Trestní právo – maturitní otázka (6)

 

   Otázka: Trestní právo

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Markéta Karlová

 

 

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.

Trestní právo je součástí právního řádu příslušného státu. Spolu s právem ústavním správním se řadí mezi obory práva veřejného.

Trestní právo má také funkci preventivní a výchovnou a také pomáhá předcházet spáchání trestného činu.

 

Základní dělení :
a) HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO – (definice, pojmy, v trestním zákoníku)
b) PROCESNÍ TRESTNÍ PRÁVO – (fáze zajišťování trestního činu,  trestního řízení a chování, proces je před soudem.
– např. : zkrácení činu, prominutí činu, v trestním řádu)

Orgány : policie, soud,
Prameny : a) Trestní zákoník (hmotné trestní právo)  b) Trestní řád (procesní trestní právo)

 

HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO = konkrétně vyjádřeno v trestním zákoníku, který stanoví, co je trestný čin, jaké jsou jeho zákonné náležitosti a určuje tresty, které mohou být pachateli uloženy.

1) TRESTNÉ ČINY = činy, které jsou závažná provinění právního řádu a řeší se podle Práva . = činy, které jsou nebezpečné pro společnost, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoníku.

 • dokonané činy (úmyslně)
  • nedokonané trestní činy (pokus o spáchání trestného činu)
  • příprava trestního činu

 

a) PŘEČIN = • z nedbalosti = ublížení na zdraví z nedbalosti
úmyslné trestní činy = podvody

 • Maximální sazba odnětí svobody 5 let
 • Méně závažné trestní činy

 

b) ZLOČIN = úmyslný trestní čin
– Maximální sazba odnětí svobody 10 let (5+)
LOUPEŽ = s násilím
• KRÁDĚŽ = bez násilí

 

c) ZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ TRESTNÍ ČINY = úmyslný trestní čin
– Maximální sazba odnětí svobody nad 15 let = nejvyšší možný trest
(vyjimečné tresty 25 let nebo doživotí)
– Vražda

 

2) PŘESTUPKY = méně závažná provinění a řeší se podle správního řízení.

 • neprojednávají se soudy
  • projednávají je obce, policie nebo jiné správní orgány
  mírnější sankce než u trestních činů = pokuty (drobné krádeže do 5000 Kč)
  • nezapisují se – rušení nočního klidu
  • zapisují se – dopravní přestupky

 

CHOVÁNÍ NEBEZPEČNÉ PRO SPOLEČNOST

– znaky jsou uvedené v trestním zákoníku a označují se jako skutková podstata trestního činu.
– loupeže, krádeže, falšování dokladů, podvody
– poškozování životního prostředí
– šíření falešné zprávy

 

SKUTKOVÁ PODSTATA TRESTNÉHO ČINU

 • OBJEKT = chráněný zájem, hodnota (zdraví, život, majetek)
  – bezpečnost státu
 • OBJEKTIVNÍ STRÁNKA = definuje způsob spáchání trestného činu a jeho následky (místo, čas)
  – výtržnictví – veřejně
 • SUBJEKT = osoba, která páchá trestní činnost, která je trestně odpovědná.
  – Fyzické osoby musí být příčetní v době páchání trestního činu
  – Musí být starší 15 let
  Mladiství → 15 – 18 let → jsou trestně odpovědní a jsou stíháni.
  tresty jsou poloviční nebo jsou alternativní testy
 • SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA = vnitřní stránka pachatele
  – zda chtěl trestní čin spáchat, či nikoliv
  – úmysl či nikoliv →  NEDBALOST

 

 1. NEDBALOST VĚDOMÁ = sednu si za volant, vím, že jsem před jízdou vypila dvě piva, ale doufám, že nespáchám např. dopravní nehodu a nikdo se o mým přestupku nedozví.
 2. NEDBALOST NEVĚDOMÁ = nemohl jsem vědět, že se něčeho zúčastním.

 

OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ TRESTNOST
– Spáchám trestní čin, ale nebudu stíhán :
1) Okolnost – Hranice 15 let

2)  Nepříčetnost ( posoudí soudní znalec, soudní psycholog)
– lidé s duševní chorobou, schizofrenici
3)  Nutná obrana = odvracení útoku na chráněný zájem
pravidla : – Když mě někdo napadne, můžu však pomoci i někomu, komu jde o život
– obrana musí být přiměřená danému útoku
– když pachatel přestane útočit, my musíme přestat také

4)  Krajní nouze = Jsem si vědom, že páchám trestní čin, ale je to důležitější, než zákon.
– odvézt těhotnou ženu do nemocnice v případě požití alkoholu před jízdou
– Když jde někomu o život

5) Přípustné riziko = vykonání činnosti, kterou je ohrožen nějaký zájem
– lékaři ( amputace nohy )
– automobiloví závodníci

6) Svolení poškozeného – člověk, který bude poškozen,  s tím souhlasí – povolení k operaci, potratu – nevztahuje se k eutanazii

7) Oprávněné použití zbraně – týká se složek, které k tomu mají oprávnění (vojsko, policie)

 

STÁDIA TRESTNÉHO ČINU

1) Pojetí úmyslu trestného činu

2) Příprava trestného činu
– opatřuji zbraň, scháním lidi
– už může být trestná
-trestná u zvlášť závažných trestních činů
– seskupení materiálu

3) Pokus o spáchání trestního činu
– Jednání, které jednoznačně směřuje k dokonání trestného činu.

4) Dokonání trestného činu
– naplnění skutkové podstaty trestního činu

 

OSOBY STÁDIA TRESTNÍHO ČINU

PACHATEL :  fyzická osoba, která sama spáchala trestný čin
SPOLUPACHATEL :  podílí se na páchání; podíl páchání se hodnotí , každý je souzen za sebe
ORGANIZÁTOR :  celý trestný čin organizuje; těžší tresty, u zvlášť závažných trestních činů
NÁVODCE :  úmyslně v jiném člověku vzbudí snahu spáchat trestný čin –
PROVOKATÉR : rýpe a provokuje k spáchání trestního činu
POMOCNÍK :  umožňuje spáchání TČ (odstraňuje překážky, hledá oběti, schání prostředky)

PROMLČENÍ TRESTNÍHO ČINU =  trestný čin byl spáchán, ale pachatel nebyl zjištěn a není po něm zahájeno stíhání – promlčecí doba je podle závažnosti – u nejtěžších trestných činů je 20 let

 

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ – ZVLÁŠTNÍ ČÁST  (v trestním zákoníku)
– obsahem zvláštní části trestního práva jsou definice jednotlivých trestných činů
– obsahuje 13 hlav
TČ proti životu a zdraví, TČ proti svobodě a ochraně osobnosti, TČ proti lidské důstojnosti a sexuální oblasti, TČ proti rodině a dětem, TČ proti majetku, TČ hospodářské, TČ obecně nebezpečné, TČ proti životnímu prostředí, TČ proti České Republice či jinému státu, TČ proti proti pořádku ve věcech veřejných, TČ proti branné povinnosti , TČ proti vojenské povinnosti, TČ proti proti lidskosti, míru a válečné

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ
= vražda, zabití, usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti ..

TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A OCHRANĚ OSOBNOSTI
= zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupež, braní rukojmí, vydíraní, porušování domovní svobody, poškození cizích práv…

TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI A SEXUÁLNÍ OBLASTI
= znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, incest, šíření pornografie…

TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ
= obecné ohrožení z nedbalosti, ohrožení pod vlivem návykové látky, výroba drog, distribuce drog …

TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH
= násilí proti úřední osobě, zněužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplácení, pohrdání soudem, křivé obvinění, křivá výpověď, výtržnictví, schvalování trestného činu,  neoznámení trestného činu…

 

TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ

ÚČEL = prevence, napravení, zamezení opakování a ochrana okolí
– trest by měl být spravedlivý a přiměřený a neměl by jím trpět nikdo jiný než pachatel

 

 DRUHY TRESTŮ ODNĚTÍ SVOBODY
• NEPODMÍNĚNÝ– nejtěžší trest, většinou poslední varianta
-udělován, když už není jiný způsob

TYPY VĚZNIC
1) DOHLED -volný režim, vlastní oděv, vychovatelé
2) DOZOR -dozorci i vychovatelé
3) S OSTRAHOU  – na zámek, omezení pohybu, vězní oděv
4)SE ZVÝŠENOU OSTRAHOU  – ozbrojení strážci, věže, omezený pohyb (např.: Valdice)

V polovině doby trestu lze požádat o podmíněné propuštění – rozhoduje soud

PODMÍNĚNÝ – soud uloží odnětí svobody, ale odloží to pod podmínkou, že obžalovaný se bude chovat vzorně a bude plnit podmínku po stanovenou dobu
– přihllíží se k pachateli, trestnému činu a rodinné situaci – zkušební doba 1-5 let

PODMÍNĚNÉ ODNĚTÍ SVOBODY S DOHLEDEM – stejný princip jako odnětí svobody s tím, že musí obžalovaný někam pravidelně docházet (odvykací programy…)

VYJIMEČNÉ ODNĚTÍ SVOBODY – mizivá náprava pachatele; zločin proveden proti dětem, rasová pohnutka…
– na 20-35let nebo doživotí

 

ALTERNATIVNÍ TRESTY

• DOMÁCÍ VĚZENÍ
• OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
• PROPADNUTÍ MAJETKU
– nejvyšší majetkový trest, který lze udělit
– jen u zvlášť závažných zločinů (např.: obrovské daňové úniky)
• PENĚŽITÝ TREST  – pokud lze spáchanou škodu vyřešit penězmi – často ukládané mladistvím
• ZÁKAZ ČINNOSTI NEBO FUNKCE V OBORU
• ZÁKAZ POBYTU
• ZÁKAZ VSTUPU NA KULTURNÍ AKCE
• ZTRÁTA ČESTNÝCH TITULŮ NEBO VOJENSKÉ HODNOSTI
• VYHOŠTĚNÍ ZE ZEMĚ (netýká se občanů)

 

OCHRANNÁ OPATŘENÍ

– možné ukládat trestně odpovědným osobám, nepříčetným nebo i dětem

ochranné léčení
zabezpečovací detence (pro nepřizpůsobivé pachatele)
ochranná výchova (mladiství i mladší – do 18; účelem je napravit nevhodnou výchovu)
zabrání věci (kterou by mohla být páchána další trestná činnost)

 

 

PROCESNÍ TRESTNÍ PRÁVO

– zabývá se souvislostmi okolo vyšetřování, souzení, odsouzení a výkonu trestu
– stanovuje i pravidla a podmínky, kterými se účastníci trestního řízení musí řídit
– PRAMENY : trestní řád (= Zákon o trestním řízení) a trestní zákoník
CÍL  : stanovit pravidla, upravit postup orgánů a spravedlivé potrestnání pachatele zásady

 

ZÁSADA ZÁKONNOSTI– pachatel je stíhán jen ze zákonných důvodů
– co je trestné stanovuje zákon• PRESUNKCE NEVINY
– dokud soud nestanoví vinu, na obžalovaného se hledí jako na nevinného
– obžalovaný nemusí svou nevinu prokazovat, ale státní zástupce vinu prokázat musí, a to bez pochyb (i v případě, že se přizná) • OBJEKTIVNOST A NESTRANNOST
 • VYHLEDÁVACÍ ZÁSADY – orgány činné v trestním řízení jsou povinny vyhledávat všechny okolnosti související s trestným činem (shromažďuje důkazy pro i proti pachateli)
ZÁSADA VEŘEJNOSTI – trestní věci se projednávají tak, aby to mohla sledovat veřejnost – jsou zákonem ustanovené situace, kdy je veřejnost vyloučena – státní tajemství, činy spáchané na děti, u mladistvých, nebezpečný pachatel
PRÁVO OBŽALOVANÉHO NA OBHAJOBU – obhájce je stanoven při činech s trestem odnětí svobody na 5+ let

 

SUBJEKTY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

ORGÁNY ČINNÉ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ – soud, policie, státní zastupitelství
• OBŽALOVANÝ– nejprve je to podezřelý a po získání důkazů je trestně stíhaný a stává se z něj obviněný
– po sepsání obžaloby se stává obžalovaným – pokud se při řízení před soudem rozhodne o jeho vině, stává se odsouzeným (jinak obecně „pachatel“)
• OBHÁJCE (advokát)
• POŠKOZENÝ
• PROBAČNÍ ÚŘEDNÍCI
• SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI (pokud jde o mládež)
• SVĚDCI
• SOUDNÍ ZNALCI
• TLUMOČNÍCI

 

STÁDIA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ  

Orgány trestního řízení : soud, státní zastupitelství (podává jménem státu obžalobu), vyšetřovatelé (policie)

1. PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ –  shromažďují se informace o okolnostech spáchání trestného činu a možných pachatelích
– pokud se o spáchání nezjistí dostatek informací, řízení se zastavuje
– dohled nad shromažďováním (prováděné policií) má státní zástupce, který pak na obviněného      podává obžalobu
– žaloba se podává místně určenému soudu, tam, kde dojde k činu

OKRESNÍ SOUD = soud první instance
MĚSTSKÉ SOUDY = ve větších městech
KRAJSKÉ SOUDY = berou se jako odvolací

OBVINĚNÝ  • má právo nevypovídat,
•nemůže být nucen,
•má právo vyjadřovat se ke všem skutečnostem a může navrhovat důkazy

OBHÁJCE – pokud je – •chrání klienta
nesmí uvádět přitěžující okolnosti
má právo mlčet a hledá důkazy ve prospěch svého klienta
nutná obhajoba (obhájce je povinný) – pachatel ve vazbě, mladiství, uprchlý, omezená způsobilost
obhájce ex offo = státem přidělený obhájce

– pachatel i svědek mohou být zadrženi, předvoláni nebo předvedeni – po obvinění pachatele už je vydán příkaz k zatčení

VAZBA = dočasné opatření navržené státním zástupcem a rozhodnuté soudem
– při riziku, že pachatel uprchne nebo zničí důkazy, nebo je pachatel nebezpečný – max. na 3 měsíce; po uplynutí se opět zkoumá situace a pokud okolnosti o vzetí do vazby pominuly, je povinnost ho vydat na svobodu
– obviněný většinou ve vazbě dává žádost o propuštění – nevinný žádá o odškodnění

 

2. PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY – probíhá mimo věřejnost – soud zvažuje věchny důkazy, zda to stačí k soudnímu řízení
– pokud ne, obnoví šetření nebo to ukončí
– pokud ano, dochází k hlavnímu líčení

 

 1. HLAVNÍ LÍČENÍ– rozhoduje se o vině a výši trestu
  dvě strany : ŽALOVANÁ a ŽALUJÍCÍ
  – státní zástupce podává obžalobu, kvalifikuje trestný čin a výši trestu
  – čtou se svědecké výpovědi a znalecké posudky, prokazují se všechny důkazy a svědci jsou povinni pravdivě vypovědět V ČR SE SOUDÍ DVĚMA ZPŮSOBY
  1) samosoudce (je tam senát; max. 5 let)
  2) soudci – soudce vynese rozsudek, druh a výši trestu
  – soudce může obžalovaného zbavit viny pro nedostatek důkazů 4. ODVOLACÍ ŘÍZENÍ  – obě strany se mohou proti rozsudku odvolat
  – lhůta odvolání je 8 dnů a odvolání musí být odůvodněno
  – soudce rozsudek potvrdí nebo změní (zvýšení/snížení trestu)
  – při dalším rozsudku se lze také odvolat – mimořádné opravné prostředky
  – pokud je rozsudek odvolán, nenabývá platnosti, ale je-li pachatel ve vazbě, zůstává tam 5. VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ – výkon trestu
 • Uložené tresty se ukládají do Rejstříku trestů, který vede Nejvyšší státní zastupitelství v Praze.
 • Justiční omyl = případ nespravedlivého postihu
Další podobné materiály na webu: