Trestní právo – maturitní otázka

 

   Otázka: Trestní právo

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Andyy

 

 

–        souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění (trestné činy) proti chráněným společenských a individuálním zájmům

–        tresty = sankce postihující pachatele

–        oblast veřejného práva

 

–       hmotné = materiální

 • normy o podmínkách a způsobech trestání
 • vymezení, co jsou trestné činy, jaké tresty se za ně ukládají (druhy trestů)
 • hlavní pramen – trestní zákon

 

–       procesní = formální

 • normy o zjišťování trestných činů a jejich pachatelů, o soudním trestním řízení, výkonu uložených trestů, popř. ochranných opatření
 • hlavní pramen – trestní řád

–         provinění méně závažná než trestné činy – přestupky

 • neprojednávají je soudy, ale obce (přestupková komise), orgány Policie ČR, státní správy (finanční úřad, živnostenský úřad, …)
 • právní normy o přestupcích a jejich trestání – správní právo (trestné právo správní)
 • přestupkové právo – součást práva správního, nikoli trestního !!! – přesné definice přestupků
 • za přestupky – mírnější sankce – napomenutí, pokuty, zákazy činností, propadnutí věcí
 • dopravní, proti občanskému soužití (neoprávněné osočení z přestupku, vyhrožování, …), proti majetku (přisvojení si cizí věci nalezením, krádež do 5000 (pokud byl ale 3 roky zpět souzen za krádež à trestný čin), …), rušení veřejného pořádku (rušení nočního klidu, zakládání černé skládky, …)
 • pramenem – zákon o přestupcích

 

–       účelem

 • udržování pořádku a bezpečnosti ve státě
 • chrání občany, společnost, stát před pachateli trestné činnosti

 

–       trestný čin

 • závažné, nebezpečné jednání pachatele vůči společnosti
 • řeší soud, který za něj uděluje tresty
 • jednání nebezpečné pro společnost, jehož znaky jsou uvedeny ve zvláštní části trestního zákona

 

–       trestní zákon

 • rozdělen na část obecnou a zvláštní
 • obecná – základní podmínky trestní odpovědnosti a další společná ustanovení týkající se všech druhů trestných činů
 • zvláštní – definováno téměř 200 druhů trestných činů s uvedením trestů

 

–       trestnost

 • vztahuje se na dokonaný čin i na pokus o něj
 • pokus je beztrestný, pokud nebyl čin ukončen proto, že pachatel dobrovolně od jeho dokonání upustil nebo učinil včas oznámení, takže nebezpečí z jeho činu mohlo být odstraněno
 • trestné – pokud byl pokus ukončen, pachatel dělal vše k jeho dokonání, přesto čin zůstal pokusem
 • trestná je i příprava k trestnému činu

 

–        pachatel – fyzická osoba, která trestný čin spáchala sama

 

–       spolupachatelé

 • osoby, které trestný čin spáchaly společným jednáním
 • solidární odpovědnost – spolupachatel je za trestný čin odpovědný tak, jako kdyby jej spáchal sám

 

–       účastníci

 • trestně odpovědni jako pachatelé a spolupachatelé
 • organizátor – ten, kdo trestný čin zorganizoval nebo řídil
 • návodce – ten, kdo pachatele k provedení trestného činu navedl
 • pomocník – ten, kdo poskytl pachateli pomoc – opatření prostředků, odstranění překážek, rada, slib pomoci

 

–        vývojová stádia trestného činu

 • příprava – trestná i když nedošlo ani k pokusu o trestný čin
 • pokus
  • trestnost se vztahuje i na něj
  • beztrestný, pokud čin neukončen – pachatel dobrovolně od jeho dokonání upustil nebo včas upozornil a mohlo být nebezpečí odstraněno
 • dokonaný trestný čin – pokud byl čin dokončen (u znásilnění – i když nedošlo k pohlavnímu styku)

 

–        zvláštní část trestního zákona

 • trestné činy proti republice
  • vyzvědačství
  • hanobení republiky a představitele republiky
  • vlastizrada
  • ohrožení utajované skutečnosti
  • služba v cizím vojsku

 

 • trestné činy hospodářské
  • proti hospodářské soustavě
   • neoprávněné podnikání
   • poškozování spotřebitele
   • proti hospodářské kázni
    • zkreslování údajů hospodářské a obchodní evidence
    • pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě
    • proti měně a daním
     • padělání a pozměňování peněz
     • výroba a držení padělatelského náčiní
     • zkrácení daně
     • proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu
      • nekalá soutěž
      • porušování autorského práva
      • porušování průmyslových práv

 

 • trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
  • útok na veřejného činitele
  • úplatkářství
  • křivé obvinění
  • křivá výpověď svědka

 

 • trestné činy obecně nebezpečné
  • obecné ohrožení
  • ohrožení životního prostředí
  • šíření toxikomanie

 

 • trestné činy hrubě narušující občanské soužití
  • podněcování k národnostní a rasové nenávisti
  • opilství
  • výtržnictví
  • týrání zvířat

 

 • trestné činy proti rodině a mládeži
  • bigamie
  • zanedbání povinné výživy
  • podávání alkoholických nápojů mládeži
  • ohrožování mravní výchovy mládeže

 

 • trestné činy proti životu a zdraví
  • vražda
  • rvačka
  • ublížení na zdraví
  • nedovolené přerušení těhotenství

 

 • trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti
  • omezování osobní svobody
  • vydírání
  • znásilnění
  • loupež ( x krádež!!!) – použití násilí, pohrůžky v úmyslu zmocnit se cizí věci

 

 • trestné činy proti majetku
  • krádež
  • zpronevěra
  • podvod
  • lichva
  • poškozování cizí věci

 

 • trestné činy proti lidskosti
  • genocida
  • podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů
  • válečná krutost

 

 • trestné činy proti brannosti a proti civilní službě
  • maření způsobilosti ke službě
  • neplnění odvodní povinnosti
  • nenastoupení služby v ozbrojených silách

 

 • trestné činy vojenské
  • neuposlechnutí rozkazu
  • zběhnutí
  • porušování povinností strážní služby
  • nesplnění bojového úkolu

 

 • v zákoně uvedené skutkové podstaty vymezují rozsah trestního bezpráví

 

–       tresty a ochranná opatření

 • sankce za vykonání trestného činu

 

 • trestnost činu
  • podle zákona účinného v době, kdy byl trestný čin spáchán
  • podle pozdějšího zákona – pokud je pro pachatele příznivější

 

 • z meze rozpětí sazeb se výše trestů určují s přihlédnutím k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem
  • polehčující – činu upřímně lituje, nahradí způsobenou škodu, vedl řádný život, provinil se poprvé
  • přitěžující – recidiva, brutalita pachatele

 

 • trestné stíhání mladistvých (15 – 18 let) – trestní sazby se snižují na ½

 

 • promlčecí doba
  • podle závažnosti
  • 3 – 20 let
  • promlčením zaniká trestnost činu (u trestního stíhání) x promlčením výkonu trestu – nelze trest vykonat

 

 • cílem
  • náprava pachatele trestné činnosti
  • vést pachatele k řádnému životu
  • bránit pachateli v konání dalších trestných činů
  • chránit společnost před pachateli trestné činnosti

 

 • uvedeny v trestním zákoně

 

 • ochranná opatření
  • ochranné léčení (notoričtí alkoholici)
  • ochranná výchova (mladiství)
  • zabrání věci (pachateli, kterého nelze trestně stíhat nebo odsoudit à věc nemohla propadnout)

 

 • odnětí svobody
  • podmíněné
   • odsouzený trest odpykává na svobodě
   • za méně závažné trestné činy
   • odsouzený musí plnit všechny požadavky
   • žije pod dohledem probačního pracovníka
   • pokud se v podmínce dopustí dalšího trestného činu à trest se mění v nepodmíněný
   • 1 – 5 let
   • pokud je trest do dvou let nepodmíněně – lze zažádat o změnu v podmíněný
  • nepodmíněný
   • běžný – do 15 let
   • výjimečný – 15 – 25 let
   • doživotí
   • trest smrti
    • zrušen 1990
    • pro
     • odstrašující charakter
     • doživotí – finančně pro stát nákladné
     • pozůstalí oběti – mají právo na odplatu
     • udělován nebezpečným pachatelům – jejich likvidace
    • proti
     • demokratické postoje
     • nesouhlasí s lidskými právy
     • justiční omyly
     • nelze brát jako mstu
     • nejde o nápravu
  • typy věznic
   • s dohledem – poprvé souzeni, méně závažný trestný čin, neúmyslné spáchání
   • s dozorem – neúmyslný trestný čin, souzeni vícekrát
   • s ostrahou – závažnější trestní čin, spáchaný úmyslně
   • se zvýšenou ostrahou – odsouzeni k doživotí, úmyslný trestný čin, brutální způsob, recidiva, útěk z vězení, nebezpeční společnosti

 

 • obecně prospěšné práce
  • lze uložit ve výměře od 50 do 400 hodin bezplatných prací – vykonává osobně, pod dohledem pracovníka městského nebo obecního úřadu
  • za trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřekračuje 5 let

 

 • ztráta čestných titulů a vyznamenání
  • odsouzený ztrácí státní vyznamenání, čestná uznání, vědecké a umělecké hodnosti, právo nosit cizozemská vyznamenání a užívat cizozemských čestných titulů

 

 • ztráta vojenské hodnosti – degradace na hodnost vojína

 

 • zákaz činnosti
  • po odpykání tohoto trestu se na člověka pohlíží jako na netrestaného
  • ukládá se v rozmezí 1 – 10 let
  • pachateli, který se dopustil trestného činu v souvislosti s touto činností
  • např. výčepní, který podává alkoholické nápoje mládeži

 

 • propadnutí majetku
  • majitelem se stává stát
  • celý majetek odsouzeného nebo část, kterou určí soud
  • ne věci nezbytně nutné k uspokojení životních potřeb odsouzeného nebo osob, o jejichž výživu nebo výchovu odsouzený pečuje
  • zaniká společné jmění manželů – musí dojít k jeho vypořádání
  • nejtěžší majetkový trest – pachatel odsouzen k výjimečnému trestu nebo nepodmíněnému odnětí svobody za závažný trestný čin, kterým získal nebo se snažil získat majetkový prospěch

 

 • peněžitý trest
  • může být ve splátkách
  • předpoklad, že skutečně zaplatí
  • výměra – 2000 – 5000000 Kč – udělí soud

 

 • propadnutí věci
  • věc užitá nebo určená ke spáchání trestného činu nebo věci, které pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj – např. automobil, …
  • pouze věc náležící pachateli à vlastníkem se stává stát

 

 • vyhoštění
  • může změnit prezident – udělením milosti
  • platí pouze pro cizince (pro ty, kteří nejsou občany ČR)
  • rozsah – 1 – 10 let nebo na dobu neurčitou

 

 • zákaz pobytu
  • vztahuje se na určité místo nebo obvod – např. pokud zde někoho ohrožuje, něco zde poničil, …
  • 1 – 5 let
  • v zájmu ochrany veřejného pořádku

 

–       prominutí trestu

 • = podmínečné propuštění
 • pokud odpykal alespoň ½ trestu
 • zbytek trestu – v podmínce na svobodě – pokud ji poruší à opět nepodmíněně
 • pokud prokáže, že dokáže žít řádný život
 • rozhoduje okresní soud, v jehož lokalitě se daná věznice nachází
 • na základě více posudků

 

–        trestní odpovědnost

 • do 15 let není osoba trestně odpovědná
 • pachatel trestného činu
  • fyzická osoba, která spáchala trestný čin sama
  • dosáhl věkové hranice
  • byl příčetný

 

 • mladší 15 let
  • nemohou být za činy souzeni
  • nesmí být označen za pachatele

 

 • 15 – 18
  • soud pro mládež
  • spáchali provinění
  • mohou být souzeni i odsouzeni
  • nejsou jim uděleny tresty, ale opatření

 

 • opatření
  • výchovná
   • dohled probačního pracovníka
    • rodina, péče – zárukou nápravy à pravidelně dochází pracovník – zkoumá, zda dochází k nápravě
   • probační program
    • probační pracovník kontroluje, zda program plní
    • doškolovací, psychologické poradenství, terapeutické poradenství
    • seznam – Ministerstvo spravedlnosti ČR
    • výchovné povinnosti
     • pokud do této doby nežil v rodině à musí žít s rodiči, zákonným zástupcem, opatrovníkem
     • pokud způsobil škodu – nahradit, odpracovat
    • napomenutí s výstrahou
     • za přítomnosti zákonného zástupce
     • upozornění, poučení o důsledcích, pokud bude dál provádět trestnou činnost
  • ochranná
   • mohou být udělena i mladším 15 let
   • např. vražda, krádež, ublížení na zdraví
   • končí 18. rokem
   • ochranné léčení
   • ochranná výchova
  • trestní
   • pokud rodina není zárukou převýchovy a ani ústav převýchovu nezvládne
   • pro 15 – 18 let
   • obecně prospěšné práce – 50 – 200 hodin
   • zákaz činnosti – 1 – 5 let – nelze zakázat činnost, která je přípravou na budoucí povolání
   • vyhoštění – 5 let – nelze při předpokladu „zpustnutí“ osoby bez kontroly
   • peněžité opatření – 1000 – 500000 Kč – podle toho, zda je schopen platit
   • odnětí svobody – přihlíží se k mnoha okolnostem – nemělo by přesáhnout 5 let, výjimečný trest – 7 let (5 – 10 let)

 

 • upuštění od uložení trestního opatření
  • provinilý lituje svého činu
  • sám usiluje o nápravu
  • porušil právní předpis a prokáže se u něj neznalost předpisu a prostředí, kde vyrůstal, ho k jeho znalosti nevedlo
  • rozhoduje soud

 

–       příčetnost, nepříčetnost

 • pokud příčetný à trestně odpovědný – dokáže vyhodnotit a posoudit své jednání
 • nepříčetný à není trestně odpovědný – v danou chvíli neschopen jednání vyhodnotit – duševně nemocný
 • pokud nepříčetnost zaviním vlastním přičiněním (vliv alkoholu, návykových látek, …) à jsem trestně odpovědný

 

–        okolnosti vylučující trestnost

 • duševní nemoc
 • věk – trestně odpovědný – od 15 let
 • nutná obrana
  • snaha zabránit páchání trestného činu
  • nesmím zabít, ublížit na zdraví
  • posuzuje soud, není totiž přesně klasifikována
  • zbraň smí použít jen příslušník policie, armády
 • krajní nouze – pokud už nic jiného nezbývá
 • oprávněné použití zbraně – policie, armáda

 

–       míra zavinění

 • podle ní soudce určuje trest
 • úmyslný trestný čin – pachatel chtěl zákon porušit
 • nedbalost
  • vědomá – pachatel věděl, že zákon porušuje, ale nepředpokládal, že to bude mít nějaký dopad, následek – např. poruším rychlost v obci a někoho srazím
  • nevědomá – pachatel nevěděl, že porušuje zákon, ale vědět to měl či mohl – např. nevědomky zaviním výbuch plynu, havárii v závodě

 

–        trestní právo procesní

 • hlavní zásady trestního řízení
  • obžalovací
   • trestně stíhán pouze na základě žaloby – musí vypracovat státní zástupce (zastupuje stát)
   • neexistují soukromé žaloby
   • nikdo nesmí být souzen, odsouzen bez žaloby
   • stíhán může být pouze zákonným způsobem, ze zákonných důvodů
   • presumpce neviny – než je uznána vina, musí být na člověka pohlíženo jako na nevinného
   • zásada veřejnosti a ústnosti
    • trestní řízení probíhá veřejně
    • vše, na čem soud staví, musí být nahlas řečeno
   • není veřejný
    • proces s mladistvými
    • nevhodné chování, oblečení
    • vyzrazení státního tajemství
    • x rozsudky obvykle veřejné
    • zásada soudcovské nezávislosti – soudce se řídí pouze zákonem
    • zásada soudní příslušnosti – nikomu nesmí být odňat soudce
    • zásada materiální pravdy – polehčující x přitěžující okolnosti
    • zásada oficiálnosti – na základě žaloby zahájen proces
    • zásada rovnosti – všichni jsou si rovni, mají stejná práva
    • zásada přímosti – vyhází přímo z důkazů, výpovědí

 

–        orgány činné v trestním řízení

 • Policie ČR, vyšetřovatel
 • státní zástupce
 • obhájce
  • zastupuje obviněného
  • z řad advokátů
  • obviněný si ho vybere sám nebo je mu soudem přidělen (= obhájce ex offo)
 • obviněný
  • ten, kterému vyšetřovatel na základě důkazů sdělí, že je obviněn a bude dále stíhán
  • právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které mu jsou kladeny za vinu
  • má právo nevypovídat
  • nesmí být nucen k doznání, výpovědi (šlo by o trestný čin)
 • obžalovaný – když je podána u soudu žaloba
 • odsouzený
  • pokud soud prokáže vinu, vynese rozsudek
  • x může být zproštěn viny
 • svědek
  • povinen mluvit pravdu
  • křivá výpověď – trestný čin
  • nemusí vypovídat, může odmítnout výpověď
   • sám by se vystavil trestnímu stíhání
   • je v příbuzenském vztahu k obžalovanému
   • právo na svědečné právo – finanční náhrada za cestu
   • svědek může vypovídat z jiné místnosti, pokud se nechce setkat s obžalovaným

 

–       vazba

 • uděluje a potvrzuje soudce
 • pokud hrozí nebezpečí útěku obviněného
 • nebezpečí, že bude dál páchat trestnou činnost
 • ovlivňování svědků, maření vyšetřování
 • nezbytně nutná doba, neměla by převyšovat 2 roky
 • závažný trestný čin, výjimečný trest à může překročit dva roky
 • vzetí do vazby předchází zadržení – 48 hodin, pak ho musí propustit
 • propuštění z vazby = náhrada vazby
  • na kauci – finanční částka určená soudem; ne pokud jde o terorismus, brutální vraždu
  • zaručí se důvěryhodná osoba – písemný souhlas

 

–        průběh trestního řízení

 • přípravná fáze
  • shromáždění důkazů
  • zapojena policie, státní zástupce
  • pachatel je obviněn
  • než je vypracována žaloba – pachatel může být ve vazbě nebo zadržen

 

 • předběžné projednávání žaloby
  • začíná podáním žaloby k soudu
  • rozhoduje se, zda je dostačující nebo ne
  • pokud nejsou prokazatelné důkazy, soud může trestní řízení zastavit
 • hlavní líčení
  • soud přezkoumává žalobu, žalobce představí trestný čin, navrhne výši trestu, soudce vše zváží
  • důkazní prostředky
   • výpověď – svědci, obviněný
   • znalecké posudky
   • listinné důkazy
   • obhájce – snaží se dokázat nevinu obžalovaného
   • možnost posledního slova – obviněný či jeho obhájce
   • vynesení rozsudku – o vině x zproštění viny
   • i během hlavního líčení lze zastavit trestní řízení
   • může být také vrácena žaloba
   • zahlazení odsouzení
    • vymažou se trestné činy z trestního rejstříku
    • pro každý trestný čin – jiná doba, po které lze zažádat

 

 • odvolací řízení
  • obžalovaný či zástupce se odvolají à rozsudek nenabude právní moci
  • rozhoduje soud vyššího stupně

 

 • výkon rozhodnutí
  • soud zprostí obvinění
  • potvrdí rozsudek
  • může zvýšit sazbu

 

–        milost – pouze pro jednu osobu, uděluje prezident

–        amnestie – pro skupinu lidí, uděluje prezident a pověřená osoba (obvykle ministr spravedlnosti)
Další podobné materiály na webu: