Trestní právo – maturitní otázka ZSV (3)

 

Otázka: Trestní právo

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Veronika

 

 

 

 

Právo trestní – pojem a prameny práva trestního, pojem trestný čin, druhy trestů a ochranných opatřeních

TRESTNÍ PRÁVO

 • Souhrn právních norem o trestání osob za závažná provinění (trestné činy) proti společenským a individuálním zájmům

 • Patří do oblasti veřejného práva

 • Dělí se na: trestní právo hmotné a procesní

Trestní právo hmotné ( materiální)

 • Obsahuje normy o podmínkách a způsobech trestání

 • Hlavním pramenem trestního práva hmotného je trestní zákoník

Trestní právo procesní (formální)

 • Obsahuje normy o zjišťování trestných činů a jejich pachatelů a o soudním trestním řízení

 • Provinění méně závažná se nazývají přestupky – právní normy o přestupcích patří do odvětví správního práva a někdy se nazývají trestní právo správní

 • Hlavním pramenem trestního práva správního je zákon o přestupcích

TRESTNÝ ČIN

 • Trestné činy jsou protiprávní činy, jejichž druhy jsou uvedeny ve zvláštní části trestního zákona

 • Dělí se na přečiny a zločiny

Přečiny

 • Jsou všechny trestné činy nedbalostní a z úmyslných pouze takové, na něž je stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let

Zločiny

 • Jsou všechny ostatní (závažnější) trestné činy

TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Soudy mohou ukládat pachatelům za trestné činy 12 druhů trestů:

 1. Odnětí svobody – nejvýše se ukládá n 20 let, výjimečný trest až na 30 let nebo doživotí

 2. Domácí vězení – lze uložit za přečin až na 2 léta

 3. Obecně prospěšné práce – ukládá se od 50 do 300 hodin

 4. Propadnutí majetku

 5. Peněžitý trest

 6. Propadnutí věci – týká se věci užité nebo určené ke spáchání trestného činu

 7. Zákaz činnosti

 8. Zákaz pobytu

 9. Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

 10. Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání

 11. Ztráta vojenské hodnosti – znamená degradaci na hodnost vojína

 12. Vyhoštění z území České republiky – lze uložit pouze cizinci

 


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: