Ústavní právo – maturitní otázka (2)

právo

 

   Otázka: Ústavní právo

   Předmět: Právo, Společenské vědy

   Přidal(a): johny

 

 

ÚSTAVNÍ PRÁVO

 • = soubor právních norem upravující všechny právní vztahy ve státě, zejména základní práva a svobody občanů, uspořádání státu a rozdělení státní moci a její výkon

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA =  Ústava ČR a ústavní zákony

 

ÚSTAVY

 • Rigidní (tuhé) = pro její přijímání je stanoven zvláštní postup, pro přijetí nestačí nadpoloviční většina a je za potřeba i přítomnost většiny poslanců
 • Flexibilní = zvláštní postup se nevyžaduje

 

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

 • schválena parlamentem dne 16.12. 1992
 • vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb., účinnosti nabyla 1.1. 1993
 • rigidní, součástí je i Listina základních práv a svobod
 • = hlavní pramen ústavního práva
 • změna nebo doplnění jen ústavním zákonem
 • o soulad s ústavou a ostatními zákony předpisy dbá ústavní soud

 

Ústavní pořádek v ČR = Ústava ČR, Listina zák. práv a svobod, ústavní zákony

+  ústavní zákony Československé republiky, Federálního shromáždění federální Československé socialistické republiky a české národní rady.

 

Ústava je uvozena

 • Preambulí (úvodní prohlášení), obsah = 8 hlav = 113 článků
 • Preambule = prohlášení o věrnosti občanů Čech, Moravy a Slezska tradicím dávné státnosti zemí České koruny

 

Základní ustanovení v ústavě

 • Česká republika = svrchovaný, jednotný a demokratický stát
 • Moc zákonodárná, výkonná a soudní + připouští se možnost referenda, musí to být v souladu s ústavním zákonem
 • Každý člověk může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá
 • Nikdo nesmí být zbaven bez své vůle státního občanství
 • Území české republiky tvoří nedílný celek, státní hranice se mohou měnit je úst.zák
 • m. Praha
 • Státní symboly
 • Území ČR se člení na kraje a obce, které vykonávají přenesenou nebo samostatnou působnost, včele stojí volené zastupitelstvo, které je voleno na dobu 4 let

 

MOC ZÁKONODÁRNÁ = demokratická moc ve státě

 

PARLAMENT ČR

2 komory – poslanecká sněmovna + senát

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

 • 200 poslanců, voleni na 4 roky
  • voleni systémem poměrného zastoupení = voliči odevzdávají hlasy pro politické strany (nikoliv pro kandidáty), poměrem získaných hlasů se určuje počet mandátů pro každou politickou stranu, zákonná hranice 5%
 • Aktivní volební právo = právo volit, 18+, občan ČR, způsobilost k právům a povinnostem
 • Pasivní volební právo = být zvolen, 21+, občan ČR, způsobilost k právům a povinnostem, složení slibu věrnosti ČR
 • Poslanecká sněmovna může být rozpuštěna prezidentem ČR

 

SENÁT ČR

 • 81 senátorů, voleni na 6 let
 • volby do senátu se konají každé 2 roky
  • voleni systémem většinovým = voliči volí jednotlivé kandidáty, zvolen je kandidát, který v příslušném obvodu získal nejvíce hlasů
 • Senátor = kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů
  • v případě že je žádný kandidát nezískal, koná se druhé kolo voleb šestý den po ukončení hlasování a utkají se dva kandidáti, kteří byli na prvních dvou místech – vítěz je pak ten, který získá více hlasů
 • Aktivní volební právo = volit, 18+, občan ČR, způsobilost k právům a povinnostem
 • Pasivní právo = právo být volen, 40+, občan ČR, způsobilost k právům a povinnostem, složení slibu věrnosti ČR
 • Nemůže být rozpuštěn – pokud by bylo nutné přijmout zákonné opatření zastupuje PS, na návrh vlády, PS opatření schválí na prvním zasedáním

 

 • Zasedání obou komor jsou stálá, mohou být přerušována usnesením. Schůze PS a S jsou veřejnosti přístupné, pokud nestanoví zákon jinak (projednávání státního tajemství v oblasti hospodářství, ekonomiky…)

 

POSLANECKÁ IMUNITA

 • Poslanci + senátoři vykonávají svůj mandát osobně, v souladu se svým slibem
 • nejsou povinni respektovat rozhodnutí své strany, rozhodují se sami
 • imunita = nemohou být trestně stíháni, pokud k tomu nedá souhlas ta komora Parlamentu, jejíž jsou členy
 • interpelace = právo klást otázky, povinnost odpovědět do 30 dnů

 

LEGISLATIVNÍ PROCES

 • Iniciativa = hlavním úkolem Parlamentu jako nejvyššího zákonodárného orgánu je projednávání a přijímání zákonů = legislativní činnost
  • oprávněni poslanci, skupiny poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávního celku – kraj
  • návrh podává PS => předložení vládě => vyjádření, pokud schválí postoupí Senátu ten návrh schválí, zamítne nebo se jím nezabývá, zamítne-li návrh zákona, vrátí jej PS se svými pozměňovacími návrhy => PS hlasuje o návrhu zákona znovu a jest-li že ho schválí nadpoloviční většina je přijat => přijatý návrh je předložený prezidentu republiky => schválí nebo vrátí přijatý zákon do 15 dnů ode de dne, kdy mu byl podstoupen => PS hlasuje znovu – nadpoloviční většina = zákon přijat
 • Prezident nemá právo vracet ústavní zákony
 • zákon podepíše prezident republiky, předseda vlády a předseda PS. Nabývá platnosti v den, kdy je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČR.
 • stejný legislativní postup platí i při schvalování mezinárodních smluv!

 

Hlasování v parlamentu

 • Hlasování probíhá pokud je přítomna alespoň 1/3 poslanců
 • K přijetí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny
 • U ústavních zákonů a přijetí mezinárodních smluv je potřeba přítomnost většiny

 

MOC VÝKONNÁ

 • Prezident republiky + vláda + státní zastupitelství

 

PREZIDENT ČR

 • hlava státu, ze své funkce není nikomu odpovědný
 • nesmí být zadržen, stíhám pro přestupek nebo trestný čin
  • pouze na základě žaloby Senátu stíhán před Ústavním soudem pro velezradu = jediný trest je zbavení funkce prezidenta a způsobilost ji znovu nabýt
 • může se svého úřadu vzdát, nemůže být odvolán
 • pokud se úřad prezidenta uvolní smrtí, odevzdáním úřadu nebo se PS a S usnese, že nemůže z vážních důvodů vykonávat funkci (zejména pro nemoc), funkce se rozdělí mezi předsedu vlády a PS(předsedovi S je-li v té době rozpuštěna PS)
  • rozdělení pravomocí vymezuje Ústava

 

PRAVOMOCI

 • zastupuje stát navenek, jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády
 • svolává zasedání PS, rozpouští PS
 • sjednává mezinárodní vlády, pokud jednání nepodstoupí PS
 • vrchní velitel ozbrojených sil, jmenuje a povyšuje generály
 • jmenuje: soudce, nejvyšší představitele Bankovní rady České národní banky a Nejvyššího kontrolního úřadu, pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí ČR, přijímá vedoucí zahraničních zastupitelských misí
 • právo účastnit se zasedání PS a S, kdykoliv požádá musí mu být uděleno slovo
 • uděluje amnestii a abolici (zrušení trest. stíhání)

 

VOLBA PREZIDENTA

 • právo být volen, 40+, občan ČR, způsobilost k právům a povinnostem, složení slibu věrnosti ČR
 • návrh na zvolení deseti senátorů nebo dvaceti poslanců, navržen někým – podpora veřejnosti 50.000 platných hlasů
 • přímý volební systém – absolutně většinový
  • kolo všichni, pokud není nadpoloviční většina = 2. kolo dva kandidáti s největším počtem hlasů pokud ani tehdy není nadpoloviční většina = losování

 

VLÁDA

 • Předseda + místopředseda + ministři
  • jsou jmenováni do funkce prezidentem, skládají Ústavou předepsaný slib
 • vrcholný kolektivní orgán moci výkonné
 • řídí a kontroluje státní administrativní aparát
 • za své činy odpovědná PS, ta ji může odhlasovat nedůvěru = vláda podá demisi prezidentu

 

MINISTŘI

 • řídí jednotlivá odvětví a starají se o svůj resort
 • stojí v čele ministerstev, které jsou zřízena zákonem
 • vydávají vyhlášky, platnost = uveřejnění ve Sbírce zákonů

 

STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

 • zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení

 

MOC SOUDNÍ

 • moc nezávislá, soudy nejsou nikomu odpovědné ze své činnosti
 • při poskytování ochrany právům občanům a dalším subjektům v občanskoprávním řízení

 

SOUDCE Z POVOLÁNÍ

 • nemůže být zároveň poslancem nebo senátorem, aby byla zaručena nezávislost soudcovské funkce
 • bezúhonná osoba starší 30 let, ukončené vysokoškolské právnické vzdělání, praxe justičního čekatele a složil odbornou justiční zkoušku
 • jmenován prezidentem republiky na dobu neurčitou
 • při rozhodnutí omezen pouze zákonem

 

SOUSTAVA SOUDŮ

 • Ústavní soud České republiky – zvláštní postavení, nezávislý orgán ochrany ústavy
 • Nejvyšší soud
 • Nejvyšší správní soud
 • Vrchní soudy
 • Krajské soudy
 • Okresní soudy
Další podobné materiály na webu: