Začátek diplomatické mise, vícenásobná akreditace

 

   Otázka: Antická filosofie

   Předmět: Právo, Mezinárodní vztahy

   Přidal(a): johny

 

 

DIPLOMATICKÉ VZTAHY

 • mohou být navázány pouze mezi suverénními státy (= uznaný subjekt mezinárodního práva) a státy OSN
 • 193 suverénních států (např. Kosovo není suverénní stát)
 • právo pro suverénní stát = právo legace
  • právo přijímat a vysílat diplom. zástupce
  • musí být uplatněno na základě vzájemné dohody
  • je možné navázat vztah i s nesuverénním státem, který není členem OSN

 

Aktivní diplom. vztahy

 • = právo vysílací – stát může jmenovat a vyslat diplom. zástupce do jiného státu
 • vztahy udržovat a popřípadě i ukončit

 

Pasivní diplom. vztahy

 • = právo i povinnost přijímat diplom. zástupce jiných států

 

Navázání diplomatických vztahů

 • vyslání zmocněnce
  • MZV jmenuje zmocněnce, který je pověřen projednáním navázání diplom. vztah
  • předjedná podmínky diplom. styků (zda tam bude vyslanec, velvyslanec, konzulát)
  • jeho činnost vede k podepsání smlouvy o diplom. stycích
 • vládní prohlášení
  • vláda se rozhodne o navázání diplom. styků s konkrétní zemí
 • výměna nót
  • = diplom. dokument, kde stát vyjádří své přání vést oboustranné diplom. vztahy
 • navázání vztahů s novým státem
  • ČR pošle blahopřejní telegram s nabídkou navázání diplom. styků nově vzniklému státu
 • zprostředkování diplom. vztahů
  • přes 3. zemi
  • s navázáním diplom. styků automaticky dochází i ke stykům konzulárním
  • jeden titulář může zastupovat více stran

 

VÍCENÁSOBNÁ AKREDITACE

 • jedná se o jednoho zaměstnance, který působí pro několik zemí

 

Zastoupení vysílacího státu v několika státech přijímacích

 • každý z přijímacích států musí souhlasit s vícenásobnou akreditací, většinou je schválena
 • je nutné předem sdělit sídelní město a stát – sídlo může být jen jedno
 • v zastupitelských státech, kde není sídlo se používá funkce Charge d’affaires
  • Charge d’affaires ad interim – pověřen vedením úřadu, pokud tam není velvyslanec
  • Charge d’afffaires en pied – vede zastupitelský úřad mimo sídelní stát
 • mezidobí = situace, kdy není jmenován velvyslanec

 

Více zemí, jeden titulář

 • na základě dohody mezi státy
 • titulář musí hájit státy rovnoměrně

 

ŽÁDOST AGRÉMENT

 • = souhlas přijímacího státu s výkonem funkce tituláře
 • uděluje se pouze v případě velvyslanců a vyslanců
 • pro udělení agrément je potřeba:
  • vedoucí mise ČR
  • protokol (úřad) přijímacího státu
  • MZV ČR – navrhuje a jmenuje diplom. zástupce
  • procedura udělení agrément je vždy a ve všech zemích stejná

 

Proces:

 1. odcházející titulář si domluví pracovní schůzku u vedoucího diplom. protokolu a přijímacího státu
 2. ústně mu přednese žádost o udělení agrément (o koho jde, praxe, atd….)
  • s tím předává i písemnou žádost tzv. „verbální nóta“ = podrobný profesní životopis tituláře i rodinná situace, minulá zkušenost v misích
 3. udělení agrément v přiměřené lhůtě (1-2 týdny)
  • „nevlídný akt“ = neodůvodněné prodloužení lhůty
 4. odpověď – osobní schůzka s odcházejícím titulářem, pokud to bude prodlouženo, obdrží „potvrzující nótu“ (písemně)

 

 • velvyslanec, který má být jmenován – osoba žádoucí, neboli „persona grata“ má toto označení po celou dobu lhůty, kdy se stává diplomatem
 • obdrží diplomatický pas, čímž se stává nedotknutelnou osobou
 • obdrží i pověřovací listiny
 • funkční období určuje vysílací stát
 • agrément není udělen, jedná-li se o osobu nežádoucí neboli „persona non grata“
  • není potřeba odůvodnění od přijímacího státu

 

POVĚŘOVACÍ LISTINY

 • předávány při příjezdu do přijímacího státu
 • píší se v AJ, FJ
 • závěrečná fráze
 • přijímá hlava státu (popř. MZV)
 • podepisuje hlava přijímacího státu
 • předáním listiny se velvyslanec ujme své funkce

 

PŘÍJEZD TITULÁŘE

 • = oficiální akt, jedná-li se o první vystoupení tituláře (jménem prezidenta) v přij. státě
 • nutné ohlásit příjezd tituláře
 • MZV má povinnost informovat ostatní orgány (pohraniční, celní, pasové)
  • důležité pro zachování výsad a imunit
 • po příletu, 1. přijetí na letišti, které organizuje MZV přijímacího státu je přijat:
  • vedoucím diplom. protokolu přijímacího státu
  • doyenem diplom. sboru
  • představiteli jiných spřátelených zemí
  • mohou se též účastnit: ředitel odboru, vedoucí kanceláře ministerstva, náměstci
  • platí zásada nediskriminace

 

Po příletu ho čekají 3 návštěvy:

 1. pracovní návštěva u vedoucího diplom. protokolu
  • jedná se o informativní schůzku o audienci, předá kopie nástupního projevu, prostřednictvím tohoto vedoucího si domluví návštěvu u hlavy státu
 2. návštěva u ministra zahraničních věcí přijímacího státu
  • zde si domluví datum začátku výkonu funkce diplomata, tituláře doprovází vedoucí DP, titulář ministrovi předá kopii pověřovacích listin a kopie odvolacích listin svého předchůdce – tímto okamžikem může vykonávat svou funkci
 1. audience u hlavy přijímacího státu
  • titulář mu předá originál pověřovacích listin (1-2 týdny po příjezdu do státu), prezident má 30 minut na přijetí velvyslance
  • průběh ceremoniálu:
   • vedoucí DP musí vyzvednout tituláře, společně jedou k hlavě státu, koná se přehlídka čestné stráže, hraje hymna vysílacího státu, v předsálí se titulář setkává se spolupracovníky kanceláře hlavy státu, vedoucí DP je poradcem v každé situaci (kdo, kde, kdy, co), má zajistit snadný průběh události
   • titulář zdraví na dálku úklonou nebo podáním ruky, následuje projev tituláře – zmiňuje předávání pověřovacích listin, spolupráci a její vývoj, žádost o pomoc při výkonu své funkce a přání všeho dobrého
   • dochází k předání přijímací listiny, následuje krátký projev hlavy státu, podání ruky, úklon, pak pozvání ke krátkému formálnímu pohovoru (hlava státu zve tituláře), titulář odjíždí do rezidence za doprovodu vedoucího DP
Další podobné materiály na webu: