Vývoj výchovy od pravěku – maturitní otázka ZSV

 

Otázka: Vývoj výchovy od pravěku

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): jakty

 

 

 

 

PRAVĚK

 • Výchova pokusem a omylem

 • Chlapci a dívky se vychovávali jinak

→ chlapci lovit a chránit

→ dívky udržovat oheň, sbírat plody

 • Učení hrou

 • Žádné tresty

 • Na konci tohoto období (pravěku) přestávají kočovat → přenášení zkušeností z generace na generaci

 • Diferenciace rolí – ne všichni dělají totéž, objevují se privilegovaní

 • Výchova je spojena s vírou – rituály (zkoušky dospělosti,…)

 • Poprvé se projevuje instituce učitele – šaman, který přenáší vědomosti a informace vybraným „žákům“.

 • Edukační proces – zkoušky (přirozený důsledek → zkusíš → zvládneš nebo nezvládneš)

STAROVĚK

Mezopotámie, Egypt, Čína, Indie

 • Dochází k rozdělení obyvatelstva do vrstev podle majetku → tím vznikají rozdíly ve výchově

 • Dům tabulek (Mezopotámie) – vzdělávací instituce

 • Vynález písma (obrázkové, později písmové)

 • Největší váhu ve vzdělávacím procesu bylo náboženství. Až na dalším místě bylo počítání, čtení a psaní

 • Způsob vyučování spočíval na drilování a tresty

 • Vznikají chrámové (duchovní) školy

 • Vojenská a úřednická výchova

 • Vzdělávání patřilo pouze mužům

STAROVĚK

Řecko

Sparta – vojenský stát → vyspělé zemědělství, vzdělání – tělesná stránka

Athény – kulturní stát → obchodní stát, rozvinuté řemeslo, vyspělejší vzdělání na více stránek člověka – rozumová složka, umění a estetika

 • Ve Spartě se uplatňovala koedukace (vzdělávání obou pohlaví), v Athénách se vzdělávali pouze chlapci

 • Víra má velký vliv

 • Plnoprávný občan ve Spartě byl ve třiceti letech, v Athénách již ve dvaceti letech

 • Kalokaghatia – ideál

 • V tomto období probíhá veliký rozvoj filozofie (Sokrates)

 • V Athénách se vyučovalo – psaní, počítání, čtení, umění (hra na nástroj, zpěv, tanec), víra a pohybová výchova

 • Vojenská výchova v Athénách probíhala pouze dva roky

 • PAIDAGOGOS – otrok, který doprovázel děti do školy, většinou byl vzdělaný – pomáhal dětem s úkoly,…

 • Sofisté – soukromí učitelé, byli svobodní, filozofovali, učili starší děti – rétoriku, právo, přírodní vědy, dělali výklady

 • Sokrates – snaží se zaměřit na objektivní pravdu, odklání se od vesmíru, ale zaměřuje se k člověku

STŘEDOVĚK

 • Rozpad Římské říše, zrovnoprávnění a šíření křesťanství (313) – nositelka vzdělání

 • Církevní výchova jen pro muže

 • Šlechta poskytovala vzdělání všem, ale mezi způsob a jak dlouho výchova trvala, byl velký rozdíl

Muži → soukromí učitelé

→ posíláni na panství

Ženy → zůstávali doma – učili se vyšívat, příst, zpívat, náboženství

 • Do 10 let – základní vzdělání – náboženství, poslušnost

 • V 10 letech byli posílání na jiné panství

 • Do 14 let – pážecí výchova

Bohatší → panošové

Chudší → zbrojnošové

 • Sedmero rytířských cností, umění – náboženství, střelba, jezdectví, hudba (tanec, hra na nástroj, poezie), plavání, šer, hra dámy

 • Po pážecí výchově se vraceli zpět na svá panství (cca ve 21 letech)

 • Začala se poskytovat institucionální vzdělání – kláštery

 • Klášterní školy, katedrální školy (při biskupství)

 • Mnohem později vznikají farní školy

 • Sedmero svobodných umění

  • Trivium – rétorika, dialektika, dramatika

  • Kvadrivium – aritmetika, geometrie, astronomie, muzika + náboženství a latina

 • Vzniká měšťanská výchova

  • Náboženství, sedmero svobodných řemesel (zemědělství, obchod, lov, lodní doprava, zbrojířství, lékařství)

  • Začali vyučovat v mateřském jazyce

Vznikají první univerzity

 • První univerzity po Evropě:

  • r. 1088 Bologna (Itálie)

  • r. 1150 Sorbona (Paříž)

  • r. 1167 Oxford (Anglie)

  • r. 1175 Modena (Itálie)

  • r. 1209 Cambridge (Anglie)

  • r. 1212 Salamanca (Španělsko)

 • Praha ve 14. Století měla 20 tisíc obyvatel, Brno 8 tisíc, ale nízký počet gramotných

 • 23. Ledna 1347 papežská bulla umožňuje v Praze zřídit univerzitu, která vzniká 1348 jako Pražská univerzita, měla 4 fakulty: artistickou, teologickou, lékařskou a právnickou. Udílí tituly bakaláře, mistra a doktora

 • Artistická má charakter přípravný pro další studium, trvá 1,5 až 2 roky

 • r. 1366 je založena Karlova kolej – celibát pro 12 mistrů Sedmera svobodných umění (Carolinum)

 • V r. 1409 přináší Dekret Kutnohorský volební práva Němců v poměru 3:1, což vyvolalo nevoli např. u Mistra Jana Husa

 • Další středoevropské univerzity po Praze:

  • r. 1364 Krakov (Polsko)

  • r. 1365 Vídeň

  • r. 1367 Pécs (Maďarsko)

  • r. 1386 Heidelberg (Německo)
Další podobné materiály na webu: