Verbální komunikace – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Verbální komunikace

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Zuzana Zajícová

 

 

 

Verbální komunikace

– výklad průvodce rozlišujeme z hlediska obsahu a formy

 

1) Z HLEDISKA OBSAHU

– výklad by měl být:

 • vědecky pravdivý – informace musí být v souladu s novými poznatky, nikdy nepoužívat zastaralé informace
 • poučný – účastníci by se měli dozvědět něco nového, ale používat pouze důležité informace
 • výchovný – má neformální podobu – chování v církevních památkách
 • ohleduplný – k věkovým skupinám, k menšinám, ke zdravotně postiženým
 • zajímavý – používat srovnání nebo souvislostí (více, kdy se něco jiného dělo), používat údaje k danému segmentu
 • pestrý – nevšední zajímavosti, používat historická data a současnost
 • získávající – měl by nás nadchnout

 

2) Z HLEDISKA FORMY

– výklad by měl být:

 • jazykově správný – spisovná čeština, správná slovní zásoba, nepřípustný je dialekt, správná výslovnost
 • terminologicky přesný
 • kultivovaný – správná stylistická forma, mluvíme správně zejména v muzeích a galeriích
 • zřetelný – zejména v oblasti hlasitosti, melodičnosti, intonace a v rychlosti mluveného slova, i možností využití technických prostředků – mikrofonů, vždy je důležité na konkrétní situaci
 • srozumitelný a přístupný – výklad je vhodný pro všechny segmenty bez ohledu na vzdělání a věk
 • přehledný – k tomuto se využívají excerpční lístky, které mají přesnou strukturu
 • stručnost a přiměřenost výkladu – vždy se musí reagovat na konkrétní akustické a přírodní podmínky (déšť, oprava silnice)
 • názorný – doplnění výkladu o zvukové, obrazové dokumenty
 • zábavný – zařazení vtipných událostí do výkladu

 

Příprava průvodce na akci

1) PŘIDĚLENÍ ZÁJEZDU

– průvodci je písemnou či ústní dohodou zadán konkrétní zájezd, musí mít dostateční informace

 • katalogové číslo zájezdu
 • služební program (kde se bydlí, jí, kontakty)
 • počet účastníků + struktura účastníků

– s průvodcem je sepsána DPČ (dohoda o provedení činnosti), DPP (dohoda o provedení práce)

– někdy CK dá průvodci cestovní materiály a pomůcky

– informační minimum

 

2) PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA

– věková skupina

– skupina se společnými zájmy či nestejnorodá skupina

– segment účastníků

– podle seznamu účastníků si můžeme připravit zasedací pořádek

– je kožné si připravit ubytovací rozdělovníky

 

3) CHRONOLOGICKÁ PŘÍPRAVA

– itinerář nebo harmonogram zájezdu

– itinerář a harmonogram zájezdu předá CK

– z toho si průvodce vypravuje pracovní deník

– pracovní deník obsahuje

 • datum a den v týdnu
 • pracovní den nebo svátek
 • konající se slavnosti, trhy

– harmonogram zájezdu – přesný časový rozvrh označuje se jako itinerář trasy

Den Km/celkem Km/den Odjezd Příjezd Z Do poznámka
9.8. 1254 400 8.00 10.30 Sušice, nábř. Praha, Holeš.

– konkrétní podoba itineráře může být různá

 

4) TOPOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA

– zahrnuje excerpční lístky

 

Pracovní agenda průvodce

– skládá se z povinností průvodce před zájezdem, během, po

a) povinnosti před zájezdem – převzetí zájezdu – kontakty na dodavatele služeb, informace o

účastnících, finanční hotovost, plán zájezdu, doklady, potřebné pomůcky

b) povinnosti během zájezdu

– pokyny pro přidělený zájezd se musí striktně dodržovat

– veškerou vydanou finanční hotovost musí průvodce na konci zájezdu vyúčtovat

(jedná se zejména o jízdenky, letenky, trajektové lístky, platby za parkovné nebo jiné místní poplatky)

– v případě nevyužití jízdenky si průvodce požádá o potvrzení o nepoužitých ceninách

– péče o účastníky – profesionální chování průvodce viz modelové situace

 

S touto otázkou souvisí: Neverbální komunikace
Další podobné materiály na webu: