí zájemce o sociální službu
 • informovat zájemce o všech povinnostech vycházejících ze smlouvy

 

Poskytovatel:

 • – potřebuje sdělit zájemci o sobě podstatné informace
 • – stanovený rozsah i obsah srozumitelně (piktogramy)
 • – nástěnky lékařů, bulletin, informační leták, video, audio
 • – informovat je o všech a povinnostech vyplývajících ze smlouvy

 

Získávání informací o zájemci:

 • – rozhovor
 • – formulář
 • – pozorování
 • – srovnání se situací přímo

 

Standard č. 4 – Smlouva o poskytování sociální služby

 •  vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy
 • nenutit k sepsání smlouvy
 • princip rovnosti
 • forma smlouvy – povinně písemná u všech služeb, jinak může být i ústní

 

Standard č.5 – Individuální plánování

 

Standard č.6 – Dokumentace o poskytování sociální služby

 • a) písemně – evidence dokumentace o osobách, vč. Pravidel pro nahlížení do dokumentace
 • b) anonymní evidence jednotlivých osob
 • c) stanovení doby pro uchování dokumentace o osobě po ukončení sociálních služeb

Zákon č.101/2000Sb. O ochraně osobních údajů

 

Dokumentace:

 • a) anonymní
 • b) neanonymní

 

Dokumentace

 • – individuální plány
 • – zdravotní
 • – mikční režim
 • – administrativní
 • – evidence stížností
 • – úřední doklady

 

Standard č.7 – Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

 • a) podávání a vyřizování stížností – písemně
 • b) jakou formou stížnost podat, na koho se smí obracet apod.
  • člověk se cítí být dotčen ve svých právech
  • stížnosti
   • důležitá zpětná vazba
   • pro zkvalitnění a kultivování služeb
   • na každou stížnost napsat, kdy byla podána a podpis toho, kdo ji převzal – opodstatněná či neopodstatněná
   • odpověď písemná – datum vyřízení stížnosti

 

Standard č.8 – Návaznost poskytování sociální služby na další dostupné zdroje

 • a) poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat
 • b) poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob dle jejích individuálně určených potřeb
 • c) poskytovatel podporuje osoby v kontaktech s lidmi v jeho sociálním prostředí

 

Standardy č.9 a 10 – Lidské zdroje a vzdělávání pracovníků v sociální sféře

 

Standard č. 10 – Profesní rozvoj zaměstnanců

 • osobnostní předpoklady
 • Paragraf 115
 • přijetí zaměstnanců = dle zákoníku práce

 

Standard č.11 – Místní a časová dostupnost poskytování sociální služby

 • dostupné místo pro rodinu, sanity, auta

 

Standard č.12 – Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č.13 – Prostředí a podmínky

 

Standard č.14 – Nouzové a havarijní situace

 • Nejprve chránit zdraví a pak až majetek

 

Standard č.15 – zvyšování kvality sociální služby

Důstojnost člověka

 • – patří k základním hodnotám lidského bytí
 • – argumentace v různých právnicko-etických diskuzích
 • – spojujeme své pojmy jako úcta, autonomie a ovládání
 • – je snazší popsat nedůstojnost

 

Inherentní pojetí důstojnosti

 • váže se ke všem lidem
 • vychází ze samotné podstaty lidského bytí, je dána člověku předem od narození

Kontingentní pojetí důstojnosti

 • chápána jako výsada, která není určena všem
 • závislá na způsobu života člověka
 • skrze pozitivní hodnocení má člověk nárok na respekt

 

– Důstojnost zásluh

– Důstojnost mravní síly

– může být proměnlivá a dočasná

– určována chováním daného člověka v různých situacích

– schopnost žít v souladu se svými mravními zásadami = prožívání určité důstojnosti

– dána jeho mravní integritou

– Důstojnost osobní identity

– souvisí se sebeúctou a odráží osobitou identitu jednotlivce

– poškozují ji fyzické zásahy, citové či psychologické újmy (ponižování)

– integrita, pevné vědomí vlastního já, fyzická identita, začlenění do pospolitosti, schopnost nalézat smysl ve svém životě

– přítomnost důstojnosti osobní identity = pocit úplné lidské bytosti s dobrými vztahy a začlenění do komunity

– pozitivní líčení svého života

– nemoc

 

Menschenwürde

 • – důstojnost lidské bytosti
 • – nezcizitelná hodnota lidských bytostí
 • – nelze o ni opřít ani být připraven
 • – vyjadřuje mravní požadavek úcty vůči všem lidským bytostem, bez ohledu na jejich sociální, duševní či tělesný stav
 • – mezinárodní etický kodex sociální práce
 • – čl.4, čl.2, čl.3
 • – lidská důstojnost je chápána jako základ, premisa lidských práv
 • – důležité pochopit a porozumět sám sobě i těm, kterým pomáhám ve vzájemné úctě, respektu a zodpovědnosti
 • *Marksová Tominová ministryně

 

Lidská práva

 • – nárok každého člověka na světě
 • – křehkost a zranitelnost – snadné zneužití
 • – souvisí přímo s úctou k životu a respektu k člověku s důstojností – ta je základem celé koncepce lidských práv a svobod
 • – problém státní moci – tendence ovládat její členy
 • – jejich historie sahá až do hluboké minulosti lidstva

 

Listina základních práv a svobod

 • – základní ústavní dokument upravující problematiku… ochrany lidských práv a základních svobod
 • Zákon č.2/1993Sb.
 • – skládá se z preambule, má 6 hlav, které obsahují 44 článků
 • – preambule zdůrazňuje uznání neporušitelnosti přirozených práv člověka a práv…
 • – člověk se s nimi rodí, může je svým zásahem změnit
 • – základní lidská práva a svobody všech občanů
 • – právo na život, soukromí, důstojné zacházení, vlastnit majetek, zachování listovního tajemství , právo na víru, právo pohybu, pobytu…

 

Politická práva

 • – svoboda projevu, právo svobodně se sdružovat, pokojně se shromažďovat, volit…
 • – práva národnostních a etnických menšin
 • – hospodářská, sociální a kulturní práva – právo na svobodnou volbu povolání, na ochranu zdraví, na odměnu za práci
 • – právo na soudní a jinou právní ochranu
 • – společná ustanovení

 

Standard č.5 – individuální plánování

Standard č.7 – Stížnosti

 

Standard č.2 – Ochrana práv

 • *deklasuje
 • +- hodnocení a popsání rizik
 • Zdroj: byla na to zvyklá (natáčky), má vlastní
  • zákon o sociálních službách
 • – péče je služba zaměřená na podporu seniorů při činnostech, které sami nezvládnou

 

Hospic

 • – péče o těžce nemocné osoby, umírající a jejich blízké
 • . prognóza cca 6 měsíců
 • – péče o osoby se zdr.postižením je služba na poskytování hygieny, stravy, vzdělávání, výchovu a pomoc při sociální rehabilitaci
 • – fyzické, mentální či duševní
Další podobné materiály na webu: