Základní psychologické směry

 

   Otázka: Základní psychologické směry

   Předmět: Společenské vědy, Psychologie

   Přidal(a): Admin

 

 

Vznik psychologie

 • Ve 3. st. př. n. l. Aristoteles O duši. Do 19. století součást filozofie, přelom roku 1879 na univerzitě v Lipsku je založena první laboratoř – Wilhelm Wundt. Považováno za vznik psychologie a psychologických směrů.

 

Asocianismus

 • Jeden z nejstarších psychologických směrů.; Nic není ve vědomí, co dříve nebylo ve smyslech
 • Zakladateli tohoto směru jsou David Hartley a David Hume.

 

Behaviorismus

 • Psychologii chápou jako vědu o chování. Zakladatelem John B. Watson chování člověka vysvětluje jako reakci na stimuly (podněty). Schéma S (stimul) – R (reakce).
 • Osobnost mezi S a R vysvětlují jako nepopsanou černou skříňku.

 

Neobehaviorismus

 • Na základě analýzy vztahů mezi podněty z vnějšího prostředí a chováním organismu vznikají určité pochody uvnitř organismu, které tyto podněty zprostředkují. Také se zaměřovala na studiu procesů učení, a to u lidí i u zvířat.
 • Představitelé:Watson,Tolman.

 

Gestaltismus (tvarová psychologie)

 • Wertheimer, Köhler, ps, člověk chápána jako uspořádaný celek, jednotlivé části propojeny.
 • Bio, ps i soc procesy mají nedělitelnou povahu. Gestalt zákony: z.
  • pregnantnosti: nejjednodušší uspořádání do celku. Skutečnost taková není, člověk ji tak ale vnímá.
  • princip figury a pozadí – rozdělujeme pozadí a hlavní prvek, to méně výrazné potlačujeme.
  • blízkosti – části blízko sebe mají ve vjemu tendenci se spojovat (blízké tečky = čárka)
  • podobnosti – spojujeme části podle podob. (vidím kruhy a čtverce, ale ne obrazec, co tvoří)

 

Kognitivní psychologie

 • Populární od 50. let 20. století, proti behaviorismu představitel George A. Kelly, kognitivní (poznávací) procesy, jedinec si vytváří vnitřní obrazy vnějšího světa, skrze ně je člověk schopen sebereflexe a utváření své hodnotové orientace

 

Humanistická psychologie

 • Maslow, Rogers, opozice behaviorismu, zdůrazňuje osobní tvořivost, seberealizaci, zabývá se vědomím a sebeuvědomováním, snaží se objevit pravou identitu

 

Ruská reflexologie

 • I.P. Pavlov, podmíněné a nepodmíněné reflexy

 

Hlubinná (dynamická) psychologie

 • a) Psychoanalýza – Sigmund Freud, zkoumá nevědomí a předvědomí, rozhodujícím činitelem jsou podle Feuda pudy hlavně sexuální.
 • b) Analytická psychologie – Carl Gustav Jung, Také se zabývá nevědomím. Dělí ho na osobní (jedinec) a kolektivní (dědictví předků), kolektivní nevědomí je tvoře souborem archetypů, předobrazů jako univerzálních symbolů, ze kterých vznikla naše kultura např. moudrý stařec, velká matka
 • c) Individuální psychologie – Alfred Adler, vliv sourozeneckých vztahů a rodinného prostředí na život jednotlivce

 

Transpersonální psychologie – Stanislav Grof, stavy vědomí u meditace, drog, holotropní dýchání

 • Úkol: popsat a vysvětlit zákonitosti a mechanismy vzniku, utváření a průběhu lidské psychiky
Další podobné materiály na webu: